Nová zpřísnění v oblasti zákona proti mzdovému a sociálnímu dumpingu v Rakousku

Již před otevřením rakouského pracovního trhu pro zaměstnance a poskytovatele služeb z nových členských zemí EU v roce 2011 byl společně se zákonem proti mzdovému a sociálnímu dumpingu schválen balíček opatření, který má chránit stanovenou úroveň mezd v Rakousku zákonem, případně kolektivní smlouvou, proti nabídce levných pracovních sil z nových členských zemí EU. Novela pracovního práva a práva sociálního zabezpečení z roku 2014, která nabyla účinnosti 1. ledna 2015, s sebou přináší další zpřísnění těchto pravidel. Dotčená ustanovení jsou významná zejména pro české podnikatele činné v Rakousku, neboť významně rozšiřují jejich povinnosti vůči rakouským úřadům při vysílání zaměstnanců do Rakouska. Odborníci z mezinárodní advokátní kanceláře TaylorWessing e|n|w|c advokáti níže uvádějí některé z nich. (TZ)

Hlášení vyslání zaměstnance

Vyslání zaměstnanců k provedení prací v Rakousku musí být stejně jako dosud nejpozději týden před započetím práce nahlášeno Centrálnímu koordinačnímu místu pro kontrolu ilegální práce. Hlášení má být provedeno výhradně prostřednictvím automatizovaných elektronických formulářů spolkového ministerstva financí. Při neodkladných pracích a zakázkách, které je potřeba uskutečnit v krátké době, stačí, když je hlášení provedeno neprodleně před započetím výkonu práce. Obsah hlášení byl novelou značně rozšířen a kromě údajů o vyslaném zaměstnanci, místu výkonu práce, způsobu a době činnosti musí obsahovat například i informace o výši odměny vyplácené jednotlivému zaměstnanci podle rakouských právních předpisů. Rovněž i jmenování odpovědného zástupce, který odpovídá vůči rakouským úřadům za dodržování právních předpisů, se nově stává účinným, až když je o jeho jmenování provedeno písemné hlášení včetně prokázání souhlasu jmenovaného. Ohlašovací povinnost se vztahuje i na odvolání jmenování odpovědného zástupce, přičemž neohlášení je sankcionováno správní pokutou.

Povinnost předložit mzdové podklady a rozšíření mzdových kontrol

Zahraniční zaměstnavatelé, kteří vysílali své zaměstnance do Rakouska, byli již před účinností novely povinni uchovávat v místě výkonu práce mzdové podklady v německém jazyce. Pojem „mzdové podklady“ je v novelizovaných ustanoveních blíže definován a rozšířen. Nově se za ně považují nejenom pracovní smlouva nebo pověřovací listina, ale i doklady o vyplacení mzdy nebo o bankovním převodu, výplatnice, přehledy odpracovaných hodin a podklady týkající se pravidel stanovení výše vyplácených mezd k ověření, zda je vyslanému zaměstnanci vyplácena odměna za dobu vykonávané práce podle rakouských právních předpisů. Dále bylo také upřesněno, že pokuta za nepředložení podkladů nebude ukládána paušálně danému zaměstnavateli, ale bude stanovena za každého dotčeného zaměstnance. Výše pokut za porušení těchto povinností jsou nyní dvojnásobné. Také mzdové kontroly byly rozšířeny – v budoucnu se bude zkoumat nejenom základní mzda, nýbrž celková odměna, která zaměstnanci náleží ze zákona, nařízení nebo kolektivní smlouvy, tedy i vyplácení odpovídající odměny za práci přesčas nebo příplatky za noční práci podle rakouského práva.

