Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 47. týdnu 2016

Praha, 25. listopadu 2016 – Rada ČTÚ po vypořádání připomínek z veřejné konzultace vydala všeobecné oprávnění č. VO-R/7/11.2016-12 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování občanských radiostanic v pásmu 27 MHz a č. VO-R/10/11.2016-13 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu. (TZ)

Úprava pravidel v pásmu 27 MHz nově umožní vysílání krátkých varovných informačních zpráv pro řidiče v případě krizových situací. Aktualizace všeobecného oprávnění VO-R/10 pak zpřesňuje definici zařízení krátkého dosahu tak, aby nedocházelo ze strany výrobců či dovozců zařízení k mylnému či spornému informování provozovatelů těchto zařízení.

Členové Rady dále vyslechli zprávu o přehledu regulačních opatření Evropské unie a CEPT v oblasti rádiového spektra, včetně přípravy na Světovou radiokomunikační konferenci v roce 2019.

Rada ČTÚ byla rovněž seznámena s výsledky průzkumu zákaznické zkušenosti s poskytovateli telekomunikačních služeb v ČR, provedeného společností Nielsen Admosphere, a.s. Data byla sbírána prostřednictvím webových dotazníků v průběhu července a srpna. Celkem bylo analyzováno 1111 zákaznických zkušeností. ČTÚ výstupy z tohoto šetření v dohledné době zveřejní.

Detaily o dalších aktivitách regulátora přinese listopadová měsíční monitorovací zpráva.