Firmy v Česku přecházejí na hybridní datová centra a znají cenu svých dat 

Praha 3. listopadu 2021 – Uplynulý rok a půl zásadním způsobem zdůraznil význam správně fungujících firemních datových center a došlo k akceleraci provozu firemního IT v hybridním prostředí.  Zvyšující se trend nástrojů umožňující jednotnou správu cloudového i on-premise prostředí podporuje i stále častěji nasazovaná hyperkonvergovaná infrastruktura. V současnosti vlastní datové centrum provozuje 6 z 10 tuzemských firem, přičemž čtvrtina společností již nyní využívá část svých služeb z cloudu. Vyplývá to z průzkumu, který realizovala společnost Soitron, integrátor inovativních řešení a IT technologií. Nyní firmy čeká další výzva v podobě automatizace, která jejich fungování posune na novou úroveň.

Firmy v ČR získaly flexibilitu a škálovatelnost výkonu

Z průzkum vyplývá, že vlastní datové centrum provozuje 63 % dotázaných společností, přičemž 37 % společností své datové centrum nemá a využívá služeb jiných firem. „Je evidentní, že většina společností stále provozuje lokální infrastrukturu, což odpovídá současným trendům, kdy směřujeme k využívání takzvaných hybridních datových center. Znamená to, že u většiny společností zůstává alespoň část infrastruktury přímo ve firmě a část je umístěna v cloudu. Vše je zároveň vzájemně provázáno do jednoho virtuálního datového centra nejen
z pohledu výpočetního výkonu, sdílení dat, ale i správy zdrojů,“ vysvětluje Michal Novák, technický ředitel společnosti Soitron.

Díky kombinaci cloudu s on-premise prostředím lze získat velkou flexibilitu
a škálovatelnost výkonu, ale i přístup k datům v prostředí vlastního datového centra. „Společnosti nejčastěji provozují do 10 fyzických serverů. To při jejich dnešním výkonu může znamenat i několik stovek virtuálních serverů, a tak mnohdy disponují velmi rozsáhlou IT infrastrukturou,“ odhaluje dále Michal Novák. Drtivá většina z dotazovaných využívá virtualizační platformu VMware (91 %). Hyper-V (8 %) využívají spíše střední a menší společnosti a zbytek (1 %) vsadil na zbylé platformy.

Na otázku, zda firmy využívají službu IaaS (Infrastructure as a Servise – infrastrukturu jako službu) od nějakého cloudového operátora, 26 % respondentů uvedlo, že ano. Zbytek, tedy 74 % však nikoliv.

Zajímavé výsledky vzešly z dotazování ohledně zaplněnosti úložiště. Nejvíce, 53 % firem uvedlo, že jejich disková pole jsou zaplněna někde mezi 50 až 79 % dostupné kapacity. Méně než 50 % zaplněnosti uvedlo 31 % respondentů a 16 % má datové úložiště zaplněno z 80 % a více. Zde je třeba si uvědomit, že začít řešit navýšení kapacity úložiště se doporučuje již při jejich 70% zaplnění.

Datová centra se blíží k autonomnímu provozu

Automatizace je jedním z trendů, který datová centra nyní velmi ovlivňuje. Z důvodu nedostatku jednotlivých specialistů je třeba při výběru serverové infrastruktury zvažovat i možnosti jednoduché správy hardwarových prostředků a také automatizaci při nasazování infrastruktury. „Z průzkumu je patrné, že 49 % firem zatím nepoužívá žádnou automatizaci. Co je však pro nás potěšující zjištění, je to, že na trend zavádění automatizace do svých procesů naskočilo 47 % firem a je zde vidět vzestupná tendence,“ specifikuje Michal Novák.

Podstatou hybridního IT prostředí, respektive datového centra je přitom nejen masivní virtualizace, ale především automatizace provozu a správy datového centra. Dochází k propojení služeb ve vlastním datovém centru a některém z public cloudů. Díky jednotné správě je autonomně řízený provoz a alokace prostředků v jednotlivých částech infrastruktury velmi snadná a intuitivní bez ohledu na to, ze které části ji firmy využívají.  

