Internet přístupný pro nevidomé i neslyšící: Nadace Vodafone chce být vzorem

9. prosince 2019 – Při příležitosti Mezinárodního dne lidských práv (10. prosince) představuje Nadace Vodafone novou podobu webových stránek, které upravila tak, aby byly plně přístupné pro nevidomé a slabozraké i pro neslyšící. Smyslem je přiblížit ještě více své aktivity těmto skupinám a inspirovat ostatní organizace, firmy i státní správu na cestě k větší přístupnosti.

10. prosinec je Mezinárodním dnem lidských práv, který připomíná vyhlášení Všeobecné deklarace lidských práv Valným shromážděním OSN v roce 1948. Tato deklarace a pozdější úmluva OSN usilují nejen o rovnoprávnost a plné uplatnění všech lidských práv osob se zdravotním postižením, ale i o jejich aktivní zapojení do života společnosti. 

Nezanedbatelná část toho života (vzdělávání, cestování, práce, atd.) dnes probíhá v digitálním světě. A přestože jsou osoby se zdravotním omezením největší světovou menšinou (v současné době žije na světě více než 1 miliarda osob s nějakou formou zdravotního postižení), zůstává tato skupina často „neviditelná“, a to i v online světě. 

„S nevidomými i neslyšícími spolupracujeme už od založení Nadace Vodafone před 13 lety. Aktuálně se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých vytváříme speciální navigaci pro orientaci uvnitř budov a s týmem neslyšících spouštíme projekt Signslate pro jednoduché spojení s tlumočníkem do znakového jazyka. Zpřístupnění našich webových stránek pro nás bylo prioritou i proto, že dlouhodobě podporujeme technologie, které boří bariéry, zkvalitňují život této skupiny lidí a napomůžou jejich integraci do společnosti a využití možností digitalizace,“  řekla Adriana Dergam, místopředsedkyně správní rady Nadace Vodafone. 

PRO NESLYŠÍCÍ

Podle kvalifikovaného odhadu Svazu neslyšících a nedoslýchavých žije v České republice asi 10 000 lidí, kteří ke komunikaci využívají český znakový jazyk. Právo dostávat informace v jejich mateřském jazyce – tedy českém znakovém jazyce – jim zaručuje Listina základních práv a svobod. Jeho používání dále upravuje zákon 155/1998 Sb. o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob. Na nových webových stránkách Nadace Vodafone najdou neslyšící pod symbolem znakujících rukou 12 videí, které představují historii a poslání organizace, její globální spolupráci, grantové programy jako jsou Technologie pro společnost či Laboratoř a v neposlední řadě i aktuální projekty (mobilní aplikace Záchranka, Echo, Bright Sky CZ, Vozejkmap či konferenci INSPO). Ke každému videu je možnost zapnout si české titulky. 

„Nadace Vodafone vybrala z celých stránek ty nejpodstatnější informace. Následně se připravily podklady v českém jazyce, které jsme přeložili do znakového jazyka, a to jsme pak ještě zkontrolovali s jazykovou korektorkou, abychom měli jistotu, že je vše srozumitelné,“ vysvětlil postup přípravy neslyšící Jan Wirth z komunitního centra Znakovárna, který videa do znakového jazyka na stránkách Nadace Vodafone tlumočí. 

PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ

Podle šetření statistického úřadu žije v Česku 102 000 se zrakovým omezením, jehož stupeň se liší – od velmi silných dioptrií až po nevidomé. Pro komunikaci a ovládání počítače dnes již standardně využívají zvětšovací a odečítací programy či braillské řádky. Webové stránky, které jsou s nimi plně kompatibilní, ale zdaleka nejsou samozřejmostí. S úpravou www.nadacevodafone.cz pro zrakově postižené pomáhal Radek Pavlíček ze Střediska Teiresiás při Masarykově univerzitě v Brně a autor projektu Poslepu.cz.

„Nový web Nadace Vodafone je bez obtíží přístupný a použitelný i pro uživatele se zrakovým postižením. Nevidomí uživatelé jistě ocení robustní nadpisovou osnovu i oblasti stránek, které jim umožňují komfortní přístup k publikovanému obsahu, slabozrací zase dostatečně kontrastní a čitelné texty. Práce na zpřístupnění webu také potvrdily skutečnost, že přístupnost jde ruku v ruce s kvalitně odvedenou prací. Díky skvěle připraveným šablonám respektujícím aktuální standardy obnášely úpravy pro lepší přístupnost jen několik málo zásahů,“ popsal Radek Pavlíček.

Zpřístupnění webových stránek je dalším krokem k zajištění podmínek pro kvalitní a důstojný život této skupiny lidí.  „Věříme, že nevidomí i neslyšící naše změny ocení, a že k nám přivedou další inovace z jejich prostředí. I taková změna – jakou je úprava webových stránek – pomáhá jejich integraci do společnosti,“ uzavřela Adriana Dergam z Nadace Vodafone.

O NADACI VODAFONE

Nadace Vodafone byla založena v roce 2006, jejím zřizovatelem je společnost Vodafone Czech Republic, a. s. Je spolufinancovaná skupinou Vodafone (Vodafone Group) a společností Vodafone Czech Republic, a. s. Od doby svého založení Nadace Vodafone rozdělila více než 195 milionů korun, podpořila na 500 projektů, a tím ovlivnila životy více než 1,5 milionu lidí. Nadace Vodafone patří mezi nejdůležitější podporovatele a investory do technologických inovací, které mají pozitivní dopad na společnost. Více na www.nadacevodafone.cz