ČD – Telematika sjednocuje geografická data; systém mohou využít i další subjekty

ČD – Telematika dokončila na konci léta projekt „GIS (Geografický informační systém) a portál vyjadřování“ a v září úspěšně spustila jeho ostrý provoz. ČD – Telematika tímto projektem výrazně zrychluje a usnadňuje proces vyjadřování k existenci sítí elektronických komunikací, což pozitivně pocítí jak žadatelé o takové vyjádření, samotná společnost ČD – Telematika, ale profitovat by mohli i další vlastníci a správci nejrůznějších infrastrukturních sítí, kteří by Geografický informační systém využili. (TZ)

„Námi implementovaný Geografický informační systém zajišťuje jednotné uložení a správu geografických dat nezávisle na rozdílných datových modelech používaných našimi zákazníky. Systém by měl najít uplatnění i mezi dalšími vlastníky či správci sítí elektronických komunikací, ale i jiných technických infrastruktur. Mám na mysli třeba energetické sítě, ať už přenosové či rozvodné elektrické sítě nebo sítě plynárenské,“ uvádí Ľubomír Libič, ředitel úseku, pod jehož vedením jsou realizovány náročné ICT projekty. „Mezi uživatele systému by se mohli zařadit i vlastníci či správci vodovodních nebo kanalizačních sítí,“ dodává Libič.

Díky novému systému je vyjádření v případech, kdy nedochází ke střetu se sítí a technickou infrastrukturou vlastněnou či spravovanou ČD – Telematikou, vydáváno plně automaticky.

„V případě, že nedochází k žádnému střetu s námi vlastněnou či spravovanou sítí a žadatel při online zadávání žádosti zaškrtl elektronické doručení, obdrží naše vyjádření za řádově několik desítek minut,“ zdůrazňuje jednu z hlavních výhod nového systému Libič. „Navíc díky elektronizaci a tím výraznému snížení podílu ruční práce a odbourání zbytečných aktivit umožňuje systém až 90% snížení nákladů na zpracování vyjádření,“ pokračuje. Nesmírně důležitým přínosem je i možnost prioritizace žádostí podle typu žádosti, což je klíčové například pro případ vyřizování havárií.

Celý systém je vybudovaný na technologiích Bentley a Oracle a skládá se ze tří bloků. Jádrem systému je Geografický informační systém, další dva klíčové komponenty jsou Systém pro vyjadřování k sítím elektronických komunikací a Mapový portál.

Systém pro vyjadřování umožňuje žadatelům o vyjádření zakreslovat online jednotlivá zájmová území, ke kterým žádají o vyjádření. Po elektronickém odeslání žádosti žadatelem proběhne automatická analýza eventuálních střetů s kabelovými sítěmi a podle jejího výsledku je buď zpracována plně automaticky (to pokud nedochází k žádnému střetu se sítěmi) nebo je přidělena příslušnému pracovníkovi k manuálnímu zpracování. Posledním blokem řešení je Mapový portál kombinující veřejné (katastrální mapy, ortofotomapy a základní mapy) i neveřejné mapové podklady s geografickými informacemi o infrastruktuře spravované ČD –

O kvalitě řešení vyvinutého ČD – Telematikou a dodaného společností HSI svědčí nejen množství klientů, kteří jej okamžitě začali úspěšně používat, ale také nominace do finále soutěže „Be Inspired Awards“ vyhlašované každoročně společností Bentley v kategorii „Inženýrské sítě a komunikace“. Konečné vyhodnocení celé soutěže proběhne v polovině listopadu 2016.

Ze zákona (Zákon č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu – často jen stavební zákon) má každý vlastník technické infrastruktury povinnost vést o ní přesnou evidenci. Každý vlastník takové infrastruktury má ze zákona také povinnost na žádost pořizovatele územní studie nebo územně plánovací dokumentace, obecního úřadu, žadatele o vydání regulačního plánu nebo územního rozhodnutí či samotného stavebníka sdělit ve lhůtě do 30 dnů údaje o její poloze, podmínkách napojení, ochrany a další údaje nezbytné pro projektovou činnost a provedení stavby. ČD – Telematika je významným vlastníkem i správcem sítě elektronických komunikací a se žádostmi o vyjádření se setkává na denní bázi.