Ericsson zveřejnil hospodářské výsledky za třetí kvartál 2017

HLAVNÍ ÚDAJE ZA TŘETÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2017:

 • Vykázané tržby meziročně poklesly o 6 %. Tržby upravené pro srovnatelné jednotky a zohledňující změny směnných kurzů poklesly o 3 %.
 • Tržby v segmentu Sítě meziročně poklesly o 4 %. Tržby, upravené pro srovnatelné jednotky, zohledňující změny směnných kurzů a změny rozsahu manažovaných služeb ve smlouvách pro Severní Ameriku, mírně vzrostly.
 • Hrubá marže činila 25,4 % (28,3 %). Upravená1) hrubá marže činila 30 % (29,4 %), o což se zasloužila zejména vyšší upravená1) hrubá marže v segmentu Sítě.
 • Příjmy z provozní činnosti činily -4,8 (0,3) miliardy švédských korun. Upravené1) příjmy z provozní činnosti poklesly na 0 (1,6) miliardy švédských korun. Vyšší amortizace v porovnání s kapitalizací výdajů na vývoj a vyšší míra zjištěných nákladů v porovnání s odloženými náklady na hardware se negativně promítly do příjmů z provozní činnosti ve výši -1,5 (0,5) miliardy švédských korun.
 • Jak již bylo oznámeno ve výsledcích za druhé čtvrtletí roku 2017, naše společnost odhalila vyšší riziko dalších změn na trzích a v projektech našich zákazníků. Ve sledovaném čtvrtletí byly realizovány zajištění a změny, které ovlivnily příjmy z provozní činnosti ve výši -2,3 miliardy švédských korun a které měly pouze omezený dopad na tok hotovosti.
 • V důsledku pokračujícího snižování nákladů byly ve sledovaném čtvrtletí vynaloženy výdaje na restrukturalizaci ve výši -2,8 (-1,3) miliardy švédských korun. Jednalo se například o snížení hodnoty majetku ve výši -1,6 miliardy švédských korun v souvislosti s rozhodnutím o uzavření a odprodeji centra informačních a komunikačních technologií v Kanadě.
 • Tok hotovosti z provozní činnosti dosáhl 0 (-2,3) miliardy švédských korun. Volný tok hotovosti2) činil -0,5 (-5,0) miliardy švédských korun. Čistá hotovost k 30. 9. 2017 činila 24,1 (16,3) miliardy švédských korun.

1) Upravená: Čísla jsou upravená tak, aby zohledňovala výdaje na restrukturalizaci a vybrané jiné položky, které mají vliv na porovnatelnost údajů v roce 2017.
2) Volný tok hotovosti: Tok hotovosti z provozní činnosti, po odečtení čistých kapitálových výdajů a jiných investic, viz APM v závěru zprávy.

TABULKA KLÍČOVÝCH FINANČNÍCH UKAZATELŮ ZA Q3 2017:

Miliard švédských korun Třetí čtvrtletí  2017 Třetí čtvrtletí  2016 Mezi-
roční změna
Druhé čtvrtletí  2017 Mezi-kvartální změna 9 měsíců 2017 9 měsíců 2016
Čistý objem tržeb 47,8 51,1 -6% 49,9 -4% 144,1 157,4
Čistý objem tržeb upravený pro srovnatelné jednotky v Q2 2017 47,7 51,1 -7% 49,9 -5% 145,4 157,4
Růst tržeb upravený pro srovnatelné jednotky a zohledňující změny směnných kurzů -3% 1% -11% -8%
Hrubá marže 25,4% 28,3% 27,9% 22,6% 31,4%
Hrubá marže bez restrukturalizačních nákladů a upravená pro srovnatelné jednotky v Q2 2017 30,0% 29,4% 29,8% 30,1% 32,2%
Příjmy z provozní činnosti 4,8 0,3 -1,2 -18,4 6,6
Příjmy z provozní činnosti bez  restrukturalizačních nákladů a upravené pro srovnatelné jednotky v Q2 2017 0,0 1,6 -102% 0,3 -114% 1,3 9,5
Provozní marže -10,0% 0,7% -2,5% -12,7% 4,2%
Provozní marže bez restrukturalizačních nákladů a upravená pro srovnatelné jednotky v Q2 2017 -0,1% 3,1% 0,6% 0,9% 6,0%
Čisté příjmy -4,3 -0,2 -1,0 -16,2 3,5
Zředěný zisk na akcii ve švédských korunách -1,34 -0,07 -0,30 -4,93 1,01
Zisk na akcii (neodpovídající metodice IFRS) ve švédských korunách 3) -0,55 0,34 -262% 0,17 -2,80 2,04
Tok hotovosti z provozní činnosti 0,0 -2,3 -99% 0,0 -1,6 -5,4
Čistá hotovost ke konci sledovaného období 24,1 16,3 48% 24,0 0% 24,1 16,3

3) Zředěný zisk na akcii bez amortizace, odpisů pořízeného nehmotného majetku a výdajů na restrukturalizaci.

