Raiffeisenbank v roli vedoucího spolumanažera úspěšně uvedla na regulovaný trh dluhopisy PASSERINVEST

21. listopadu 2022PROPAGAČNÍ SDĚLENÍ – Koncern PASSERINVEST, významná ryze česká developerská a investiční skupina, emitovala prostřednictvím společnosti PASSERINVEST FINANCE, a.s., dluhopisy se splatností v roce 2029 se jmenovitou hodnotou 2.000 euro v celkové jmenovité hodnotě 25 milionů euro. Dluhopisy nesou variabilní výnos navázaný na 3M EURIBOR s marží 4,50 % p.a. a jsou zajištěny ručitelským prohlášením mateřské společnosti PASSERINVEST GROUP, a.s. Společnost PASSERINVEST FINANCE, a.s., plánuje výtěžek emise použít k financování nových projektů skupiny, refinancování jejího zadlužení a vnitropodnikovému financování celého koncernu PASSERINVEST. Veřejná nabídka těchto dluhopisů je nadále otevřena až do 14. září 2023.

Raiffeisenbank a.s. je připravena zajistit komplexní služby spojené s emisí korporátních dluhopisů pro své klienty: počínaje přípravou prospektu, přes uvedení dluhopisů na regulovaný trh, až po správu emise a obstarávání plateb.

Prospekt relevantní pro nabízené dluhopisy je uveřejněn na webu www.passerinvest.cz v sekci „Společnost“, podsekci „Pro investory“.  Schválení Prospektu by se nemělo chápat jako potvrzení cenných papírů, které jsou na jeho základě nabízeny a přijaty k obchodování na regulovaném trhu. Doporučujeme, aby si potenciální investoři přečetli prospekt a další relevantní dostupné informace, nežli učiní investiční rozhodnutí, aby tak plně pochopili potenciální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do cenných papírů. Jakékoli investiční rozhodnutí je pouze na zvážení investora a je pouze na investorovi, aby posoudil rizika a přínosy takového rozhodnutí pro svoji osobu. Všem potenciálním investorům se proto doporučuje, aby svou investici před jejím učiněním konzultovali se svými finančními, daňovými a/nebo jinými odbornými poradci.

Základní informace o Raiffeisenbank a.s.

Raiffeisenbank poskytuje široké spektrum bankovních služeb soukromé i firemní klientele již od roku 1993. Klienty obsluhuje po celé České republice. Podle celkových aktiv je Raiffeisenbank pátou největší bankou na českém trhu. Majoritním akcionářem banky je rakouská finanční instituce Raiffeisen Bank International AG (RBI).