Bureau Veritas bude v Česku kontrolovat dvě třetiny povolenek na emise skleníkových plynů. S ověřenými povolenkami mohou firmy legálně obchodovat

Praha, 8. ledna 2019 – Dvě třetiny povolenek na emise skleníkových plynů bude v Česku ověřovat inspekční a certifikační společnost Bureau Veritas coby kontrolní orgán s nově prodlouženou akreditací. Firmy mohou s ověřenými povolenkami legálně obchodovat nebo je převádět na jiné subjekty, jestliže prokazatelně vypustily méně emisí, než očekávaly. Povolenková burza stimuluje podnikatele k efektivnějšímu řízení svých firem, zavádění nových technologií a většímu ohledu na životní prostředí.

Jak probíhá ověřování emisních povolenek

Mezi klienty Bureau Veritas patří hlavní hráči z různých odvětví, od energetických společností, přes sklárny, papírenské závody až po cementárny. „Jako nezávislí kontroloři posuzujeme, zda firmy evidují emise CO2 v souladu s platnou legislativou a schváleným aktuálním Monitorovacím plánem, používáme k tomu několik typů speciálních analýz. Verifikace probíhá každoročně s cílem potvrdit emisní výkaz, který potom firmy předloží společně s prohlášením o verifikaci na ministerstvu životního prostředí. Lhůta k předložení dokumentů vyprší vždy 15. března,“ informuje vedoucí auditorka Jana Klosová.

Proč je získání povolenek pro firmy ekonomicky zajímavé?

S povolenkami na emise skleníkových plynů je možné legálně obchodovat. Systém funguje tak, že každé zařízení produkující určité množství CO2 získá určitý počet přidělených povolenek. Ty pak opravňují k vypuštění určitého počtu ekvivalentních tun CO2 za rok. „Pokud zařízení vyprodukuje menší množství CO2, než na kolik dostalo povolenky, může zbylé povolenky prodat v evropském systému obchodování, které má podobu povolenkové burzy. V praxi se to stává třeba v situaci, kdy provoz zavedl lepší technologii, případně realizoval méně či více úsporná a efektivnější opatření. V případě, že zařízení vypustilo více CO2, než kolik povolenek mu bylo přiděleno, musí zbylé povolenky nakoupit,“ vysvětluje Jana Klosová, vedoucí auditorka Bureau Veritas.

Stimul pro ekologicky orientované investice

 Obchodování s povolenkami, jejichž počet je řádně verifikován akreditovaným kontrolním orgánem, stimuluje k zavádění lepších technologií, zvyšování efektivity stávajícího provozu a k maximálním úsporám zdrojů. Energetické komodity jsou samozřejmě ovlivňovány řadou faktorů – vývojem politické situace, statistikami o zaměstnanosti nebo kolísáním cen uhlí, zemního plynu, ropy a elektřiny. „Cena povolenky v průběhu roků i jednotlivých dní kolísá. Bezesporu jsou však výrazným motivačním prostředkem pro úsporná a efektivnější opatření s pozitivním vlivem na kvalitu ovzduší,“ uzavírá auditorka Bureau Veritas Jana Klosová.

O společnosti BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.

Certifikační a inspekční společnost BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o. je součástí mezinárodní skupiny Bureau Veritas, která je lídrem celosvětového certifikačního trhu a poskytuje komplexní služby v oblastech kvality, hygieny, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, životního prostředí a společenské odpovědnosti. Důvěryhodnost společnosti podtrhuje tradice a dlouholetá zkušenost sahající až do roku1828. Celosvětově působí společnost Bureau Veritas ve 140 zemích, kde má síť 930 kanceláří a 330 laboratoří. Přes 59 tisíc zaměstnanců Bureau Veritas poskytuje služby více než 400 tisícům klientů. Na území České republiky je Bureau Veritas zastoupena již více než 100 let a zaměstnává více jak 100 profesionálů. Mezi hlavní služby, které v České republice poskytuje, patří: certifikace systému managementu a výrobková certifikace, inspekce potravin a zemědělských komodit, testování a laboratorní analýzy, technické inspekce v průmyslu, periodické kontrolní služby provozovaných zařízení, kontrolní činnosti ve stavebnictví, služby v oblasti lodního průmyslu, kontrolní služby pro finanční sektor, školení a vzdělávání. Služby nejsou zaměřeny na vybraná odvětví nebo tržní segmenty, ale jsou poskytovány napříč odvětvími, bez ohledu na rozsah či charakter. Pro specifické případy jsou využíváni zahraniční auditoři, inspektoři a další experti.