Průzkum Taylor Wessing ukázal, že lidé by využili advokáta především při řešení trestních problémů

Advokátní kancelář  Taylor Wessing si nechala zpracovat průzkum, který se týkal využití služeb právníků populací v  České republice. Z dotazování vyplynulo, že více než 90 % respondentů by využila služeb právníka pro řešení trestních problémů. Dále pak následovala ochrana práv dítěte, kde by služeb právníka určitě nebo spíše ano využilo přes 80 % respondentů a na třetím místě se pak objevuje pomoc při rozvodovém řízení, kde by služeb advokátní kanceláře využilo určitě nebo spíše ano 80 % dotazovaných. (TZ)

Erwin Hanslik, vedoucí partner advokátní kanceláře Taylor Wessing k tomu uvádí: “I když se zabýváme spíše obchodními případy a kauzami, chtěli jsme zjistit, jak důležité jsou právní služby pro obecnou populaci a zda je možné vystopovat nějaké nové trendy. Překvapivé bylo, kolik respondentů bylo ochotno využít služeb advokátů pro ochranu práv dítěte. I my se zabýváme pro bono několika kauzami, které se dětem věnují a jsme rádi, že nezletilí mají ve společnosti zastání.”

Pokud by v budoucnu lidé museli řešit problémy s pomocí právníka, určitě by ho využili při řešení dědictví, kde o právní služby by požádalo téměř 80 % dotazovaných. Mezi dalšími problémy, které vidí dotazovaní jako komplikované a kde by pomoc advokáta uvítali, je pak nákup nemovitosti (63,6 %). Pro oblast podnikání by o pomoc právníka projevilo zájem 61,3 % dotazovaných. Více než 53 % dotazovaných by využilo jeho služby také při řešení problémů v zaměstnání a stejné procento i u dopravních nehod a přestupků. V ostatních, mimo uvedenou škálu, pak lidé uvažují o pomoci v oblasti sousedkých vztahů.

Pokud mohli respondenti uvádět ještě další aktivity, kde by se neobešli bez služby právníka, jednalo se především o problémy v oblasti nájemních bytů, dluhů, exekucí a několikrát se objevila i zmínka o sporech s pojišťovacími ústavy.

Průzkum také ukázal, že ženy by častěji uvítali služby profesionála, a to především při rozvodu (36 %), muži by pak využili služeb právníků především v případě řešení dědictví (29,7 %) a při nákupu nemovitosti (25,7 %).

Pokud ale v dotazníkovém šetření zazněla otázka, zda respondenti již využili služeb právníka, ti, kteří tak skutečně učinili, potvrdili, že vyhledali pomoc především kvůli řešení vztahů v rodině. Nejvíce skutečně využili služeb právníka lidé pro případ rozvodu (31,3 %), dále pak při řešení kauz ohledně dědictví (28,8 %) a pak následuje řešení majetkových vztahů v rodině 26,3 %). V odpovědích dále následovaly aktivity, které respondenti řešili s právníky, jako nákup nemovitosti (21,9 %) a problémy v zaměstnání (9,4 %). Pro ochranu práv dítěte skutečně využilo služeb advokátní kanceláře zatím jen 9,4 % respondentů. Celkem tak ale profesionálních služeb zatím využilo pouze 32 % dotázaných. Dalších 68 % respondentů zatím žádné služby v oblasti práva dosud nevyužilo.

Průzkumu, který provedla společnost STEM/MARK, se zúčastnilo 51,5 % mužů a 48,5 % žen. Nejvíce se do něj zapojili lidé ve věku 30 – 44 let, těch bylo 40 %. V průzkumu byly zapojeny všechny kraje České republiky, kdy nejvyšším počtem respondentů bylo zastoupeno hlavní město a Středočeský kraj (25,8 %), následoval Moravskoslezský kraj s 11,5 % a Jihomoravský kraj s 11,3 %. Významné zastoupení respondentů bylo i z Ústeckého kraje, celkem 7,4 %. Další kraje se pohybovaly v rozmezí 6 – 4 % z celkového počtu odpovídajících.  Nejméně respondentů bylo z Karlovarského kraje (2,6 %). Vzorek zahrnoval 503 dotazované. Průzkum proběhl v první polovině října 2016.

O Taylor Wessing:

Taylor Wessing je mezinárodní advokátní kancelář poskytující svým klientům celosvětově kompletní servis ve všech odvětvích jejich podnikání. Více než 1 200 právníků přistupuje k poradenství cílevědomě a o obchodních záležitostech klientů přemýšlí inovativně, čímž jim pomáhá uspět zejména v rychle se rozvíjejících oblastech. Taylor Wessing podporuje své klienty všude tam, kde chtějí podnikat. Celkem 33 kanceláří* v Evropě, na Středních východě a v Asii, stejně tak dvě kanceláře v USA nejsou jen symbolickýcm zastoupení;  jedná se o týmy se znalostí místního obchodního, průmyslového a kulturního prostředí, ale zároveň s mezinárodní zkušeností, která advokátní kanceláři umožňuje vždy poskytovat efektivní a integrovaná řešení.


* zahrnuje naše přidružené kanceláře v Indonesii, Saudské Arábii a Jižní Korei