V Česku vzrostl objem zpracovaného elektroodpadu o třetinu. Češi jsou zodpovědnější

V Česku bylo vloni recyklováno celkem 8,5 milionů tun odpadu, což představuje téměř o čtvrtinu více, než v roce 2014. Vyplývá to z nejnovějších statistik ČSÚ. Kromě nárůstu celkového množství recyklovaného odpadu se výrazně zvýšil i objem zpracovaného elektroodpadu, který meziročně vzrostl o třetinu. Tyto trendy lze podle expertů přisuzovat zodpovědnějšímu přístupu české populace k životnímu prostředí, ale i vzniku dalších zařízení na třídění a využívání odpadů. (TZ)

Recyklace a druhotné zpracování surovin zaznamenávají v České republice rostoucí trend. Podle Českého statistického úřadu se množství recyklovaného odpadu meziročně zvýšilo o 23 %. „Zatímco v roce 2014 bylo recyklováno 6,9 milionů tun odpadu, v loňském roce to bylo již 8,5 milionů tun,“ upřesnila mluvčí Českého statistického úřadu Petra Báčová. Nárůst lze podle ní evidovat nejen v oblasti celkové recyklace odpadu, ale i ve zpracování elektroodpadu. „V roce 2015 skončilo na zpracovatelských linkách celkem 119 tisíc tun elektroodpadu, což představovalo zvýšení oproti roku 2014 o 34,4 %,“ upřesnila Báčová.

Nárůst recyklace i objemu zpracovaného odpadu lze podle odborníků připisovat zodpovědnějšímu přístupu k životnímu prostředí nejen samotných obyvatel České republiky, ale i tuzemských firem. „Velkou zásluhu má samozřejmě pokračující společenská osvěta, podstatný vliv má také postupný vznik dalších zařízení na třídění a využívání odpadů, kam se na základě lepší ceny a konkurence každoročně daří odklánět více odpadů ze skládek,“ doplnil výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství Petr Havelka.

 

Přestože přibývá společností, které se zpětným odběrem vysloužilého elektroodpadu a baterií zabývají, ne všechny nakládají s elektroodpadem legálně. Vzhledem k tomu, že staré elektrospotřebiče a baterie musí být podle aktuální evropské směrnice dále využity, vysloužilé výrobky může přijmout pouze zpracovatel elektrozařízení, poslední prodejce či jiný subjekt provozující sběrné místo zpětného odběru. Běžným způsobem, jak se zbavit vysloužilého elektra, byly historicky i výkupny druhotných surovin. „Zatímco v roce 2014 mohli lidé odnést elektrospotřebiče, přenosné baterie nebo akumulátory do jakékoliv výkupny, nyní mohou vysloužilé výrobky přijímat pouze ty výkupny, které mají zřízeno místo zpětného odběru elektrozařízení, baterií nebo akumulátorů. V případě, že výkupny tato speciální místa zřízena nemají, nejsou oprávněny elektroniku a další výrobky přijmout,“ uvedl David Vandrovec, ředitel skupiny REMA, která se zabývá zpětným odběrem elektrozařízení a baterií.

Podle odborníků je tedy nutné spolupracovat s odbornými zpracovateli, kteří jsou schopni maximálně zužitkovat různé druhy materiálů. Pouze odborné firmy dokážou každý materiál zpracovat tak, aby odpovídal předepsané míře jeho dalšího využití. Například u velkých domácích spotřebičů lze materiálově využít až 90 %. Materiálové využití odpadu navíc významně přispívá ke snížení plýtvání přírodními zdroji. „Recyklací elektroodpadu a baterií dochází k úspoře elektrické energie, ropy a vody a rovněž ke snížení produkce nebezpečného odpadu a skleníkových plynů. Ekologická likvidace jednoho notebooku například představuje úsporu přibližně 7 litrů ropy nebo téměř 400 litrů pitné vody,“ uzavřel David Vandrovec.

O Českém statistickém úřadě

Český statistický úřad (ČSÚ) je ústředním orgánem státní správy České republiky, který byl zřízen dne 8. ledna 1969 zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy. Český statistický úřad zabezpečuje získávání a zpracování údajů pro statistické účely a poskytuje statistické informace státním orgánům, orgánům územní samosprávy, veřejnosti a do zahraničí. Zajišťuje vzájemnou srovnatelnost statistických informací ve vnitrostátním i mezinárodním měřítku.

O skupině REMA

Skupinu REMA tvoří v současné době 3 společnosti: REMA Systém, REMA Battery a REMA PV Systém.

REMA Systém je neziskově hospodařící akciová společnost, která vznikla pro splnění povinností daných novelou zákona o odpadech. Systém byl založen 14. února 2005. Iniciovali jej největší dovozci a výrobci informačních technologií a telekomunikací v ČR. Hlavním smyslem činnosti REMA Systému je ochrana životního prostředí zabezpečením efektivní recyklace odpadů elektrických a elektronických zařízení (OEEZ). Za tímto účelem REMA Systém zajišťuje organizaci sběru, třídění, nakládání a recyklaci v celé České republice. REMA Systém se zaměřuje na komplexní řešení pro všechny skupiny elektrozařízení. REMA Systém realizuje projekty Zelená firma, Zelená škola, Zelená obec a Buď líný, v jejichž rámci zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení ze škol, firem, obcí a od domácností. Zároveň zastřešuje projekt Trash Made, který je zaměřen na výrobu šperků a doplňků z elektroodpadu.

REMA Battery je neziskově hospodařící společnost s ručením omezeným, která vznikla pro splnění povinností výrobců a dovozců baterií a akumulátorů daných zákonem č. 297/2009. Hlavním smyslem činnosti REMA Battery je ochrana životního prostředí – zabezpečením efektivního systému zpětného odběru a recyklace baterií a akumulátorů. REMA Battery je oprávněna k provozování kolektivního systému pro zpětný odběr baterií a akumulátorů na základě rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ze dne 15. 12. 2009.

REMA PV Systém je neziskově hospodařící akciová společnost, která vznikla pro splnění povinností daných novelou zákona o odpadech v roce 2012. REMA PV Systému navazuje na aktivity společností REMA Systém a REMA Battery. Hlavním smyslem činnosti REMA PV Systému je ochrana životního prostředí – zabezpečením efektivního systému zpětného odběru a recyklace solárních panelů. REMA PV Systém se v rámci své činnosti zaměřuje na řešení problematiky solárních panelů a jiných solárních komponentů.