Stanovisko k návrhu České pirátské strany na reglementaci prostituce

Nezisková organizace ROZKOŠ bez RIZIKA oceňuje snahu politiků řešit problematiku prostituce v České republice. ROZKOŠ bez RIZIKA stála u zrodu návrhu, který předkládá Česká pirátská strana

Praha, Česká republika, 20. února 2019 – Ideálním legislativním modelem řešení prostituce je podle ROZKOŠE bez RIZIKA dekriminalizace. Ta je prostředkem k posílení práv žen a mužů, kteří se živí poskytováním sexuálních služeb za úplatu.

Oproti legalizaci není represivním krokem, který by prostituci označoval jako patologický jev se snahou ji potírat, ale je spíše prostředkem ke snižování rizik, která s sebou práce v sexbyznysu přináší.

„Mezi tato rizika patří zvýšený výskyt násilného jednání na ženách a mužích v sexbyznysu, ohrožení pohlavně přenosnými infekcemi, nemožnost se v jakémkoli ohrožení či přímém styku s násilím dovolat svých práv nebo znesnadněný přístup k sociální a zdravotním službám. Dekriminalizace vede naopak k posílení postavení osob živící se placeným sexem, zlepšení pracovních podmínek, snížení jejich stigmatizace či zlepšení vztahů s policií,“ říká Barbora Pšenicová, projektová manažerka ROZKOŠE bez RIZIKA.

Co ROZKOŠ bez RIZIKA hodnotí kladně v návrhu České pirátské strany?

Česká pirátská strana předkládá návrh na reglementaci, tedy regulaci. I když se jedná o regulativní opatření, které bude mít za následek vznik nového zákona věnujícího se prostituci, což podle Pšenicové nebylo nutné, má několik pozitivních bodů.

Jedním z největších úspěchů za poslední desítky let je, že opravdu akcentuje zlepšení postavení samotných sexuálních pracujících. Pokud následné znění zákona zachová teze vydefinované Českou pirátskou stranou, v případě přijetí by stav byl pro většinu osob ze sexbyznysu lepší než současný stav.

„Velmi kvitujeme, že Česká pirátská strana v žádném případě neprosazuje povinnou registraci osob jako prostitutek a prostitutů. Tento bod byl přítomen u všech předchozích návrhů a Česká pirátská strana si uvědomuje, že registrace by právě za současných společenských podmínek vedla k tomu, že by se k takové činnosti nikdo veřejně nepřihlásil,“ vysvětluje Pšenicová

I proto ROZKOŠ bez RIZIKA i další neziskové organizace jako Network East-West a Spolek Ulice Plzeň podporují teze a stanovisko k prostituci, které Česká pirátská strana předkládá, a zároveň doufá v jeho další postup legislativním řízením.

„Jak ukazují studie ze zahraničí, legislativní vakuum ohrožuje osoby poskytující sexuální placené služby a mnoho evropských zemí již přistoupilo minimálně k variantě regulace prostituce. Díky těmto krokům dochází ke snižování násilí na osobách, které poskytují placené sexuální služby, a zároveň ty pak mají možnost se domáhat v mnoha případech svých práv, což jim současné právní vakuum neumožňuje,“ tvrdí Pšenicová.

Co ROZKOŠ bez RIZIKA nevnímá pozitivně v návrhu České pirátské strany?

Jelikož návrh České pirátské strany je regulační a nikoli dekriminalizační, je jasné, že tento návrh musí některou ze stran v sexbyznysu regulovat. V tomto případě se jedná o provozovatele prostituce, dnes známé jako „manažery a manažerky“ a „majitele a majitelky klubů nebo privátů“. Některé body tohoto návrhu proto v sobě skrývají určitá zásadní rizika směrem k lidem pracujícím v tomto prostředí.

„Zavádět speciální IČO na provozování bude vždy dohledatelné, bude tedy možné zjistit, kdo je poskytovatelem nebo poskytovatelkou sexuálních služeb. To odporuje myšlence nezavádět registraci prostitutů a prostitutek,“ myslí si Pšenicová.

ROZKOŠ bez RIZIKA i proto navrhuje vycházet z novozélandské legislativní úpravy, která počítá s tím, že provozovnou může být i skupina žen na privátu, vlastnící jedna z žen, která je pak označena jako provozovatelka.

„Podmínky by ale neměly být nastaveny jako pro klub, protože ženy jsou obvykle ve stejné pozici vůči sobě, tedy nejde o provozovnu ve smyslu klubu. Naopak by tento stav měl být podporován jako jedna ze strategií boje proti násilí,“ dodává Pšenicová.

Vedle toho ROZKOŠ bez RIZIKA doporučuje, aby v případném legislativní návrhu nedošlo k úpravě zdravotních podmínek, tedy, aby se nešlo cestou původních návrhů a povinných prohlídek či evidence zdravotního stavu.

Zároveň organizace upozorňuje, že návrh počítá s ponecháním pravomocí obcím zakázat poskytování sexuálních služeb na jejich území, ale nenabízí alternativu či způsob řešení jedné z nejrizikovějších oblastí sexbyznysu.

Co ROZKOŠ bez RIZIKA navrhuje?

 • Vypovězení Úmluvy o potlačování a zrušení obchodu s lidmi a využívání prostituce druhých osob z roku 1950 a změna zákona č. 241/1922 Sb. o potírání pohlavních nemocí, který zakazuje zřizování nevěstinců
 • Vyškrtnout z přehledu živností u služeb osobního charakteru, pod číslem 78, větu, která výslovně zakazuje podnikání na základě poskytování sexuálních služeb. Zároveň v samotném Živnostenském zákoně č. 455/1991 Sb, je definováno, co není živností. Předefinovat paragraf 3 písmeno p), který říká, že nabízení nebo poskytování služeb směřujících bezprostředně k uspokojování sexuálních potřeb není živností
 • Respektovat pronajímání pokojů ženám a mužům ze sexbyznysu k vykonávání jejich profese, případně možnost je zaměstnávat do pracovního poměru
 • Zrušit trestný čin kuplířství – § 189 trestního zákona
 • Vymezit povinnosti klubům a privátům používat „Pokyny bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v SB“
 • Založení tipplezón pro formu pouliční prostituce
 • Vymezení a jasné stanovení pravidel pro sex s kondomem, případné doplnění do § 155 Ohrožení pohlavní nemocí a § 153 Šíření nakažlivé lidské nemoci z nedbalosti v případě vyžadování sexu bez kondomu.

Co ROZKOŠ bez RIZIKA odmítá?

 • Povinné registrace žen a mužů ze sexbyznysu
 • Povinné prohlídky žena a mužů ze sexbyznysu
 • Represivní vyhlášky regulující prostituci
 • Znevýhodňování tohoto druhu podnikání oproti ostatní druhům podnikání, neúměrné požadavky a pravidla
 • Spojování tématu prodeje sexuálních služeb s otázkou morálky a mravnosti
 • Stigmatizaci žen a mužů ze sexbyznysu

ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s. je nestátní nezisková organizace založená v roce 1992, její právní formou je spolek. Jejím posláním je zlepšovat postavení sexuálních pracovnic, předcházet rizikům spojeným s prací v sexbyznysu a snižovat je. Preventivním působením přispívá k ochraně veřejného zdraví v ČR. Cílovou skupinou jsou sexuální pracovnice a ženy, které vstup do sexbyznysu zvažují, nebo v něm pracovaly v minulosti a řeší obtíže spojené s touto prací. Organizace působí ve většině krajů České republiky. Více informací: https://rozkosbezrizika.cz/