Finanční opatření neodpovídající metodice IFRS byla zahrnuta do nejvhodnějších položek finančních výkazů, které naleznete na konci této zprávy.

Komentář Börje Ekholma, prezidenta a generálního ředitele Ericssonu (burza NASDAQ: ERIC)

Pokračujeme v realizaci naší zaměřené obchodní strategie. Přestože většina práce nás stále ještě čeká, můžeme již pozorovat potěšující zlepšení hospodářských výsledků navzdory přetrvávajícím obtížným podmínkám na trzích. Segment Sítě meziročně vykázal mírný růst tržeb, upravený o vlivy směnných kurzů a změny rozsahu manažovaných služeb ve smlouvách pro Severní Ameriku. Upravená1) provozní marže v segmentu Sítě činila 11 %. Navzdory pokračujícím ztrátám v segmentu IT & Cloud pozorujeme vyšší stabilitu v cestovních mapách produktů a u projektů.

Obecně lze říci, že podmínky na trzích jsou i nadále obtížné. Tržby, upravené pro srovnatelné jednotky a zohledňující změny směnných kurzů, meziročně poklesly o 3 %. Tržby v Severní Americe, upravené pro srovnatelné jednotky, zohledňující změny směnných kurzů a změny rozsahu manažovaných služeb ve smlouvách, byly stabilní. Rovněž jsme v několika zemích pozorovali návrat k růstu díky tomu, že operátoři navyšují své investice do kapacit sítí. Tržby v pevninské Číně poklesly v důsledku normalizace trhu, která následovala po období rozsáhlého zavádění sítí 4G, které představovaly více než 60 % celosvětového objemu zaváděných sítí 4G v tomto odvětví. Podařilo se nám zvýšit náš podíl na trhu s technologiemi LTE v pevninské Číně, čímž si Ericsson vybudoval pozici pro zavádění sítí 5G. Ve čtvrtém čtvrtletí 2017 to však povede ke zředění hrubé marže v pevninské Číně, naší ambicí je však udržet dvoucifernou upravenou marži z provozní činnosti v segmentu Sítě ve čtvrtém čtvrtletí roku 2017.

Vykázané příjmy z provozní činnosti dosáhly ve sledovaném čtvrtletí záporné hodnoty -4,8 (0,3) miliardy švédských korun, přičemž příjmy z provozní činnosti, upravené o výdaje na restrukturalizaci a dodatečná zajištění a změny a zisky z odprodeje podnikání v oblasti napájecích modulů, činily 0 (1,6) miliardy švédských korun.  Do příjmů z provozní činnosti se negativně promítla vyšší amortizace v porovnání s kapitalizací výdajů na vývoj a vyšší míra zjištěných nákladů v porovnání s odloženými náklady na hardware ve výši -1,5 (0,5) miliardy švédských korun. Jak již bylo uvedeno ve výsledcích za druhé čtvrtletí, snížili jsme kapitalizaci výdajů na vývoj a odložili náklady na hardware v důsledku změn v technologiích a portfoliu.

Ve výsledcích za druhé čtvrtletí 2017 jsme zmínili, že bylo zjištěno vyšší riziko dalších změn na trzích a v projektech našich zákazníků s ohledem na současné tržní prostředí a naši zaměřenou strategii. Celkový negativní dopad na hospodářské výsledky se tehdy odhadoval na 3-5 miliard švédských korun do poloviny roku 2018. Ve sledovaném čtvrtletí se do hospodářských výsledků promítly náklady ve výši 2,3 miliardy švédských korun, které však měly pouze omezený dopad na tok hotovosti. Na základě údajů, které máme nyní k dispozici, se domníváme, že se budeme nacházet na vyšším konci odhadované škály rizik.

