AK Polverini Strnad ve spolupráci s AK SEDLAKOVA LEGAL pomohly s právním nastavením při generační inovaci software pro podporu správy rádiového spektra

V souvislosti se snahou o postupnou digitalizaci státní správy (zejména z hlediska propojení s budoucím webovým portálem) byl stávající zastaralý systém pro podporu správy rádiového spektra zásadní překážkou úspěšné digitalizace státní správy v této oblasti. Realizací nového systému by mělo dojít k vytvoření moderního, efektivního a přívětivého pracovního prostředí s výrazně rozšířenými možnostmi jej customizovat podle potřeb jeho uživatelů. Stávající systém mj. neumožňuje integraci s dalšími informačnímu systémy ČTÚ, zabezpečujícími související agendy a podpůrné funkcionality (spisová služba, účetní systém, katalog subjektů a další). V budoucnu je v plánu i integrace s webovým portálem pro příjem a odbavení požadavků/žádostí žadatelů (veřejnosti) souvisejících s problematikou individuálních oprávnění k využívání rádiových kmitočtů. 

Advokátní kancelář Polverini Strnad ve spolupráci s advokátní kanceláří SEDLAKOVA LEGAL poskytovaly právní služby ČTÚ. Přípravou a vyjednáním smluvní dokumentace mezi ČTÚ a dodavatelem softwarového řešení tak pomohly zahájit výše zmíněnou dlouhodobě připravovanou generační inovaci SW nástroje pro podporu správy rádiového spektra (SPECTRA). Součástí projektu je i řešení pro budoucnost v podobě smluvně ošetřené minimalizace závislosti na jednom dodavateli (tzv. vendor-lock), a to zejména z hlediska přesně definovaného exportu dat (údajů individuálních oprávnění a s tím souvisejících dalších údajů) v rozsahu a podobě stanovené v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména pak zákonem o elektronických komunikacích. S ohledem na značný rozsah a komplexitu oblasti správy rádiového spektra se na řešení podílí kromě hlavního dodavatele i několik dalších subdodavatelů.

V rámci projektu dojde k implementaci nového softwaru včetně zákaznických specifických úprav, konfigurací standardního softwaru a dalších modulů vyvinutých na míru pro Český telekomunikační úřad. 

Ke spolupráci uvádí Pavel Strnad, partner advokátní kanceláře Polverini Strnad: „Hrdě jsem sledoval, s jakou energií a profesionalitou zvládá vedení ČTÚ hájit zájmy státu v konfrontaci s obchodně velmi zdatným partnerem při přenastavení vztahu na dlouhou dobu dopředu.

„Na celém projektu si nejvíce cením spolupráce s interním týmem Českého telekomunikačního úřadu. Spolu s paní předsedkyní nám ukázali, že státní správa funguje, jak má, a opravdu jí záleží na vyjednání optimálních podmínek projektu.“, komentovala projekt za advokátní kancelář SEDLAKOVA LEGAL Jana Sedláková.

Smlouva s dodavatelem softwarového řešení byla uzavřena dne 25. 8. 2021.