IBRS: Sedm z deseti uživatelů je s informačním systémem Centrálního registru vozidel spokojeno, 88 % vnímá zlepšení v jeho fungování

Překvapivě vysokou spokojenost při práci s informačním systémem Centrálního registru vozidel (CRV) ukázaly výsledky aktuálního šetření nezávislé výzkumné agentury IBRS mezi jeho uživateli z řad obcí s rozšířenou působností, které mají agendu související s registrací nových vozidel či změn jejich vlastníků a provozovatelů na starost. S on-line systémem CRV je celkově spokojeno plných 69 % uživatelů, ještě větší je přitom jejich celková spokojenost s uživatelskou podporou (79 %). Se samotným fungováním registru pak panuje spokojenost na úrovni 65 %. (TZ)

Jednoznačné zlepšení v čase

Z výsledků výzkumu rovněž plyne, že 68 % respondentů nemá k fungování uživatelské podpory žádné připomínky, v případě technického řešení pak tento názor vyjádřili dva z pěti dotazovaných. Většina uživatelů systému CRV nemá ani žádné náměty na zlepšení. Jedním z důvodů tohoto zjištění může být i skutečnost, že celkem 88 % respondentů pozitivně vnímá zlepšení fungování informačního systému CRV v čase.

„Vzhledem k tomu, že téměř devět z deseti uživatelů systému Centrálního registru vozidel registruje během poslední doby zlepšení jeho fungování (přičemž více než polovina jich dokonce uvedla, že došlo rozhodně ke zlepšení), vztahuje se obecně vžité nepříliš dobré hodnocení tohoto registru spíše na dobu těsně navazující na jeho spuštění před třemi lety než na současný stav,“ říká Tomáš Horejsek, Production Manager IBRS.

Uživatelská podpora s nejlepšími  výsledky

Pokud se týká hodnocení jednotlivých parametrů, odhalil výzkum mezi respondenty, že větší spokojenost panuje s těmi parametry, které se vztahují k uživatelské podpoře. Naproti tomu míra spokojenosti s technickými parametry fungování systému (funkcionality, uživatelská příjemnost, dostupnost a stabilita) je relativně nižší.

Na čele pomyslného žebříčku spokojenosti dílčích parametrů se tak s 98% spokojeností umístila vstřícnost přístupu pracovníků uživatelské podpory k zadávaným požadavkům, následována fungováním uživatelské podpory prostřednictvím telefonu (88 %) a odbornou úrovní pracovníků uživatelské podpory (86 %). Nejmenší spokojenost (57 %) pak panuje s informováním o případných přerušeních a opětovném obnovení provozu, funkcionalitou systému (65 %) a jeho dostupností a stabilitou (69 %).

„Při porovnání s podobnými výzkumy jsou výsledky spokojenosti s informačním systémem Centrálního registru vozidel v podstatě srovnatelné, přičemž v řadě parametrů, například pokud se týká spokojenosti s uživatelskou podporou, je dokonce předčí,“ doplňuje Tomáš Horejsek.

——————————————————————————————————————————

Zodpovědnost za agendu evidence vozidel má Ministerstvo dopravy, vytvoření a provoz aplikace zajišťovala nejprve společnost ATS Telcom, od 4. dubna 2013 pak ICZ. Na starost má její  optimalizaci, provoz, další rozvoj i uživatelskou podporu.

IBRS působí na českém trhu od roku 1994 a svým klientům z různých oblastí poskytuje plný servis v oblasti marketingového výzkumu. Prostřednictvím svých zástupců je členem ESOMAR. Dotazování probíhalo náhodným výběrem z veřejně dostupných kontaktů na pracovníky CRV, a to telefonicky s přímým zápisem do počítače (CATI) v kombinaci se samostatným vyplněním dotazníku on-line na počítači (CASI). Výzkumu se účastnilo 104 respondentů z celkového počtu 205 obcí s rozšířenou působností. Konkrétně se jednalo jak o vedoucí pracovníky, kteří mají na starost agendu spojenou s CRV, tak i řadové zaměstnance úřadů, kteří pracují s informačním systémem CRV přímo na přepážkách.