Stanovisko KZPS ČR k k návrhu nařízení vlády o maximální částce příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce

V rámci mezirezortního připomínkového řízení jsme obdrželi uvedený návrh. K němu Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR (KZPS ČR) uplatňuje následující připomínky:

Ke shora nadepsanému návrhu uvádíme, že s předloženým návrhem souhlasíme s tím, že
v § 2 navrhujeme přijmout variantu II, tedy maximální příspěvek ve výši 14.600,- Kč.

Tato připomínka je zásadní

Odůvodnění:

Od 1.1.2021 došlo k dalšímu navýšení minimální mzdy. Při rušení výjimky z minimální mzdy pro osoby se zdravotním postižením (dále také „OZP“) byla tehdejší vládou přislíbena pravidelná kompenzace odpovídajícím navýšením příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce (dále jen „příspěvek“), minimálně do doby, než dojde k nezbytnému systémovému řešení. V letech 2017 a 2018 k částečné kompenzaci došlo, ale v letech 2019 a 2020 už byla kompenzace minimální – pouze pro část roku, rok 2021 nebyl kompenzován vůbec.

Současná špatná ekonomická situace na trhu, která je způsobena nejen pandemií koronaviru, ale také narůstajícími cenami energií, pohonných hmot i vstupních nákladů na materiál o to více postihuje ekonomickou stabilitu velké části zaměstnavatelů na „chráněném“ trhu práce. Zaměstnavatelům dochází rezervy vytvořené v době ekonomické konjunktury, navíc se začne projevovat nucené zanedbání investic ve prospěch mezd.

Rovněž je třeba zdůraznit, že i zaměstnavatelé na pomezí trhu práce a sociálně pracovní terapie jsou podnikatelské subjekty, jejichž sociální role je v rovnováze s cíli podnikatelskými, z toho vyplývá, že propouštění znevýhodněných zaměstnanců je až posledním možným rozhodnutím. Pokud k němu již dojde, nebude již zvýšení příspěvku účinné (nebudou pracovní místa).

Poměr minimální mzdy, resp. osobních nákladů z minimální mzdy a příspěvku v letech 2012-2022

do 2012201520162017201820192020202120222022
Var. IVar. II
Základní MM8 0009 2009 90011 00012 20013 35014 60015 20016 20016 200
MM vč. ON *)7 56010 08011 71813 86015 37216 82118 39619 15220 41220 412
Příspěvek**)10 00010 00011 50012 20012 00012 20013 20013 60014 20014 600
Příspěvek/MM167 %125 %124 %111 %107 %99 %97 %96 %94 %96 %
Příspěvek/ ON132 %99 %98 %88 %85 %78 %77 %76 %74 %76 %

Poznámka k tabulce:

*) Částka osobních nákladů je přibližná, část mzdy OZP je osvobozena od odvodů na zdravotním a sociálním pojistném

**) V roce 2018 došlo ke změně struktury příspěvku, k částce příspěvku pro roky 2018-2022 náleží paušální částka 1 000 Kč. Hodnota příspěvku je v letech 2019 a 2020 upravena – k navýšení příspěvku došlo až v průběhu roku, částka navýšení je rozpočítána do celého roku.

Z tabulky vyplývá, jak výrazně se za posledních 10 let zvýšila zátěž zaměstnavatelů na tzv. „chráněném“ trhu práce. Do roku 2012 byl zaměstnavatelům vyplácen příspěvek ve výši 167 % minimální mzdy pro zaměstnané OZP I. nebo II. stupně, u OZP III. stupně byl příspěvek dokonce ještě vyšší. V roce 2017, kdy byla výše minimální mzdy definitivně sjednocena, byl vyplácen příspěvek na úrovni 111 % minimální mzdy a v roce 2021 už je to pouze 96 % této částky, což odpovídá 76 % osobních nákladů. Většina OZP je zaměstnaná ve 2. zaručeném tarifním stupni, kde je rozdíl ještě o něco vyšší.

Ministerstvo práce a sociálních věcí ve zdůvodnění uvádí, že od roku 2019 vzrostl jak počet podpořených firem, tak počet podpořených OZP na tzv. „chráněném“ trhu práce. Ze statistik nezaměstnanosti, které ministerstvo každý měsíc zveřejňuje, však také vyplývá, že od začátku roku 2021 roste počet uchazečů o zaměstnání z řad OZP a také se zvyšuje poměr uchazečů – OZP na celkovém počtu uchazečů. Nárůst podpořených OZP bude velmi pravděpodobně způsoben jejich odchodem z volného trhu práce, kde už nejsou schopni nalézt uplatnění, a ne výbornou kondicí tzv. „chráněného“ trhu práce, jak uvádí ministerstvo. Vnímat je třeba také skutečnost, že navýšením příspěvku se udrží zaměstnanost OZP a díky tomu se vrátí ve formě zdravotního a sociálního pojištění nejméně 25 % vynaložených prostředků zpátky (a k tomu lze ještě počítat i platby DPH, protože OZP obyčejně používají svůj plat ke krytí svých měsíčních nákladů). Pokud se stane OZP nezaměstnaným, vyjde jeho měsíční podpora zásadně dráž (stejně, jako když jde na nemocenskou). Také je třeba konstatovat, že příspěvek nekryje náklady na minimální mzdu, jak by se dalo z komentářů vyvozovat (opomíjí se odvody zaměstnavatele) a vůbec se nehovoří o zaručené mzdě, kterou musí firmy také dodržovat a díky ní jsou stále pod větším finančním tlakem a zároveň vrací státu více peněz na odvodech.

S odkazem na výše uvedené považujeme za jedinou přijatelnou výši příspěvku částku 14 600 Kč, tzn. Variantu II – zvýšení o 1 000 Kč měsíčně. Zdůrazňujeme, že ani tato vyšší částka zdaleka nepokryje deficit vzniklý odkladem zvýšení v letech 2019 a 2020 a nezvýšení v roce 2021.

Zaměstnavatelé již od roku 2015 usilují o celkové řešení systému podpory, nejen na tzv. “chráněném“ trhu práce, v uplynulých letech však chybělo potřebné politické zadání, navíc stále chybí potřebná data o stále rozmanitějším portfoliu podporovaných zaměstnavatelů, bez nichž nelze seriózní návrhy a jejich dopady zpracovat.