Rozšíření skutkových podstat trestných činů a zdvojnásobení peněžitých sankcí

Neohlášení vyslání zaměstnance a nepředložení hlášení o vyslání nebo jiných dokladů, ze kterých je patrné přihlášení zaměstnance k sociálnímu pojištění, bylo sankcionováno již před novelizací. „K 1. 1. 2015 se nicméně znatelně zvýšily peněžité sankce – dosavadní minimální pokuta ve výši 500 eur byla navýšena na
1 000 eur, maximální pokuta stoupla z dosavadních 5 000 na 10 000 eur. Nově bylo přijato ustanovení o možnosti kontrolních orgánů nařídit předběžnou finanční kauci v místě výkonu práce, pokud je trestní stíhání značně ztíženo, což bude často případ právě podnikatelů z jiných členských států EU. Předběžná finanční kauce může být stanovena až do výše hrozící peněžité sankce. Rovněž byla nově zavedena možnost finančních úřadů nařídit v takových případech rakouskému objednateli „zákaz placení“, přičemž se mu zakáže vyplatit zahraničnímu obchodnímu partnerovi zbylou odměnu za práci,“ uvádí Mgr. Markéta Deimelová, advokátka a partnerka mezinárodní advokátní kanceláře TaylorWessing e|n|w|c advokáti, evropská usazená advokátka v Rakousku.

Zvláštní téma – zdánlivá samostatná výdělečná činnost

V dané souvislosti je třeba zmínit také tzv. zdánlivou samostatnou výdělečnou činnost, která se vyskytuje zejména u zaměstnanců z nových členských států. V České republice je rozšířená praxe, kdy zaměstnavatelé velmi často šetří na vedlejších nákladech souvisejících s výplatou mzdy tak, že se zaměstnanci neuzavřou pracovní smlouvu, ale jednají s nimi jako se samostatnými podnikateli-živnostníky na základě smlouvy o dílo. To je v Rakousku nepřípustné. (V České republice též). Posuzuje se skutečný obsah vykonávané činnosti a splňuje-li právní poměr mezi „osobou samostatně výdělečně činnou“ a podnikatelem jinak znaky pracovního poměru (jako je pevná pracovní doba, vázanost pokyny, žádné vlastní výrobní prostředky), pak se rakouské úřady přiklánějí k tomu, aby tyto právní poměry byly posuzovány ve skutečné pracovní poměry. Navíc zde hrozí i povinnost zpětného vyplacení mzdových a sociálních odvodů.

Osvobození bagatelních případů – účastí na seminářích a veletrzích

Novela zavedla kromě uvedených zpřísnění také některé výjimky z působnosti zákona proti mzdovému a sociálnímu dumpingu. A tak jsou do budoucna od ohlašovací povinnosti výslovně osvobozeni vyslaní účastníci seminářů a veletrhů, pokud neposkytují žádné služby. Nově je zavedena také možnost úřadu nezahájit trestní stíhání v určitých bagatelních případech, resp. při včasném doplacení mzdy stanovené zákonem nebo kolektivní smlouvou.

Ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade ve Vídni, Mgr. Vladimír Degťár, se nicméně domnívá, že přestože novela zpřísňuje pokuty a upravuje jednotné podklady pro nahlašování zaměstnanců, jedná se zejména o upřesnění technických parametrů již existujícího zákona, které by českým firmám (s výjimkou pokut za nedodržení) nemělo přinést příliš výrazné finanční zatížení.

O TaylorWessing e|n|w|c advokáti

TaylorWessing je mezinárodní advokátní kancelář poskytující kompletní servis klientům v celosvětově nejdynamičtějších odvětvích. K poradenství našim klientům přistupujeme cílevědomě a pomáháme jim uspět tím, že o jejich obchodních záležitostech přemýšlíme inovativně.

Naše zaměření na odvětví zítřka nám umožňuje rozvíjet odborné znalosti směřující k vedoucímu postavení na trhu v oblastech:

  • Technologie, média a komunikace
  • Life Science
  • Private Client
  • Energetika

V TaylorWessing jsme hrdí na naši pověst pokrokové společnosti. Podporujeme naše klienty všude tam, kde chtějí podnikat. Našich 26 kanceláří po celém světě nejsou pouze symbolickými úřady; mísí to nejlepší ze znalostí místního komerčního, průmyslového a kulturního prostředí s mezinárodní zkušeností, což jim umožňuje poskytovat proaktivní, integrované řešení pro naše klienty.

www.taylorwessing.com