Agendový portál Ministerstva zdravotnictví ČR s technologickou podporou KAKTUS Software

Společnost KAKTUS Software, jedna z předních společností na trhu informačních technologií, oznámila, že úspěšně implementovala Agendový portál Ministerstva zdravotnictví ČR (http://ap.mzcr.cz/), který integruje informace o 82 organizacích přímo řízených Ministerstvem. Uživatel tak najde na jednom místě kontaktní informace a množství doplňkových informací, agendy a činnosti těchto institucí, aniž by potřebné údaje musel složitě vyhledávat po internetu.  (TZ)

Cílem portálu bylo integrovat doposud samostatně existující webové prezentace organizací řízených Ministerstvem ČR a nabídnout tak občanům, co možná nejvíce užitečných informací na jednom místě a přitom snížit administrativní zátěž jednotlivých organizací. Vyhledávání jednotlivých institucí je možné buď podle typu zařízení, nebo podle prvního písmene názvu organizace. Ke každému zařízení jsou rozčleněny informace na kontaktní údaje včetně GPS navigace podle typu cesty – pěšky, na kole, autem apod., a dále strukturovaný přehled činností a agend, které má každá organizace přiděleny. Sekce Životní situace poskytuje přínosné informace při řešení různých životních situací spojených s činností jednotlivých druhů organizací.

Jednotlivé organizace v rámci resortu zdravotnictví doposud publikovaly informace samostatně a na rozdíl od některých jiných resortů, neexistoval žádný spojující bod, který by usnadnil koordinaci předávání informací do vlastních informačních systémů mimo resort, a který by laické a odborné veřejnosti umožnil prostřednictvím jediného bodu přistupovat k informacím o resortu. „Agendový portál přispěje k lepší orientaci při hledání potřebných informací především pro laickou veřejnost,“ říká Leoš Heger, ministr zdravotnictví ČR.

Kromě informací o organizacích vedených Ministerstvem zdravotnictví ČR poskytuje Portál užitečné informace z dalších portálů a aplikací: Aktivita klíšťat, hlukové mapy, kvalita koupacích vod nebo také Očkovací kalendář s přehledem očkování v členění dle věku jednotlivce, informace o úhradách, cenách a výši případného doplatku léčivých přípravků v aplikaci Přehled léků a další. Mezi přímo řízené organizace Ministerstvem zdravotnictví ČR patří kupříkladu Státní ústav pro kontrolu léčiv, typově zaměřené ústavy jako např. Masarykův onkologický ústav, Fakultní nemocnice, Krajské hygienické stanice, Zdravotní ústavy, Psychiatrické léčebny.

Agendový portál je postaven na technologii MS Framework 3.5 s využitím jazyka C#, MS SQL 2008 R2 a na redakčním systému WebPubisher 2010. Projekt Agendového portálu vznikl v rámci rozvoje informační společnosti ve veřejné správě a za podpory Evropské unie.

Jedná se o další krok v dlouhodobé spolupráci mezi KAKTUS Software a Ministerstvem zdravotnictví. V minulosti společnost Kaktus Software například vytvořila nový design webových stránek pro Ministerstvo zdravotnictví ČR (http://www.mzcr.cz/), Pandemický webový portál (http://pandemie.mzcr.cz/) či internetovou prezentaci pro Krajskou hygienickou stanici Středočeského kraje (http://www.khsstc.cz).

O Ministerstvu zdravotnictví ČR

Ministerstvo zdravotnictví je ústředním orgánem státní správy pro zdravotní péči a ochranu veřejného zdraví. Dále do působnosti Ministerstva zdravotnictví spadá oblast pro:

• zdravotnickou vědeckovýzkumnou činnost

• zacházení s návykovými látkami, přípravky, prekursory a pomocnými látkami

• vyhledávání, ochranu a využívání přírodních léčivých zdrojů, přírodních léčebných lázní a zdrojů přírodních minerálních vod

• léčiva a prostředky zdravotnické techniky pro prevenci, diagnostiku a léčení lidí

• zdravotní pojištění

• zdravotnický informační systém.

Více informací o Ministerstvu zdravotnictví je možné nalézt na www.mzcr.cz.

O KAKTUS Software

KAKTUS Software je jednou z předních společností na trhu informačních technologií, a to již od roku 1997. Dlouhodobě a cíleně se zaměřuje na poskytování komplexních služeb v oboru informačních technologií. Společnost se hlavně zaměřuje na vývoj systémů založených na internetových a intranetových technologiích. Veškerá činnost směřuje k jedinému cíli a tím je spokojený zákazník. Prostředkem k dosahování tohoto cíle je poskytování jedinečných a samozřejmě nejvhodnějších řešení pro každého individuálního zákazníka. To vše v duchu firemního sloganu „Jedinečná řešení pro jedinečné zákazníky“. K tomu KAKTUS Software využívá nejnovějších technologií dostupných na trhu IT. Díky těmto nástrojům dokáže snáze analyzovat, specifikovat a nalézat právě taková řešení, která se pak pro zákazníky stávají přínosem v podobě zvýšené výkonnosti, snížených nákladů, zvýšené konkurenceschopnosti a zvýšené kvality nabízených služeb. Zákazníci KAKTUS Software tvoří široké portfolio zahrnující nejen malé a střední podniky, ale také giganty z oborů telekomunikací, obchodu, pojišťovnictví, logistiky, dopravy a dalších odvětví. Více informací o společnosti lze nalézt na www.kaktus.cz.