Otevřený dopis Ústřední knihovnické rady generálnímu řediteli Národní knihovny

Vážený pane generální řediteli,

na jednání Ústřední knihovnické rady dne 7. 12. 2011 jste slíbil poskytnout podrobné informace o průběhu výběrového řízení na systémového integrátora projektu Národní digitální knihovny. Do dnešního dne byl zveřejněn http://goo.gl/NzIHb pouze posudek, na základě kterého proběhlo rozhodování výběrové komise, a zpráva o posouzení a hodnocení nabídek.

Tyto dokumenty poskytují některé informace, ale na druhé straně současně ještě více podtrhují vícekrát vyslovená podezření v médiíchhttp://goo.gl/5cckb, že zadání této zakázky a následný výběr dodavatele (firma Logica) proběhly za nestandardních podmínek. Někteří členové Ústřední knihovnické rady (Mgr. Tomáš Gec, Ing. Martin Lhoták, PhDr. Vít Richter, RNDr. Tomáš Řehák, Ing. Martin Svoboda) se zúčastnili dvou jednání k prováděcímu projektu NDK za účasti firmy Logica. Tato jednání bohužel nic neosvětlila. Naopak – na první pohled z nich bylo zřejmé, že zde existuje celá řada zásadních otázek, problémů a rozporů, na které firma Logica, Vy i současný vedoucí projektu NDK, RNDr. Tomáš Svoboda odmítají nebo nechtějí dát odpověď. Mimo jiné s poukazem na to, že jste smluvně vázáni mlčenlivosti. Tato mlčenlivost je zakotvena ve smlouvě a bylo jistě pouze na Vás, zda tato klauzule ve smlouvě bude či nebude.

Obracím se na Vás proto tímto jménem Ústřední knihovnické rady s žádostí o zveřejnění všech dokumentů souvisejících s výběrovým řízením a o odpověď na následující otázky:

1.      Kdy bude zveřejněn původní text návrhu odborné části zadávací dokumentace zpracovaný řešitelským týmem pod vedením dr. Stoklasové?
2.      Proč došlo ke změně původní zadávací dokumentace?
3.      Kdo tuto změnu inicioval a proč?
4.      Kdo změnu zpracoval a s kým ji konzultoval?
5.      Proč o změně zadávací dokumentace nebyli informování členové řešitelského týmu?
6.      Proč byly některé zadávací podmínky formulovány v rozporu se studií proveditelnosti?
7.      Jaká byla kvalifikace členů hodnotitelské komise k posouzení nabídek NDK?
8.      Kdo rozhodoval o složení hodnotitelské komise?
9.      Proč byl na vyhodnocení projektů na zakázku ve výši cca 240 mil. Kč zpracován pouze jeden znalecký posudek?
10.     Kdo toto inicioval a kdo o tom rozhodl?
11.     Kdo vybral znalce, který zpracoval posudek?
12.     Jaká je kvalifikace tohoto znalce v oblasti masové digitalizace a dlouhodobého uchování a zpřístupnění knihovních dokumentů?
13.     Kdo stanovil kritéria hodnocení nabídek a proč tato kritéria neobsahovala hodnocení hlavních systémových komponent dodávky?
14.     Měli členové hodnotitelské komise možnost prostudovat si došlé nabídky?
15.     Členové hodnotitelské komise rozhodovali pouze na základě jednoho znaleckého posudku?
16.     Jaká je kvalifikace členů hodnotitelské komise pro hodnocení projektu masové digitalizace a dlouhodobého uchování a zpřístupnění knihovních dokumentů?
17.     Kdy budou členové výběrové komise zbaveni závazku mlčenlivosti?
18.     Proč se členové řešitelského týmu, který řadu let připravoval projekt NDK, nemohli vyjádřit k nabídkám?
19.     Kdy budou zveřejněny nabídky všech firem, které se zúčastnily výběrového řízení?
20.     Jaké byly hlavní argumenty pro výběr firmy Logica?
21.     V čem je nabídka Logica lepší, než ostatní nabídky? Lze to prokázat?
22.     V čem je nabídka Logica horší než ostatní nabídky? Lze to prokázat?

Realizace projektu NDK by měla v budoucích letech zásadně ovlivnit činnost knihoven v ČR a zpřístupnit rozsáhlou část českého kulturního dědictví nejširší veřejnosti doma i v zahraničí. Projekt je financován ze strukturálních fondů EU a daní občanů a z tohoto důvodu považujeme za zásadní, aby byly odstraněny veškeré pochybnosti související s jeho realizací.

PhDr. Vít Richter
předseda Ústřední knihovnické rady

V Praze dne 6.1.2012

Ústřední knihovnická rada
Poradní orgán ministra kultury ČR
Klementinum 190, 110 00 Praha 1