Záložní plány jsou připraveny

Ze zjištění o trendech a budoucnosti firemních datových center v ČR dále vyplývá, že podniky si uvědomují, jak fatální dopad na jejich výrobu a provoz by mohl mít výpadek IT. Proto 77 % z nich má pro své datové centrum zpracovány disaster recovery plány a business continuity plány. Alespoň recovery plán má připraveno 13 % firem a pouze business continuity plány potom 3 %. Hned 6 % nemá nic z toho a 1 % neví. „U větších společností se ukazuje, že mají vysoké povědomí o hrozícím riziku výpadku infrastruktury, popřípadě ztráty dat, proto používají řešení pro disaster recovery i business continuity plány. Každá ztráta dat, nebo zastavení provozu znamená citelnou ztrátu mnohdy ohrožující chod celé společnosti,“ komentuje výsledky Michal Novák.

Hyperokonvergence ve firemním IT rezonuje

Hyperkonvergovaná infrastruktura a hybridní datová centra jsou témata, která rezonují oblastí datových center. I díky tomu není překvapující, že 65 % společností, o této problematice slyšela a má alespoň základní informace o principu, jak tato infrastruktura funguje. Průzkum ukázal, že pouze malá část (15 %) společností tyto výhody využívá, 23 % společností hyperkonvergované řešení zvažuje implementovat a tři ji právě implementují. „Hyperkonvergované řešení přináší mnoho výhod jak v provozní, tak investiční rovině. Adopce této technologie prozatím není příliš vysoká, ale vzhledem k délce životního cyklu datových center je to logické. Zároveň je vidět výrazný trend v nasazování hyperkonvergovaných řešení do firemní praxe,“ dodává závěrem Michal Novák.

O společnosti Soitron

Soitron je IT integrátor inovativních řešení a technologií původem ze Slovenska. Dnes zaměstnává přes 800 lidí a jeho týmy pracují kromě Slovenska také v České republice, Rumunsku, Turecku, Bulharsku, Polsku a Velké Británii. Filozofií Soitronu je neustále se zlepšovat. Pomáhá klientům v různých odvětvích řídit jejich byznys efektivněji, rozvíjet ho a chránit před hrozbami online prostředí. Je dlouhodobým lídrem v oblasti IT infrastruktury a sítí, komunikačních řešení, IT služeb a IT outsourcingu. K dlouhodobým kompetencím Soitronu přibyly nové v oblasti internetu věcí (IoT), robotizace a automatizace, robotické procesní automatizace (RPA), umělé inteligence (AI), aplikací, cloudových řešení a vlastního security operations centra (SOC). Všechny tyto kompetence vedly k vytvoření vlastního IT konzultačního týmu, díky kterému dokáže porozumět byznysu a potřebám klientů s ohledem na rychlý vývoj technologií. Do jeho portfolia patří také řešení pro inteligentní policejní auta známá pod značkou Mosy a nová služba v oblasti kybernetické bezpečnosti – známá pod značkou Void.

Metodologie průzkumu

Průzkum vznikl pod záštitou společnosti Soitron v rámci České republiky. Dotazování proběhlo telefonicky na vybranou skupinu firem v měsíci dubnu 2021. Rozhovorů se účastnilo celkem 104 zástupců firem, kteří mají na starosti řešení/správu datového centra. Většinou se jednalo o CIO, IT ředitele, vedoucího IT či ředitele data center s rozhodovacími pravomocemi v rámci společnosti. Do průzkumu byly vybrány firmy s právní formou s.r.o., a.s., k.s. a zároveň s počtem zaměstnanců nad 200 lidí, z čehož

80 procent firem mělo nad 250 zaměstnanců. Minimální roční obrat dotazovaných firem byl stanoven nad 200 mil. Kč, přičemž ale 96 % firem dosahovalo ročního obratu nad 500 mil. Kč. Firmy se zaměřovaly na zpracovatelský sektor nebo výrobu (zejména průmyslové firmy) – 84 %, mírně byly zastoupeny firmy z velkoobchodu a maloobchodu, těch bylo 10 procent.