2016-02-26 12_01_30-V6-Deti-a-socnety-Vysocina-2016-01-stredni.pptx – Microsoft PowerPoint