Průzkum Taylor Wessing ukázal, že při nákupu nemovitosti by lidé svěřili peníze do úschovy především notáři a avokátní kanceláři

Advokátní kancelář Taylor Wessing si nechala zpracovat průzkum, který se týkal nákupu nemovitosti a jeho celého procesu od výběru až po uhrazení kupní ceny. Ve svém výzkumu se advokátní kancelář snažila zjistit nejen kde hledají oslovení nabídky na odkup, ale i jaké jsou důležité faktory při výběru nemovitosti. Zajímavé bylo i zjištění, komu lidé důvěřují při uhrazení kupní ceny před vkladem do katastru nemovitostí a zda by byli vůbec ochotni uhradit cenu předem. Podstatné bylo i vyjádření, jaké poradenské služby by při jejím nákupu využili. Vzhledem k tomu, že z celkového počtu respondentů se jich téměř 35 % vyjádřilo, že o nákupu nemovitosti v současné době vážně či možná uvažují, může být zjistění advokátní kanceláře zajímavé nejen pro segment Real Estate.

Markéta Cvrčková, partnerka advokátní kanceláře Taylor Wessing Praha a expertka v oblasti Real Estate k výzkumu dodává: “V průzkumu jsme kladli i takové otázky, které se týkali hledání nabídek. Téměř 94 % respondentů se vyjádřilo, že by se především pohybovalo v prostředí internetu. Významně je zastoupeno i doporučení známých a přátel, kde by hledalo pomoc téměř 85 % dotazovaných. Na dalších místech se umístily informace z inzerce v tisku a osobní návštěva realitních kanceláří. Pouze 31 % dotazovaných by objíždělo vysněnou lokalitu a hledali sami nějakou nemovitost. V otázce, kde byla i možnost jiného vyjádření, dávají lidé i velkou váhu lokálním letákům ve schránkách, výlohách i vývěskách. V odpovědích se objevuje i možnost přes právníka. Respondenti vidí i potenciál v informacích od místní samosprávy.”

Nabídka segmentu Určitě ano Spíše ano Spíše ne Určitě ne
Přímo přes realitní kanceláře 20,2 39,3 27,4 13,1
Doporučení přátel, známých 36,6 48,1 11,7 3,5
Inzerce v tisku 15,5 43,2 28,8 12,5
Internet 64,8 29 3,5 2,7
Objížděl bych vybranou lokalitu 17,8 28,2 35,2 18,8
Jinde – kde? VYPIŠTE 2 4,3 6,3 87,5


Zajímavé byly i odpovědi na dotaz, zda by respondenti, pokud by vlastník trval na uhrazení kupní ceny před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí, byli ochotni zaplatit cenu předem, případně ji svěřit někomu do úschovy.  
Pouze 3 % dotazovaných by bylo ochotno uhradit cenu vlastníkovi předem. Jako nejdůvěryhodnější pro úschovu kupní ceny se jeví služby notáře, které by preferovalo téměř 44 % dotazovaných. Na druhém místě v jejich důvěře se umístily advokátní kanceláře, kterým by svěřilo obnos téměř 29 %. Jako další důvěryhodný subjekt pro oblast úschovy označili respondenti bankovní domy. A to ve 28 % odpovědí. A Cvrčková k tomu dodává: “Velmi nás těší, že patříme do top 3 organizací, kterým lidé důvěřují. Mohu potvrdit, že i v praxi se často setkáváme s touto žádostí, spolupracujeme v této oblasti i s některými realitními kancelářemi. Službu úschov však většinou poskytujeme právě v souvislosti s poradenstvím ve věci kupní smlouvy samotné, méně již úplně jako samostatnou službu.”

Problémy s úschovou u realitních kanceláří, které byly v poslední době medializovány, se pravděpodobně podepsaly na tom, že realitní kanceláře nepatří mezi ty subjekty, k nimž ve věci úschovy mají respondenti největší důvěru. A Cvrčková doplňuje: “V praxi se však poměrně často setkáváme i s tím, že klienti sice přijdou s žádostí o prověření návrhu kupní smlouvy, v zájmu úspory však ponechají úschovu na realitní kanceláři, které často tuto službu poskytují “v ceně”. Nebo v případě koupě nemovitosti od developera se do kupované nemovitosti natolik “zamilují”, že přes naše rady a identifikovaná právní rizika akceptují podmínky diktované prodávajícím. Zároveň v návaznosti na vývoj situace na trhu s hypotéčními úvěry, kdy se tyto, dle informací z poslední doby, stanou pro kupující méně dostupné, očekáváme možný pokles zájmu o tyto naše služby. Potvrzuje to i skutečnost, že naopak frekvence žádostí o poradenství při převodu nemovitostí v posledních měsících naopak bylo více než obvykle, kdy se kupující snažili stihnout ještě “staré” hypotéční podmínky. Je však možné, že v situaci, kdy kupující budou muset ze svých peněz hradit větší část kupní ceny, budou i opatrnější a žádosti o naši radu naopak budou využívat častěji.”

O 1. dílu tohoto průzkumu:

Průzkumu, který provedla společnost STEM/MARK, se zúčastnilo 50,3 % mužů a 49,7 % žen. Nejvíce se do něj zapojili lidé ve věku 30 – 44 let, těch bylo 39,9 %. Další početnou skupinou byli lidé mezi 15 – 29 lety, těch se zúčastnilo průzkumu 34,4 %. Třetí skupina byli lidé mezi 45 – 59 let a ti zasáhli do šetření ve 25,6 %.  V oblasti vzdělání ze zapojilo téměř 44,2 % respondentů s maturitou, 39,7 % bylo bez maturity a 16 % s vysokoškolským vzděláním.

V průzkumu byly zapojeny všechny kraje České republiky, kdy nejvyšším počtem respondentů bylo zastoupeno hlavní město a Středočeský kraj (25,8 %), následoval Moravskoslezský kraj s 11,4 % a Jihomoravský kraj s 11,2 %. Významné zastoupení respondentů bylo i z Ústeckého kraje, celkem 7,4 %. Další kraje se pohybovaly v rozmezí 6 – 4 % z celkového počtu odpovídajících. Nejméně respondentů bylo z Karlovarského kraje (3,3 %). Vzorek zahrnoval 511 dotazovaných. Průzkum proběhl v druhé polovině března 2017.

O Taylor Wessing:

Taylor Wessing je mezinárodní advokátní kancelář poskytující svým klientům celosvětově kompletní servis ve všech odvětvích jejich podnikání. Více než 1 200 právníků přistupuje k poradenství cílevědomě a o obchodních záležitostech klientů přemýšlí inovativně, čímž jim pomáhá uspět zejména v rychle se rozvíjejících oblastech. Taylor Wessing podporuje své klienty všude tam, kde chtějí podnikat. Celkem 33 kanceláří v Evropě, na Středních východě a v Asii, stejně tak dvě kanceláře v USA, nejsou jen symbolickým zastoupením;  jedná se o týmy se znalostí místního obchodního, průmyslového a kulturního prostředí, ale zároveň s mezinárodní zkušeností, která advokátní kanceláři umožňuje vždy poskytovat efektivní a integrovaná řešení.