Ericsson zveřejnil hospodářské výsledky za první čtvrtletí

HLAVNÍ ÚDAJE ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ 2017:

 • Vykázané tržby meziročně poklesly o 11 %. Tržby, upravené o vliv směnných kurzů, meziročně poklesly o 16 %, zejména v důsledku nižších příjmů z prodeje práv k duševnímu vlastnictví, které činily 2,0 (3,8) miliardy švédských korun.
 • Ve sledovaném čtvrtletí byla realizována zajištění a úpravy některých smluv se zákazníky v objemu -8,4 miliardy švédských korun, byla odepsána aktiva v objemu -3,3 miliardy švédských korun a vynaloženy výdaje na restrukturalizaci ve výši -1,7 miliardy švédských korun, jak bylo oznámeno dne 28. 3. 2017.
 • Hrubá marže činila 13,9 %. Upravená1) hrubá marže poklesla na 30,5 % (33,9 %), zejména v důsledku nižších příjmů z prodeje práv k duševnímu vlastnictví.
 • Příjmy z provozní činnosti činily -12,3 miliardy švédských korun. Upravené1) příjmy z provozní činnosti poklesly na 1,1 (4,1) miliardy švédských korun v důsledku nižších tržeb a nižší hrubé marže.
 • Provozní marže v segmentu Sítě činila -2 %. Upravená1) provozní marže v segmentu Sítě dosáhla solidní výše 12 %, navzdory nižším tržbám, včetně omezených příjmů z prodeje práv k duševnímu vlastnictví.
 • Příjmy z provozní činnosti v segmentu IT & Cloud činily -9,0 miliardy švédských korun. Upravené1) příjmy z provozní činnosti v segmentu IT & Cloud meziročně vykázaly významně negativní vývoj, s vyššími ztrátami. Byla iniciována opatření ke zlepšení výkonu.
 • Příjmy z provozní činnosti v segmentu Média činily -2,8 miliardy švédských korun. Upravené1) příjmy z provozní činnosti meziročně významně poklesly. Zkoumáme strategické příležitosti.
 • Tok hotovosti z provozní činnosti činil -1,5 (-2,4) miliardy švédských korun.

TABULKA KLÍČOVÝCH FINANČNÍCH UKAZATELŮ ZA Q1 2017:

1) Restrukturalizace, odpisy aktiv a zajištění a úpravy některých projektů zákazníků se výrazně negativně promítly do výsledků vykázaných za první čtvrtletí 2017. Čísla, od kterých byly tyto položky odečteny, jsou v textu uváděna jako „upravená“, viz strana 3 pro sesouhlasení.

Miliard švédských korun První čtvrtletí 2017 První čtvrtletí 2016 Meziroční změna Čtvrté čtvrtletí 2016 Mezi-kvartální změna
Čistý objem tržeb 46,4 52,2 -11 % 65,2 -29 %
 Růst tržeb upravený pro srovnatelné jednotky a zohledňující změny směnných kurzů -16 % -29 %
Hrubá marže 13,9 % 33,3 % 26,1 %
Hrubá marže bez restrukturalizačních nákladů 30,5 % 33,9 % 29,4 %
Příjmy z provozní činnosti -12,3 3,5 -0,3
  Příjmy z provozní činnosti bez restrukturalizačních nákladů 1,1 4,1 -73 % 4,4 -75 %
Provozní marže -26,6 % 6,7 % -0,4 %
  Provozní marže bez restrukturalizačních nákladů 2,3 % 7,9 % 6,7 %
Čisté příjmy -10,9 2,1 -1,6
Zředěný zisk na akcii ve švédských korunách -3,29 0,60 -0,48
Zisk na akcii (neodpovídající metodice IFRS) ve švédských korunách 1) -2,42 0,87 0,62
Tok hotovosti z provozní činnosti -1,5 -2,4 -35 % 19,4 -108 %
Čistá hotovost ke konci sledovaného období 28,3 36,5 -22 % 31,2 -9 %


2) Zředěný zisk na akcii bez amortizace, odpisů pořízeného nehmotného majetku a výdajů na restrukturalizaci.

Finanční opatření neodpovídající metodice IFRS byla zahrnuta do nejvhodnějších položek finančních výkazů, které naleznete na konci této zprávy.

