Soudní exekutor Juraj Podkonický vyzval pražský magistrát a Dopravní podnik hlavního města Prahy, aby se v rámci tzv. „milostivého léta“ vzdaly části svých pohledávek

Praha, 29, listopadu 2021 – Pražský magistrát ústy své radní JUDr. Hany Kordové Marvanové, Česká televize a její nezisková organizace Člověk v tísni ústy Daniela Hůleho vyzvaly 24.11. 2021 v článku zveřejněném na serveru iHNed.cz soudního exekutora JUDr. Juraje Podkonického, PhD. z Exekutorského úřadu pro Prahu 5, aby „nevydělával víc, než povoluje zákon“. Tato výzva se týkala vymáhání pohledávek České televize z neplacení měsíčních poplatků za televizi a pohledávek Dopravního podniku hlavního města Prahy z nezaplaceného jízdného a přirážek k jízdnému (tj. pokut). Podle JUDr. Juraje Podkonického je tato výzva buď naprosto falešným pokrytectvím nebo důkazem zarážející neznalosti práva. Klíč k tomu, aby soudní exekutor nevymáhal „dvojí náklady“, drží v ruce Česká televize a Dopravní podnik hl. m. Prahy jako oprávnění.

„Jestli to paní Marvanová a pan Hůle myslí s milostivým létem vážně, musí se Česká televize a pražský dopravní podnik jako věřitelé vzdát části svých pohledávek. V opačném případě je moje povinnost je vymáhat a spolu s nimi i náklady,“ řekl dnes JUDr. Juraj Podkonický, PhD., soudní exekutor jmenovaný do Exekutorského úřadu pro Prahu 5. 

Spor mezi soudním exekutorem, političkou a aktivistou spočívá v tom, že Exekutorský úřad pro Prahu 5 podle Marvanové a Hůleho údajně neoprávněně vymáhá zvlášť jistinu (tj. původní dluh) a v případě České televize tzv. kapitalizovaný úrok, v případě Dopravního podniku přirážku k jízdnému (čili pokutu ve výši 1500 Kč). Zatímco za normálních okolností, kdy soudní exekutor postupuje podle exekučního řádu, by šlo tyto dvě pohledávky sloučit jako jistinu a její příslušenství do jedné exekuce, v případě postupu podle zákonné úpravy z.č. 286/2021 Sb.,  který upravil tzv. „milostivé léto“, takto postupovat nelze. Soudní exekutor musí vymáhat jistinu i kapitalizovaný úrok, resp. přirážku k jízdnému zvlášť ve dvou řízeních a účtovat dvojí náklady.

„Není mojí vinou, že právní úprava byla napsána v rozporu s přáními paní Marvanové a pana Hůleho. Já jen dodržuji zákon,“ říká Podkonický. Podle něj by mu v případě, kdy by jednu z nich nevymáhal, hrozila případná náhrada škody. 

„Ti lidé nedluží peníze mně ale Dopravnímu podniku hlavního města Prahy. Soudní exekutor nemůže svévolně rozhodovat o tom, co bude vymáhat a co ne. Při svém postupu je vázán zákonem, který určuje i jeho odměnu. Nikdo – ani Daniel Hůle nebo Hana Marvanová – po mně nemohou chtít, abych postupoval v rozporu se zákonem,“ pokračuje Podkonický. Řešení celé situace tak má podle něj v ruce tzv. oprávněný (věřitel). Pokud věřitel upustí od vymáhání pohledávky, nemusí ji soudní exekutor vymáhat a nemůže si za ni ani účtovat náklady. Podle něj již Česká televize rozhodla, že nebude vymáhat tzv. kapitalizovaný úrok. Povinní (dlužníci), proti kterým je vedena exekuce na základě pohledávky České televize, tak nebudou platit dvoje náklady exekuce. 

Nyní je řada na Dopravním podniku hlavního města Prahy. 

„Vyzývám tímto radní Marvanovou, aby udělala vše pro to, aby povinní nemuseli v rámci milostivého léta platit dvojí náklady. Ať se zasadí o to, že Dopravní podnik odpustí svým dlužníkům přirážku k jízdnému a já je nebudu vymáhat. V opačném případě jsem povinen postupovat podle zákona.“ říká Juraj Podkonický.

Co je to tzv. milostivé léto – na základě právní úpravy k novele exekučního řádu a občanského soudního řádu zákonem č. 286/2021 Sb. mohou fyzické osoby, které mají dluh vůči státu nebo vybraným státním institucím, vymáhaný soudním exekutorem, v termínu mezi 28. říjnem 2021 a 28. lednem 2022 zaplatit pouze nezaplacenou nebo jinak nezaniklou jistinu a náklady exekuce, které činí 750 Kč plus DPH. Pokud tak učiní, bude exekuce zastavena a soudní exekutor rozhodne o osvobození od placení veškerých dalších pohledávek přesahujících zaplacenou jistinu a náklady.