Výdaje na restrukturalizaci činily ve sledovaném čtvrtletí -2,8 miliardy švédských korun a zahrnovaly snížení hodnoty majetku ve výši -1,6 miliardy švédských korun v souvislosti s jedním z našich globálních center informačních a komunikačních technologií – rychlý rozvoj technologií nám umožnil soustředit testovací činnost do dvou zbývajících center. Za celý rok 2017 očekáváme výši výdajů na restrukturalizaci přibližně 9-10 miliard švédských korun.

Ve sledovaném čtvrtletí jsme zrychlili zavádění opatření na snižování nákladů a zvyšování efektivity, které jsou klíčovým faktorem naší zaměřené strategie. Zahájili jsme kroky vedoucí ke snížení počtu pracovníků na řadě trhů. Ve sledovaném čtvrtletí jsme snížili počet zaměstnanců celkem o 3000, i přes 1100 nově zaměstnaných pracovníků ve výzkumu a vývoji. Očekáváme, že ve čtvrtém čtvrtletí dojde k rychlejšímu zlepšení efektivity a dosáhneme roční hodnoty „run rate“ min. ve výši 10 miliard švédských korun do poloviny roku 2018.

Dosáhli jsme růstu tržeb v segmentu Sítě, upravených o vlivy směnných kurzů a již dříve oznámených změn v rozsahu manažovaných služeb ve smlouvách pro Severní Ameriku. Vyšší tržby z prodeje hardwaru pro zvyšování kapacit sítě a lépe konkurující portfolio produktů se zasloužily o upravenou1) provozní marži ve výši 11 % (9 %). Portfolio se systémy ERS (Ericsson Radio System), které se v tomto roce doposud zasloužilo o 55 % celkového objemu prodeje radiových systémů, se ukázalo být konkurenceschopným a zasloužilo se o vyšší tržby a silnější pozici na trhu.

I nadále se zaměřujeme na podnikání v oblasti manažovaných služeb a přezkoumáváme smlouvy s nedostatečnými výsledky. K dnešnímu dni jsme ukončili, znovu dojednali nebo transformovali 13 ze 42 smluv, což povede ke zvýšení ročního zisku o 0,4 miliardy švédských korun.

Ve sledovaném čtvrtletí došlo v segmentu IT & Cloudu k poklesu tržeb a nárůstu ztrát. Mezikvartální nárůst ztrát byl způsoben zejména vyšší amortizací v porovnání s kapitalizací výdajů na vývoj ve výši -0,7 (0,4) miliardy švédských korun. Náš plán na zlepšení hospodářských výsledků staví na stabilitě, ziskovosti a růstu, v uvedeném pořadí. Nejprve se zaměřujeme na stabilizaci cestovní mapy produktů a problematických smluv. Ve sledovaném čtvrtletí jsme dosáhli slušného pokroku. Zajištění dodávek u rozsáhlých projektů transformace však v krátkodobém horizontu vyvíjí tlak na hrubou marži.

Segment IT & Cloud je strategickou oblastí Ericssonu – naši zákazníci se budou připravovat na sítě 5G, budou digitalizovat své provozy a investovat do budoucí architektury sítí založené na softwarově definované logice.

V současnosti rozšiřujeme naše zaměření tak, abychom zvýšili ziskovost prostřednictvím efektivnějšího poskytování služeb. Také přizpůsobíme softwarovou část obchodního mixu a zvýšíme úroveň služeb předcházejících integraci, což povede k vyšší hrubé marži, avšak nižším tržbám z prodeje služeb. Pozitivní dopad na hrubou marži se očekává v roce 2018.

Navzdory pokračujícímu poklesu tržeb starších produktů pozorujeme žádoucí posun v našem portfoliu nových médií – ve sledovaném čtvrtletí jsme uzavřeli několik významných zakázek. Urychlili jsme naše opatření ke zvýšení efektivity a i nadále využíváme strategických příležitostí v této oblasti podnikání.

Naší hlavní prioritou je správa hotovosti. Volný tok hotovosti2) činil ve sledovaném čtvrtletí -0,5 (-5,0) miliardy švédských korun, zejména v důsledku omezení pracovního kapitálu a nižších kapitálových výdajů. Naše čistá hodnota hotovosti se nezměnila a činila 24,1 miliardy švédských korun.

