Vyjádření Asociace provozovatelů mobilních sítí k uplatňování novely zákona o elektronických komunikacích

Stále přetrvávají diskuse týkající se data, od kterého mají poskytovatelé telekomunikačních služeb povinnost účtovat zákazníkům za předčasné ukončení smluv na dobu určitou sníženou kompenzaci ve výši maximálně jedné pětiny součtu zbývajících měsíčních paušálů či součtu sjednaných měsíčních plnění. Tuto diskusi znovu oživují i nejednoznačná vyjádření Českého telekomunikačního úřadu. Níže podepsané asociace podnikatelů poskytujících služby elektronických komunikací proto vydávají následující vyjádření: (TZ)

Proti vyjádření Českého telekomunikačního úřadu se ohrazujeme. Zmíněná novela zákona o elektronických komunikacích, která mimo jiné stanovila rozsah plnění při ukončení smlouvy maximálně na „jednu pětinu součtu měsíčních paušálů zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy, nebo jednu pětinu součtu minimálního sjednaného měsíčního plnění zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy, a výši úhrady nákladů spojených s telekomunikačním koncovým zařízením, které bylo účastníkovi poskytnuto za zvýhodněných podmínek“, obsahuje, tak jak to je v novelách zákonů běžné, i přechodné ustanovení. Toto přechodné ustanovení stanovuje poskytovatelům služeb elektronických komunikací standardní šestiměsíční lhůtu na to, aby změnu zákona zohlednili ve svých smlouvách se zákazníky a rovněž provedli změny příslušných postupů a systémů umožňujících sníženou kompenzaci účtovat. Tato šestiměsíční lhůta skončila k 8. 2. 2014.

Jelikož právo zákazníka ukončit smlouvu za uvedených podmínek vyplývá ze smlouvy, nikoli ze zákona, je jednoznačné, že až okamžikem změny smlouvy vzniká poskytovateli služeb povinnost účtovat pouze sníženou kompenzaci. Tento názor ostatně zastávalo i samotné ČTÚ, když v monitorovací zprávě za červenec (projednané Radou ČTÚ dne 13. 8. 2013, tedy již za účinnosti novely) zveřejnilo k novele zákona následující vyjádření (viz. poslední odstavec na str. 23):

„Aby ČTÚ předešel případným nedorozuměním a stížnostem, co nejnaléhavěji spotřebitelům doporučuje, aby v případě, že se ve výše uvedeném přechodném období (jež skončí 8. února 2014) rozhodnou ukončit smlouvu na dobu určitou, případně uzavřít smlouvu prostředky komunikace na dálku, či u jejich již uzavřené smlouvy přichází v úvahu autoprolongace, věnovali maximální pozornost tomu, zdali jejich poskytovatel služeb elektronických komunikací své smluvní podmínky již upravil dle novely zákona.              V opačném případě by se na ně vztahovala dosavadní úprava, pro spotřebitele méně příznivá.“

Z uvedené citace, zejména její poslední věty, jednoznačně plyne, že ČTÚ zastával a zveřejnil již za účinnosti novely výklad, že poskytovatelé služeb elektronických komunikací jsou povinni změnit smluvní podmínky nejpozději k 8. 2. 2014, a že ukončit smlouvu před uplynutím sjednané doby určité při zaplacení snížené kompenzace bude možné až od okamžiku změny konkrétních smluvních podmínek, tedy nikoliv již od 8. 8. 2013, kdy novela nabyla účinnosti. Tento výklad přitom vyplývá i z důvodové zprávy k příslušné novele zákona a obdobný postup s šestiměsíční lhůtou byl použit už v minulosti v tzv. implementační novele z roku 2011.

APMS – Asociace provozovatelů mobilních sítí

ČAEK – Česká asociace elektronických komunikací

ICT UNIE – Sdružení pro informační technologie a telekomunikace