82 % firem netuší, zda jejich metody odhalování bezpečnostních incidentů fungují. Nejlepší prevencí je soustavné připomínání základních pravidel bezpečnostní hygieny.

 

  • 87 % dotazovaných organizací disponuje pouze omezenými prostředky na boj s bezpečnostními hrozbami
  • 77 % respondentů uplatňuje základní bezpečnostní opatření a usiluje o zvýšení vyspělosti bezpečnostních procesů
  • Do kybernetické bezpečnosti budou investovat hlavně větší společnosti.

 

Praha, 25. října 2018Nejnovější globální průzkum EY o informační bezpečnosti (Global Information Security Survey, GISS) dokládá, že zájem společností o problematiku kybernetické bezpečnosti sílí. Většina organizací neví, zda jejich přístup k odhalování bezpečnostních nedostatků funguje. Nejzávažnějším hrozbám stále vévodí nedbalý nebo nevědomý přístup zaměstnanců a zastaralé bezpečnostní kontroly.

Pouze 8 % respondentů považuje vlastní mechanizmy za dostatečné a celých 78 %, resp. 65 % zástupců větších a menších podniků se pak domnívá, že nástroje pro boj s kybernetickými hrozbami využívané jejich podnikem současným nárokům nevyhovují. Z průzkumu dále vyplývá, že 87 % organizací má na zajištění požadované úrovně ochrany k dispozici omezený rozpočet, přičemž u 55 % zúčastněných firem nejsou daná bezpečnostní opatření nedílnou součástí rozvojové strategie podniku a  kroků k jejímu naplňování. Překvapivé je, že v tomto ohledu zaostávají spíše větší podniky, zatímco menší jsou důslednější. Odhodlání navýšit výdaje na kybernetickou bezpečnost převažuje u větších společností, v letošním roce navýší finance 63 % z nich a příští rok 67 %, u malých společností pak 50 %, resp. 66 % v příštím roce.

Většina společností (77 %) se aktuálně snaží působnost běžně uplatňovaných opatření rozšířit za pomoci pokročilých technologií, kupříkladu umělé inteligence, robotické automatizace procesů či analytických nástrojů. Hodlají tak zkvalitnit základní bezpečnostní rámec a navíc hledají způsoby, jak bezpečnostní architekturu pozměnit, aby efektivněji podporovala samotný chod podniku. „Základy bezpečnostní hygieny bychom si měli neustále připomínat. Je nutné mít na zřeteli, že pravidelné aktualizace systému a aplikací a neustálá identifikace a náprava zranitelností organizace jsou nejlepší prevencí před rozsáhlými škodami,“ uvádí Petr Plecháček, Associate Partner, oddělení kybernetické bezpečnosti EY v České republice.

Kybernetická bezpečnost mezi prioritami strategie podniku

Všechny zúčastněné organizace se dle vlastního vyjádření nacházejí v určité fází digitální transformace a navyšují výdaje na zavádění moderních technologií. Tyto investice nejnověji směřují zejména do využívání cloud computingu (52 %), analytických nástrojů pro potlačování kybernetických hrozeb (38 %) a mobilních zařízení (33 %).

„Organizace dnes zvýšenou měrou investují do nově vznikajících technologií ve snaze propojovat lidi, data a procesy v rámci digitální transformace. Přestože se jim tak otevírají značné možnosti, z hlediska zabezpečení jsou vystaveny novým zranitelnostem a hrozbám. Měly by si uvědomit, že úspěch jejich transformačního úsilí je plně závislý na důvěře ze strany klientů a zákazníků. Aby si ji udržely, musí kybernetickou bezpečnost začlenit do své vnitřní struktury a učinit z ní jednu z priorit strategie podniku,“ uvádí Petr Plecháček.