I nadále se plně věnujeme realizaci naší zaměřené obchodní strategie. Pokračujeme v investicích zajišťujících vůdčí pozici v oblasti technologií, v letošním roce jsme doposud zaměstnali více než 1000 pracovníků pro výzkum a vývoj v segmentu Sítě. Zákazníci nám pozitivně reflektují naši dlouhodobou strategií i současné portfolio technologií připravených na sítě 5G.

Uskutečňování prognóz

Prognóza týkající se trhu

 • V souladu s předchozí prognózou a prognózou z externích zdrojů se na trhu se zařízeními pro radiové přístupové sítě (RAN) očekává pokles prodeje o 8 % za celý rok 2017.

Prognóza týkající se Ericssonu

 • Řešením problematiky málo výkonných podniků v segmentech Manažované služby, Průmysl a společnost a Zavádění sítí očekáváme snížení celoročních tržeb ve výši až 10 miliard švédských korun do roku 2019.
 • Očekáváme, že sekvenční nárůst tržeb mezi třetím a čtvrtým čtvrtletím bude nižší, než je obvyklé pro toto období (+24 %), v důsledku poklesu objemu investic do sítí 4G v pevninské Číně, což se projeví zejména v segmentu Sítě.
 • Plánujeme zavést úspory nákladů, které se projeví v roční hodnotě „run rate“ min. 10 miliard švédských korun do poloviny roku 2018.
 • Očekáváme, že větší důraz na ziskovost v segmentu IT & Cloud se pozitivně promítne do hrubé marže v roce 2018.
 • Plánujeme zvýšit efektivitu výzkumu a vývoje. Abychom posílili naši vůdčí pozici v oblasti technologií, výdaje na výzkum a vývoj se navýší primárně v segmentu Sítě.
 • Dopady vyšší amortizace v porovnání s kapitalizací výdajů na vývoj a vyšší míry zjištěných nákladů v porovnání s odloženými náklady na hardware: ve třetím čtvrtletí 2017 činily -1,5 miliardy švédských korun. Prognóza pro čtvrté čtvrtletí 2017 činí -1,4 miliardy švédských korun, za celý rok 2018 činí -3 miliardy švédských korun a za celý rok 2019 činí -1 až -2 miliardy švédských korun.
 • Výdaje na restrukturalizaci za čtvrté čtvrtletí 2017 se odhadují na 3-4 miliardy švédských korun.
 • Předchozí odhad rizika změn na trzích a u projektů našich zákazníků ve výši 3-5 miliard švédských korun od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2018 se nyní očekává na vyšším konci uvedeného rozmezí. Očekávaný dopad na hotovost činí 30 %.
 • Podařilo se nám zvýšit náš podíl na trhu s cílem vybudovat si pozici pro zavádění sítí 5G v pevninské Číně. Ve čtvrtém čtvrtletí 2017 to však povede ke zředění hrubé marže v pevninské Číně, naší ambicí je však udržet dvoucifernou upravenou marži z provozní činnosti v segmentu Sítě ve čtvrtém čtvrtletí roku 2017.

POZNÁMKY PRO REDAKTORY: VÍCE INFORMACÍ:

Tiskovou zprávu v angličtině najdete na tomto odkazu.      News Center

Celou zprávu včetně tabulek najdete na tomto odkazu.

Fotografie ke stažení najdete na tomto odkazu. media.relations@ericsson.com 

Media kits, podklady a fotografie ve vysokém rozlišení   (+46 10 719 6996) 

najdete na www.ericsson.com/press investor.relations@ericsson.com  (+46 10 719 00 00)

SLEDUJTE NÁS:

www.twitter.com/ericssonpress
www.facebook.com/ericsson

www.youtube.com/user/ericsson

www.linkedin.com/company/ericsson

O společnosti Ericsson

Ericsson je předním mezinárodním dodavatelem telekomunikačních technologií a služeb. Prostřednictvím řešení, fungujících v reálném čase, vytváří propojenou společnost (Networked Society), která umožňuje studovat, pracovat a svobodněji žít v udržitelných společnostech po celém světě. Nabídku firmy Ericsson tvoří služby, software a infrastruktura informačních a komunikačních technologií, určených telekomunikačním operátorům a jiným odvětvím. V současnosti se v sítích od společnosti Ericsson uskutečňuje více než 40 % celosvětové mobilní komunikace, společnost zajišťuje servis sítí s více 2,5 miliardami uživatelů. Více informací naleznete na www.ericsson.com.

P