Uhelné elektrárny vévodí znečišťovatelům toxickou rtutí, potvrzují to čerstvé údaje. Stát musí trvat na splnění nových limitů

Zastaralá uhelná elektrárna ČEZ Počerady byla loni největším zdrojem znečištění rtutí v ovzduší v České republice. Podle aktuálně zveřejněných dat v Integrovaném registru znečišťování Ministerstva životního prostředí vypustila 188 kilogramů této toxické látky [1].

Hnutí DUHA a Greenpeace upozorňují, že stát má v ruce účinný nástroj, jak srazit znečištění v ČR, kde se do půdy, vody a organismů ukládá jedno z největších množství rtuti v EU [2], a chránit tak zdraví lidí (zejména dětí, které jsou rtutí ohroženy nejvíce) [3]. Jsou jím nové evropské limity pro znečištění ovzduší pro velké spalovací zdroje, které se týkají také rtuti a jsou odvozeny od nejlepších dostupných technologií ke snížení znečištění [4]. Provozovatelé musí limity splnit do srpna 2021. Krajské úřady a Ministerstvo životního prostředí jim však mohou udělit výjimku, takže zlepšení životního prostředí ještě není jisté [5].

Druhým největším zdrojem rtuti v ČR byly v roce 2017 Třinecké železárny (161 kg). Všechna další místa v nelichotivém žebříčku TOP 10 již obsadily opět uhelné elektrárny a teplárny: Prunéřov (133 kg), Vřesová (104 kg), Tisová (105 kg), Mělník II a III (89 kg), Tušimice (86 kg), Teplárna Plzeň (81 kg), Kladno (76 kg), Chlaveltice (74 kg). Desítku uzavírá teplárna Třinec (73 kg) [1]. Hodnoty rtuti rok od roku kolísají, znečišťovatelům se také daří díky moderním technologiím obsah rtuti ve spalinách cíleně snižovat, ale stále jsou zdaleka nejvýznamnějšími zdroji jedovaté látky.

Přitom právě toto největší zdroje rtuti jsou i nejzbytečnější. Jedná se zejména o zastaralé uhelné elektrárny, které – vzhledem k vysokému přebytku výroby elektřiny nad spotřebou – nepotřebujeme a můžeme z větší části odstavit hned [6]. Navíc podle podrobné studie je možné bez ohrožení stability sítě a dodávek elektřiny zavřít všechny uhelné elektrárny (s výjimkou tepláren) do roku 2030 [7]. Není tedy vůbec odůvodnitelné vydávat uhelným elektrárnám výjimky z limitu pro rtuť, zejména když mají možnost jej plnit nebo se plnění vyhnout omezením provozu na 60 dní za rok a sloužit jako záložní zdroje.

Stejně tak však stát musí přitvrdit proti pálení hnědého uhlí v domácích kotlích a kamnech, kde se produkce rtuti samozřejmě vůbec nesleduje, a naopak vyčlenit další peníze na kotlíkové dotace určené určené pouze pro přechod na vytápění bez uhlí  [8].

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:

“Jako každý rok i loni pumpovaly do ovzduší nejvíce toxické rtuti uhelné elektrárny. Úplně nejvíc elektrárna ČEZ Počerady. Přesně ta, kterou většinově státní firma stále nezavřela a naopak se ji pokusila prodat uhlobaronu pavlu Tykačovi, který ji má chuť provozovat dalších mnoho let. Přitom je jednou z mnoha zastaralých výroben, kterou díky velkému přebytku elektřiny prostě nepotřebujeme. Není tedy sebemenší důvod, aby Počerady a další dostaly výjimky z nových evropských limitů pro rtuť a dál ohrožovaly zdraví lidí, zejména nejmenších dětí.”    

Poznámky:

[1] https://portal.cenia.cz/irz/formularUnikyPrenosy.jsp (vyhledat pouze rtuť – Hg)

[2] Česká republika však rtuť nejen vypouští, ale také patří mezi země s největším spadem rtuti na čtvereční kilometr. 55 procent tohoto spadu pochází ze zdrojů na území České republiky. http://www.msceast.org/reports/2_2012.pdf (str. 40, graf 3.23.)

Studie Evropské agentury pro životní prostředí popisuje celkovou situaci v Evropě takto: “Historické a současné emise rtuti jsou stále zásadním ohrožením životního prostředí a zdraví lidí. Hlavním zdrojem nových emisí rtuti je pálení uhlí. Polovina rtuti pochází ze zdrojů mimo Evropu.”

https://www.eea.europa.eu/publications/mercury-in-europe-s-environment

[3] Rtuť se dostává do lidského těla zejména z potravou z rostlin a živočichů, které ji obsahují kvůli spadu na půdu. Velmi nebezpečná je přeměna rtuti na extrémně nebezpečnou formu methylrtuť a následné hromadění v tělech vodních živočichů. Skrze konzumaci ryb a mořských plodů se methylrtuť hlavně dostává i do organismů lidí. Methylrtuť má vysoce toxické účinky na nervovou soustavu. Má schopnost prostupovat placentou a negativně ovlivňovat vývoj mozku ještě nenarozeného dítěte v těle těhotné ženy. Ukládá se v lidském těle a během těhotenství se postupně dostává do vyvíjejícího se organismu dítěte.

[4] Nové standardy jsou stanoveny jako nejlepší dostupné technologie (BAT – Best Available Techniques) v revidovaném dokumentu LCP BREF (Large Combustion Plants Best Available Techniques Reference Document). Kromě uhelných zdrojů se nová legislativa týká také elektráren spalujících biomasu, plyn, rašelinu či ropu. Jsou součástí evropské legislativy, která si klade za cíl snížit dopad velkého průmyslu na životní prostředí. Dokumenty LCP BREF stanovují limity emisí vypouštěných do vzduchu pro oxidy dusíku (NOx), oxid siřičitý (SO2), prach a poprvé také rtuť (Hg). Limity se týkají také znečištění vody kadmiem či rtutí.

http://ec.europa.eu/environment/pdf/31_07_2017_news_en.pdf

[5] Nyní musí Česká republika navržené limity implementovat do národního právního rámce. Firmy si však ve specifických případech mohou zažádat o výjimku. Musejí ale dokázat, že by náklady na nové technologie byly neúměrné přínosům pro životní prostředí. Každá elektrárna pak musí projít komplexním povolovacím řízením, výjimky již nebude možné udělovat automaticky a plošně. Povolovacími orgány jsou v tomto případě krajské úřady, v druhé instanci pak Ministerstvo životního prostředí.

[6] http://www.hnutiduha.cz/aktualne/loni-vyrazne-vzrostl-vyvoz-elektriny

[7] http://glopolis.org/wp-content/uploads/Czech-Grid-Without-Coal-By-2030_fin.pdf

[8] http://hnutiduha.cz/aktualne/vymena-starych-kamen-podporena-z-nove-zelene-usporam-prospeje-cistsimu-ovzdusi