Firmy nedostatečně využívají forenzní datové analýzy ke snižování rizika podvodu a zlepšení protikorupčních programů

Praha, 9. dubna 2014 – Nadpoloviční většina respondentů prvního mezinárodního průzkumu EY věnovaného forenzním datovým analýzám a jejich přínosu pro firemní programy proti podvodům a korupci připouští, že jejich podnik má na tomto poli co zlepšovat. V průzkumu bylo osloveno více než 450 finančních ředitelů, vedoucích interního auditu, šéfů oddělení compliance, právních oddělení apod. s cílem zmapovat využívání forenzních datových analýz v protikorupčních/protipodvodných programech. (TZ)

Jedním z hlavních důvodů motivujících k širšímu využívání forenzních datových analýz jsou nové požadavky zákonů a jiných předpisů, včetně protikorupční legislativy, a větší aktivita státních orgánů, které mají na starosti jejich dodržování. Tento důvod v průzkumu uvedlo celých 87 % respondentů, necelých 50 % jej dokonce řadí do „top5“ priorit. Za nejzávažnější riziko účastníci průzkumu považují korupci (65 %), což koresponduje i s dalším zjištěním průzkumu, a to že tři čtvrtiny jeho respondentů využívají forenzní datové analýzy jako nástroj boje proti korupci. Velká pozornost je forenzním datovým analýzám věnována i v souvislosti s dalšími rizikovými oblastmi, jako je majetková zpronevěra nebo zkreslování účetní závěrky.

„Intenzivnější mezinárodní spolupráce regulátorů i orgánů činných v trestním řízení nese své výsledky. A nezůstává jen u vysokých pokut vyměřovaných podnikům, padly dokonce i tresty odnětí svobody pro manažery. To je více než dobrý důvod, aby představenstva, dozorčí rady nebo auditní výbory motivovaly management k tomu, aby při zajišťování souladu s právními předpisy více využíval forenzní datové analýzy,“ říká Daniel Bican, výkonný ředitel oddělení investigativních služeb a řešení sporů společnosti EY ve střední Evropě.

Forenzní datová analýza zlepšuje vyhodnocení rizik a spolehlivější odhalování podvodu

Podle 89 % účastníků průzkumu je hlavním přínosem forenzních datových analýz možnost „identifikovat i ty potenciální případy neetického jednání, které v minulosti zůstaly neodhaleny“. Tento názor sdílí drtivá většina respondentů, bez ohledu na funkci, kterou v organizaci zastávají.

„Náš průzkum naznačil, že společnosti sice nějakou forenzní datovou analýzu dělají, ale nevyužívají zdaleka všechny možnosti, které nové technologie v oblasti boje proti korupci nabízejí,“ upozorňuje Daniel Bican. „Práce s různými zdroji dat spolu s pokročilými nástroji forenzní datové analýzy otevírá obrovský potenciál, díky kterému lze z ekonomických dat vytěžit maximum užitečných informací.“

Jak (ne)přeměnit data na informace

Z průzkumu vyplynulo, že i když si jeho účastníci uvědomují význam a přínos forenzních datových analýz, velká většina společností efektivně nepracuje s dosti velkým objemem dat, který by byl úměrný výši jejich obratu.

S objemy dat přesahujícími milion záznamů pracuje například pouze 18 % oslovených specialistů interního auditu. Pokud jde o jednotlivá odvětví ekonomiky, v sektoru finančních služeb používá podobně velké soubory dat jen 21 % respondentů. Přitom milion záznamů je na tak informačně intenzivní odvětví stále málo. 71 % společností s obratem přesahujícím miliardu amerických dolarů pracuje s datovými soubory menšími než milion záznamů. Tato zjištění signalizují, že mnohé společnosti nevytěžují dostatečně svá data a řada příležitostí pro odhalení a prevenci podvodů tak zůstává nevyužita.

Pokročilé nástroje forenzní datové analýzy, jako je statistická analýza nebo technologie pro data mining, používá pouhých 11 % respondentů. Proto nepřekvapí, že hlavním problémem, který účastníci průzkumu nejčastěji uvádějí, je „získání vhodných nástrojů a odbornosti“. Klíčovou prioritou pro oslovené manažery je získat v podniku větší podporu pro intenzivnější úsilí v oblasti forenzní datové analýzy, 62 % dotázaných uvedlo, že je třeba zlepšit povědomí managementu o přínosu forenzní datové analýzy. Naproti tomu náklady na forenzní datovou analýzu nejsou zásadní překážkou jejího širšího uplatnění, za neúměrně vysoké je považuje pouze 10 % oslovených.

Více dat, lepší přehled

Pro tradiční tabulkové procesory a databázové aplikace mohou být „Big Data“ dnešních globálních korporací (tedy velké objemy dat přibývající velkou rychlostí a vyznačující se různou podobou a formátem) problémem. Pokročilé technologie forenzní datové analýzy, zahrnující statistické nástroje pracující s prediktivním modelováním, detekcí odchylek a algoritmy pro hodnocení rizik, dokážou tyto velké objemy dat vytěžit a v reálném, resp. skororeálném čase identifikovat transakce, které potenciálně obsahují riziko podvodu. Účinné nástroje pro zpracování mluveného slova a vytěžování textu dokážou v kombinaci s vizualizací dat pracovat se širokou škálu zdrojů strukturovaných i nestrukturovaných dat a díky tomu výrazně zvýšit spolehlivost detekce podvodů, snížit související rizika a zvýšit/urychlit návratnost investic do forenzní datové analýzy.

Jak ukázal průzkum EY, společnostem, které používají pokročilejší technologie forenzní datové analýzy, než jsou tabulkové procesory a databázové nástroje, se obecně daří odhalovat případy potenciálně neetického jednání dříve (15% více než ostatní) a dosahovat lepších výsledků a rychlejší návratnosti investovaných prostředků (11% více než ostatní). „Společnosti po celém světě produkují stále větší objemy dat. Nejen členové představenstev a dozorčích rad, ale i další subjekty, které mají na starosti správu společností, by proto měli management motivovat k větší aktivitě při zavádění forenzně-analytických nástrojů, jež umožní získat z těchto dat maximum informací. „Každá taková investice se brzy zúročí díky efektivnějšímu vyhodnocení rizik a lepšímu dodržování zákonů a jiných předpisů.“ uzavírá Daniel Bican.

O průzkumu

Jedná se o první průzkum poradenské společnosti EY zaměřující se na forenzní datové analýzy a jejich využití ve firemních protikorupčních programech. Z pověření společnosti EY jej v 11 zemích světa provedli pracovníci agentury Consensus, která se zabývá průzkumy globálního trhu. Od listopadu 2013 do ledna 2014 oslovili 466 společností aktivně využívajících forenzní datové analýzy. Průzkumu se zúčastnili především manažeři zodpovědní za interní protikorupční programy.

O EY

EY je předním celosvětovým poskytovatelem odborných poradenských služeb v oblasti auditu, daní, transakčního a podnikového poradenství. Znalost problematiky a kvalita služeb, které poskytujeme, přispívají k posilování důvěry v kapitálové trhy i v ekonomiky celého světa. Výjimečný lidský a odborný potenciál nám umožňuje hrát významnou roli při vytváření lepšího prostředí pro naše zaměstnance, klienty i pro širší společnost

Tagged