Nejobávanější slabinou je nedbalý či nevědomý přístup zaměstnanců

Účastníci průzkumu připouštějí, že by se patrně k zintenzivnění bezpečnostních opatření, resp. navýšení rozpočtu na kybernetickou bezpečnost vůbec neodhodlali, pakliže by sami nebyli velmi vážnému narušení bezpečnosti či incidentu vystaveni. Aktuálnímu žebříčku nejzávažnějších hrozeb vévodí nedbalý či nevědomý přístup zaměstnanců (34 %), následovaný zastaralými bezpečnostními kontrolami (26 %), neoprávněným přístupem (13 %) a využívání cloud computingu (10 %). „Je snadné označit uživatele za nejslabší článek systému, protože má omezený prostor k obraně, jelikož techniky útoků jsou stále záludnější a více promyšlené. Bezpečnostní manažeři musejí proaktivně šířit osvětu o kybernetických hrozbách a vytvářet prostředí kombinující tradiční a moderní technologie s pragmatickými postupy k zajištění kybernetické bezpečnosti organizace,“ apeluje Petr Plecháček.

Jen 8 % respondentů uvádí, že jimi uplatňovaná bezpečnostní opatření zcela vyhovují jejich potřebám, 38 % organizací by patrně důmyslný kybernetický útok nedokázalo odhalit a méně než 10 % je pak zcela přesvědčeno o vyspělosti vlastních bezpečnostních opatření. Značná část odpovídajících (82 %) si však není jista, zda jejich metody odhalování bezpečnostních incidentů účinně fungují. Ze subjektů, které v uplynulém roce výskyt narušení bezpečnosti zaznamenaly, méně než třetina (31 %) uvádí, že danou událost odhalilo oddělení, jemuž potírání bezpečnostních hrozeb přísluší.

Strategické plány podniku musejí zahrnovat kybernetickou bezpečnost

V současné digitální éře je důraz na zvládání kybernetických hrozeb a včasné zavádění souvisejících bezpečnostních opatření neoddiskutovatelným předpokladem úspěšného podnikání. Kybernetická bezpečnost je při tvorbě podnikové strategie pravidelně zohledňována pouze v 18 % případů. U 60 % firem pak osobou přímo odpovědnou za kybernetickou bezpečnost není člen výkonného orgánu. Na druhou stranu 70 % všech dotazovaných (konkrétně 73 %, resp. 68 % zástupců větších a menších podniků) tvrdí, že vrcholové vedení je s problematikou kybernetické bezpečnosti obeznámeno, případně si své povědomí v této oblasti snaží prohloubit.

Petr Plecháček na závěr dodává: „Vycházíme z toho, že zvládnutí digitálních technologií ve vztahu ke klientovi se stane naprostým základem budování jakýchkoli hodnot v podnikání. Je proto zásadní, aby odpovědní pracovníci opustili názor, že kybernetická bezpečnost je výhradní záležitostí IT a zohlednili principy ,security by design‘ již v prvopočátku vytváření příslušných procesů a postupů. Odolnost organizací vůči kybernetickým hrozbám se tím zvýší, čím zvládnou účinněji řídit související rizika a lépe tak využít příležitosti, které digitální technologie nabízejí.“

Podrobnější informace a verzi zprávy ke stažení naleznete na webové adrese ey.com/giss.

O průzkumu

Studie Is cybersecurity about more than protection? vydaná na základě globálního průzkumu o informační bezpečnosti (GISS) se zaměřuje na nejpalčivější rizika a související protiopatření. Respondenty bylo více než 1400 odpovědných pracovníků a manažerů předních světových organizací. Tržby oslovených firem se pohybují v rozmezí od méně než 10 mil. USD až po celkové příjmy převyšující 10 mld. USD.

O EY

EY je předním celosvětovým poskytovatelem odborných poradenských služeb v oblasti auditu, daní, transakčního
a podnikového poradenství. Znalost problematiky a kvalita služeb, které poskytujeme, přispívají k posilování důvěry v kapitálové trhy i v ekonomiky celého světa. Výjimečný lidský a odborný potenciál nám umožňuje hrát významnou roli při vytváření lepšího prostředí pro naše zaměstnance, klienty i pro širší společnost.

Název EY zahrnuje celosvětovou organizaci a může zahrnovat jednu či více členských firem Ernst & Young Global Limited, z nichž každá je samostatnou právnickou osobou. Ernst & Young Global Limited, britská společnost s ručením omezeným garancí, služby klientům neposkytuje. Pro podrobnější informace o naší organizaci navštivte prosím naše webové stránky www.ey.com/CZ.

EY Česká republika

Twitter
Facebook
LinkedIn
YouTube
Instagram

 

Označeno tagem