Komentář Börje Ekholma, prezidenta a generálního ředitele Ericssonu (NASDAQ: ERIC)

Naše výsledky v prvním čtvrtletí jsou i nadále neuspokojivé. Segment Sítě dosáhl slušných výsledků navzdory nižším tržbám, nicméně ztráty v segmentech IT & Cloud a Média významně vzrostly. Ve sledovaném čtvrtletí byla zveřejněna výrazněji zacílená obchodní strategie a nový tým manažerů. Aktuální prioritou je zlepšit ziskovost a přijmout opatření ke znovuzískání vůdčí pozice na trhu a v oblasti technologií.

Vykázané tržby poklesly o 11 %. Příjmy z provozní činnosti činily -12,3 miliardy švédských korun, po zajištění, odpisech a výdajích na restrukturalizaci ve výši -13,4 miliardy švédských korun. Po odečtení těchto položek činily příjmy z provozní činnosti 1,1 miliardy švédských korun.

Navzdory nižším tržbám vykázal segment Sítě solidní výsledky. Tržby meziročně poklesly v důsledku nižší úrovně investic na vybraných trzích, nižším příjmům z prodeje práv k duševnímu vlastnictví a prodloužení smlouvy o manažovaných službách v omezeném rozsahu v Severní Americe. Upravená1) provozní marže segmentu Sítě sekvenčně vzrostla, také díky lepšímu obchodnímu mixu a konkurenčnějšímu portfoliu. Ke zlepšení ziskovosti a stabilizaci podílu na trhu přispěla i nová platforma radiového systému Ericssonu, po několikaletém poklesu ziskovosti.

I nadále přetrvává znepokojivý vývoj v segmentu IT & Cloud, kde se výrazně zvyšují ztráty. IT & Cloud zůstává strategickou oblastí Ericssonu – naši zákazníci budou digitalizovat své provozy a investovat do budoucí architektury sítí založené na softwarově definované logice. Naše výsledky v tomto segmentu jsou však nepřijatelné – nový manažerský tým iniciuje opatření, které tento nepříznivý vývoj zvrátí. Tato opatření budou zahrnovat rychlejší uvádění nových produktů na trh, zlepšení organizace služeb a zpřísnění rozsahu smluv. I nadále budeme prodávat kompletní řešení páteřních telekomunikací a systémů OSS a BSS, včetně hardwaru, softwaru a služeb. Nicméně hledáme alternativy k našemu prodeji hardwaru pro infrastrukturu IT cloudů, které nám zajistí nezbytný rozsah portfolia, abychom mohli našim zákazníkům nabízet konkurenceschopná řešení. V průběhu roku 2018 očekáváme výraznější zlepšení ziskovosti.

Rostoucí ztráty v segmentu Média byly způsobeny rychlejším poklesem prodeje starších typů produktů oproti prognózám, který nebyl kompenzován růstem u nového portfolia. Přestože nadále vyvíjíme naše řešení v oblasti médií, rovněž zkoumáme strategické příležitosti v tomto segmentu, které nám rozšíří nabídku a zajistí úspěch ve prostředí médií, které se neustále vyvíjí.

Z celkových úprav1) ve výši -13,4 miliardy švédských korun činily odpisy -3,3 a výdaje na restrukturalizaci -1,7 miliardy švédských korun. V důsledku negativního vývoje u některých smluv se zákazníky, ke kterému došlo koncem sledovaného čtvrtletí, byla realizována zajištění a úpravy ve výši -8.4 miliardy švédských korun, z nichž 5,8 miliardy švédských korun dle odhadů negativně ovlivní tok hotovosti v několika následujících letech.

Zajištění a úpravy ve výši -8,4 miliardy švédských korun jsou tvořeny následujícími položkami. Vyrovnání se zákazníky a přecenění zákaznických slev v důsledku nižšího očekávaného objemu zakázek od zákazníků a snížení čistých tržeb o 1,4 miliardy švédských korun. Provozní výdaje vzrostly o 1,5 miliardy švédských korun v důsledku přehodnocení hodnoty obchodních pohledávek. Zbývajících -5,5 miliardy švédských korun tvoří zajištění pro dodatečné projektové náklady, zejména na vybrané projekty transformace v segmentu IT & Cloud, u kterých se vzhledem k nedávnému negativnímu vývoji neočekává pokrytí příjmy z budoucích projektů.

