VII. Mezinárodní konference EFPA s hlavním heslem „Od odbornosti k úspěšnosti“ opět potvrdila význam vzdělávání v oblasti finančního poradenství

Praha, 1. října 2018 – Ve středu 26. září proběhla v pražském hotelu Clarion VII. Mezinárodní konference EFPA Česká republika, mezi jejíž hlavní témata patřila osobnostní rozvoj finančních poradců a zvyšování odborné úrovně a důvěryhodnosti ve finančním poradenství. Účastníci měli možnost seznámit se s novinkami a trendy trhu v celoevropském rozsahu a výsledky EFPA European Think Tank setkání, které proběhlo v předvečer konference.

V úvodním bloku rekapitulovali Marta Gellová a Petr Volek z EFPA ČR průběh a úspěchy pořádající asociace v předcházejících dvanácti měsících. Mezi hlavní úspěchy letošního roku patří získání prvních mezinárodních titulů EFP (European Financial Planner)* českými poradci a vydání publikace Na penězích záleží, jejímž cílem je naučit děti zábavným a praktickým způsobem zdravé finanční návyky. I v příštím roce plánuje EFPA ČR v rámci Global Money Week pracovat na rozvoji finanční gramotnosti dětí a mládeže, především ale plánuje i nadále podporovat zvyšování prestiže a odbornosti certifikovaných poradců v ČR.

Den před samotnou konferencí proběhlo setkání evropských poradců EFPA European Think Tank, jehož výsledky shrnul předseda EFPA Europe Emanuel Carluccio:“Pražské setkání opět potvrdilo, jak důležité je potkávat se s kolegy z ostatních evropských zemí. Díky společným diskusím se nám podařilo definovat potřeby lokálních trhů a určit i konkrétní nástroje, které mohou finančním poradcům usnadnit práci s klienty.“    

Jedním z těchto nástrojů je i projekt vytvoření jednotného evropského investičního dotazníku sloužícího pro diagnostiku klienta, který představili zástupci EFPA ČR Martin Širůček2 a Šárka Chocová. Dotazník by měl být, s ohledem na legislativu jednotlivých států, kompatibilní se všemi běžnými i inovativními produkty a mohl by v budoucnu pomáhat poradcům a jejich investorům při tvorbě strategie klientského portfolia.

Součástí hlavního bloku konference byl rovněž příspěvek Johna Gilliama1 z Texas Tech University, který společně s Martinem Širůčkem zahájil na půdě ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně unikátní průzkum mezi poradci, jehož hlavním cílem je zjišťování tolerance k finančnímu riziku. Výsledkem této studie by měl být hlubší pohled na vnímání finančního rizika klienty a jejich poradci.

Jedním z vrcholů konference bylo vystoupení Tomáše Lukavce. Autora konceptu „Profily osobní značky“ a bestselleru „Jsi značka?“ svým originálním způsobem naznačil posluchačům, jak se stát uznávanou značkou, která přitahuje lidi, příležitosti a peníze. Na vtipný workshop plynule navázal rozhovor Zdeňka Santlera z EFPA ČR s hlavním řečníkem akce, předsedou Českého svazu biatlonu, místopředsedou mezinárodní unie IBU a úspěšným sportovním manažerem a vinařem Jiřím Hamzou. Oba pánové diskutovali o sportovních vrcholech i pádech, o úspěchu v podnikání i způsobech, jak zachovat chladnou hlavu, když se dostaví finanční úspěch.

Tečkou na závěr konference byla panelová diskuse zástupců distribučních společností, věnovaná otázkám, co bylo a je pro jejich profesionální růst nejdůležitější, jak motivují své kolegy a kde jsou jejich pracovní limity.

Sedmé Mezinárodní konference EFPA Česká republika se zúčastnilo 350 hostů. I toto číslo potvrzuje, stále rostoucí zájem finančních poradců o rozvoj vlastních schopností, zvyšování odborné úrovně a poskytování finančního poradenství na základě perfektních a prověřených znalostí, které přispějí ke zvýšení úrovně a kreditu těchto služeb na českém trhu.

– – –

Pro editory:

*Titul EFP – European Financial Planner, je nejprestižnější finančně-poradenský profesní titul, který EFPA EUROPE poskytuje. EFP představuje ucelený kvalifikační standard pokrývající všechny oblasti finančního plánování.

1 John E. Gilliam
docent oddělení osobního finančního plánování na Texas Tech University

John Gilliam je docentem na oddělení osobního finančního plánování na Texas Tech University (USA) a je certifikovaným CFP™, Chartered Financial Consultant a Chartered Life Underwriter. Jeho akademický život je silně ovlivněn více než 35 lety odborné praxe v oboru finančních služeb. Do výuky John začleňuje své dlouholeté zkušenosti z praxe v oblasti průmyslu.

Mezi jeho výzkumné zájmy patří posuzování tolerance finančního rizika. John pracoval v národní radě Society of Financial Service Professionals, byl národním předsedou Society’s University Partners Program and the Illustration Questionnaire Committee.Gilliam bude tento semestr přednášet na PEF Mendelovy univerzity v Brně předmět Odborný seminář finance, který je vyučován v angličtině a týká se osobních a rodinných financí. Cílem je naučit studenty komunikovat na vybraná témata – pojištění, bankovní produkty, investice, rizika apod. v angličtině, kdy studenti mají jedinečnou možnost výuky vedené native speakerem z USA.

2 Martin Širůček
Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně

Martin Širůček je výzkumný pracovník a vyučující na Ústavu financí Mendelovy univerzity v Brně, lektor
a přednášející v oblasti financí a investic, spoluautor řady odborných publikací. Zastupuje EFPA ČR v komisi pro kvalifikační standardy EFPA Europe (SQC EFPA Europe).

O EFPA Česká republika  

EFPA ČR je institucí akreditovanou ČNB pro pořádání zkoušek odborné způsobilosti v oblasti investic, penzí a úvěrů. Sdružuje špičkové poradce na českém trhu, zajišťuje jejich další vzdělávání a rozvoj. Jako součást EFPA EUROPE, nejrespektovanější evropské organizace udělující certifikáty v oblasti finančního poradenství a plánování, podporuje a zavádí evropské kvalifikační a etické standardy do služeb finančního poradenství v ČR a na Slovensku. EFPA prosazuje etický kodex a jeho dodržování. Více o aktivitách EFPA ČR na www.efpa.cz.  

Reklamy