Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu ve 44. týdnu 2014

Praha, 31. října 2014 – Český telekomunikační úřad zahájil správní řízení se společností Vodafone pro podezření z uplatňování agresivní obchodní praktiky a dále správní řízení o uložení povinnosti změnit smlouvu tak, aby nabídka byla v souladu se zákonem o ochraně spotřebitele. Obě řízení se týkají zavedení služby „Data nad rámec balíčků“, která byla automaticky aktivována všem účastníkům s datovým tarifem. Automatická aktivace je přitom postavena na principu, že spotřebiteli je dodána a účtována služba, kterou si sám předem aktivně neobjednal. (TZ)

Informaci o zahájených správních řízení přijala Rada Českého telekomunikačního úřadu v rámci vyhodnocení stížností účastníků služeb elektronických komunikací a poštovních služeb za III. čtvrtletí 2014. ČTÚ v daném období také pokračoval v komplexní analýze smluvních podmínek mobilních virtuálních operátorů.

Jako závadu, která byla zjištěna zejména u značek poskytovaných společností O2 Czech Republic a.s. nebo v součinnosti s ní (BLESKmobil, Gorila Mobil, Tesco Mobile), ČTÚ hodnotí zpoplatnění servisní linky, přes kterou má účastník právo uplatňovat reklamace. Právní úprava (§ 13 zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a § 1813 a § 1814 občanského zákoníku) zakazuje ujednání, která vylučují nebo omezují spotřebitelova práva z vadného plnění nebo na náhradu újmy. Zpoplatnění linky, prostřednictvím které se uplatňuje reklamace, považuje ČTÚ za způsobilé omezit práva spotřebitele z vadného plnění. Podle zákona přitom má prodávající přijmout reklamaci i v sídle, nebo místě podnikání a nikoliv si vynucovat podání reklamace pouze jediným způsobem, který je nadto zpoplatněn.

U šedesáti virtuálních operátorů ČTÚ prověřoval s ohledem na Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 531/2012 o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích, zda poskytovatelé dodrželi nabídky cen roamingu stanovených tímto nařízením. Pouze pět prověřovaných subjektů stanovilo ceny v souladu s normou a zároveň včas zveřejnilo informaci o změně smlouvy. Nejčastějším pochybením bylo právě nedodržení informační povinnosti oznámit včas změnu smlouvy. Deset poskytovatelů neupravilo cenu roamingových služeb v souladu s nařízením. S těmito subjekty ČTÚ zahajuje správní řízení pro správní delikt.

Rada ČTÚ souhlasila se zahájením veřejné konzultace nad návrhem aktualizace části plánu využití rádiového spektra pro kmitočtové pásmo 146-174 MHz (PVRS-1). Jedním z důvodů je implementace rozhodnutí Evropské komise, podle kterého je toto pásmo určeno pro přístroje pro nedoslýchavé, měřicí stanice a další nespecifikované stanice krátkého dosahu. Návrh bude možné připomínkovat v rámci veřejné konzultace po dobu tří týdnů. Rovněž Rada odsouhlasila zahájení veřejné konzultace nad opatřením obecné povahy, kterým se mění všeobecné oprávnění VO-R/7 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování občanských radiostanic v pásmu 27 MHz. Navrhovaná úprava reflektuje vývoj techniky v této oblasti a zpřesňuje znění tak, aby nedocházelo k nejednotnosti výkladů, zda konkrétní využití kmitočtů odpovídá podmínkám všeobecného oprávnění.

Rada ČTÚ po ukončení procesu notifikace Evropské komisi rozhodla o vydání analýzy trhu č. 4 (velkoobchodní /fyzický/ přístup k infrastruktuře sítě /včetně sdíleného nebo plného zpřístupnění účastnického vedení/ v pevném místě) a č. 5 (velkoobchodní širokopásmový přístup v sítích elektronických komunikací). Dále Rada ČTÚ souhlasila se zasláním k opakované notifikaci Evropské komisi analýzy relevantního trhu č. 6 (velkoobchodní koncové segmenty pronajatých okruhů bez ohledu na technologii použitou k zajištění pronajaté nebo vyhrazené kapacity).

Detailní informace o aktivitách regulátora naleznou zájemci v říjnové monitorovací zprávě.