Ve světle současného tržního prostředí a pozice naší společnosti jsme zaujali opatrnější přístup k posuzování možných rizik. Přitom jsme odhalili některé rozsáhlé, komplexní projekty transformace s pochybnou ziskovostí a vyššími vnitřními riziky, které se pokusíme zmírnit.

Dne 28. 3. 2017 jsme představili výrazněji zacílenou obchodní strategii a nový manažerský tým. Nová strategie si klade za cíl obnovit vůdčí pozici na trhu a v oblasti technologií, zvýšit ziskovost naší skupiny a zajistit úspěchy u zákazníků.

Strategie staví na novém přiřazení prostředků a investic do oblastí našich základních portfolií, aby se plně využilo potenciálu sítí 5G, internetu věcí a cloudů. Dále přehodnotíme zaměření segmentů Manažované služby a Zavádění sítí za účelem zvýšení ziskovosti. Řešením problematiky málo výkonných podniků v segmentu Manažované služby a optimalizací nabídky v segmentu Zavádění sítí očekáváme negativní dopady na celoroční tržby ve výši až 10 miliard švédských korun do roku 2019.

Nejsme spokojeni se strukturou nákladů naší společnosti, současný program snižování nákladů a zvyšování efektivity nepřináší dostatečné výsledky. Na základě současné ziskovosti zintenzivníme úsilí o snižování nákladů – zaměříme se na strukturální změny, které zajistí trvalé zvýšení efektivity a konkurenceschopnosti v oblasti nákladů. Našim cílem je překonat předchozí ambice. Musíme však zvýšit investice do vybraných základních oblastí, abychom rozšířili naše portfolio produktů, což může dočasně zvýšit náklady.

Očekáváme, že výrazněji zacílená obchodní strategie významně zvýší ziskovost již v roce 2018. Věříme, že po roce 2018 minimálně zdvojnásobíme základní provozní marži dosaženou v roce 2016.

Uskutečňování prognóz

 • Očekáváme, že trendy v našem odvětví a obchodní mix u mobilního vysokorychlostního připojení z roku 2016 přetrvají i v roce 2017.
 • Očekáváme, že trh se zařízením pro radiové přístupové sítě (RAN) v amerických dolarech v roce 2017 poklesne o 2–6 %.
 • Již dříve oznámené prodloužení smlouvy o manažovaných službách v omezeném rozsahu v Severní Americe meziročně sníží tržby za druhé a třetí čtvrtletí roku 2017.
 • Řešením problematiky málo výkonných podniků v segmentu Manažované služby a optimalizací nabídky v segmentu Zavádění sítí očekáváme snížení celoročních tržeb ve výši až 10 miliard švédských korun do roku 2019.
 • Základní příjmy z prodeje práv k duševnímu vlastnictví činí v současnosti přibližně 7 miliard švédských korun ročně.
 • Výdaje na restrukturalizaci na rok 2017 se odhadují na 6–8 miliard švédských korun.


1) Restrukturalizace, odpisy aktiv a zajištění a úpravy některých projektů zákazníků se výrazně negativně promítly do výsledků vykázaných za první čtvrtletí 2017. Čísla, od kterých byly tyto položky odečteny, jsou v textu uváděna jako „upravená“, viz strana 3 pro sesouhlasení.

POZNÁMKY PRO REDAKTORY

O společnosti Ericsson

Ericsson je předním mezinárodním dodavatelem telekomunikačních technologií a služeb. Prostřednictvím řešení fungujících v reálném čase vytváří propojenou společnost (Networked Society), která umožňuje studovat, pracovat a svobodněji žít v trvale udržitelných společnostech po celém světě. Nabídku společnosti Ericsson tvoří služby, software a infrastruktura informačních a komunikačních technologií, určených telekomunikačním operátorům a jiným odvětvím. V současnosti se v sítích od společnosti Ericsson uskutečňuje více než 40 % celosvětové mobilní komunikace, společnost zajišťuje servis sítí s více 2,5 miliardami uživatelů.

www.ericsson.com  
www.ericsson.com/news

www.twitter.com/ericssonpress
www.facebook.com/ericsson

www.youtube.com/user/ericsson