GDPR a jeho ne/znalost ve veřejnosti, ne/znalost důsledků a možností I.

10.05. 2018 – Mezinárodní advokátní kancelář Taylor Wessing se zaměřuje již delší dobu na problematiku GDPR.  V rámci nového nařízení EU na ochranu osobních údajů si nechala provést průzkum na vzorku 502 osob o znalosti nařízení, zdroji informací o GDPR, znalosti možnosti vytvoření detailního popisu chování osob z dat z internetu, o přenositelnosti osobních údajů a zda lidé tuší, že firmy nemohou podmiňovat dodání služby nebo zboží udělením souhlasu ke zpracování osobních údajů. Průzkum proběhl na přelomu dubna a května 2018. Výsledky komentuje Karin Pomaizlová, partnerka Taylor Wessing Praha a expertka na GDPR.

A Pomaizlová shrnuje: “Je velice pozitivní, že skoro polovina respondentů měla povědomí o GDPR. Toto nové nařízení přináší jak povinnosti firmám, tak i práva každému jednotlivci, která zejména využije ve svém soukromém čase při surfování na internetu a využívání služeb, které nabízí.  Nicméně ze své praxe vím, že skutečně podrobná znalost toho, v čem spočívá ochrana osobních údajů a práva a povinnosti s tím spojené, je stále nízká. Domnívám se, že je zde stále prostor pro další iniciativy a prohlubování informovanosti zejména ze strany menších a středních firem, mezi které patří například samostatní lékaři, konzultanti, IT specialisté, start-upy.  Nicméně už i gignati internetu musely udělat mnohá opatření cesvětově, i když je to pouze nařízení EU. GDPR sebou nevyhnutně přináší mnoho výkladových otázek, které bude nutno v praxi vyjasnit.”

Tak 50:50

Z aktuálně provedeného průzkumu vyplývá, že 48 % dotazovaných již bylo seznámeno s touto novinkou v ochraně osobních dat dříve, z toho téměř 24 % respondentů vědělo přesně, co zkratka znamená. Více jak 24 % dotazovaných pak vědělo, že nějaké nové nařízení EU existuje, ale neměli další informace, které by jim usnadnily zvýšení povědomí o něm. Nicméně stále téměř 52 % respondentů netuší, co GDPR, nové evropské nařízení upravující ochranu osobních dat a zacházení s těmito daty, vůbec znamená. Tito lidé se s touto zkratkou ještě nesetkali a slyšeli o ní v průzkumu vůbec poprvé.

Zdroje informací o GDPR

Z dotazovaných, kteří měli povědomí o GDPR, se jich nejvíce informací o novém nařízení dozvědělo od státu, tedy z veřejnoprávního rozhlasu a nebo veřejnoprávní televize. Bylo jich z celé skupiny oslovených nejvíce, a to 31,4 %. Dále pak lidé získávali informace ze sociálních sítí, a to 31 % oslovených. Významný podíl v edukaci měly i firmy, které školily své zaměstnance pro interní potřeby, a to ve 23 %. Větší skupina našla jako důvěryhodný zdroj v této oblasti své přátele a známé, 22,7 % a stejné procento si samo vyhledalo informace kdekoliv. Zcela propadlo oslovování firem doporučenými dopisy (11,2 %) a vysílání komerčního rozhlasu (5,8 %).

Big Brother aneb profilování uživatele internetu

V dotazníku respondenti odpovídali i na to, zda vědí, že pomocí moderních technologií a internetu si mohou firmy o každém z nich vytvořit detailní popis chování a zvyklostí, tedy tzv. profilování uživatele internetu. Pouze 13,7 % o tom ví a má podrobné informace, aby se mohlo chránit. Ostatních přibližně 62 % ví, že Big Brother existuje, ale většinou nic nedělají a jen se spokojí s vědomím, že je to status quo. Dokonce téměř 24 % respondentů o tom slyší poprvé.

Na otáku, zda mají dotazovaní radost z toho, že se nyní klade ještě větší důraz na to, aby firmy respektovaly jejich soukromí při práci s jejich osobními údaji a při jejich zpracování, se více jak 80 % respondentů vyjádřilo, že určitě ano, pouze 7 % jich uvedlo pravý opak. Zbytek z cílového vzorku, tedy skoro 13 % uvedl, že je mu to jedno.  

A Pomaizlová doplňuje: “Předpokladem zamýšleného efektu GDPR je mimo jiné zvýšení bezpečnosti osobních dat, protože to je komodita, která je obchodovatelná a v dnešní době moderních technologií velmi snadno zneužitelná proti každému z nás. Koncoví uživatelé, resp. subjekty údajů, jednotlivci, by měli profitovat z většího respektu k jejich soukromí a osobním údajům.”

Průzkum 1. díl:

Průzkumu, který provedla společnost STEM/MARK, se zúčastnilo 50,2 % mužů a 49,8 % žen. Nejvíce se do něj zapojili lidé ve věku 30 – 44 let, těch bylo 41,5 %. Další početnou skupinou byli lidé mezi 15 – 29 lety, těch se zúčastnilo průzkumu v téměř 30 %. Třetí skupina byli lidé mezi 45 – 59 let a ti zasáhli do šetření ve 28,5 %.  V oblasti vzdělání ze zapojilo téměř 39,4 % respondentů s maturitou, 37,8 % bylo bez maturity a 22,7 % s vysokoškolským vzděláním.

V průzkumu byly zapojeny všechny kraje České republiky, kdy nejvyšším počtem respondentů bylo zastoupeno hlavní město a Středočeský kraj (25 %), následoval Moravskoslezský kraj s 11,4 % a Jihomoravský kraj s 11,4 %. Významné zastoupení respondentů bylo i z Ústeckého kraje, celkem 7,6 %. Další kraje se pohybovaly v rozmezí 6 – 4 % z celkového počtu odpovídajících. Nejméně respondentů bylo z Karlovarského kraje (3 %). Vzorek zahrnoval 502 dotazovaných. Průzkum proběhl na přelomu dubna a května 2018.

O Taylor Wessing:

Taylor Wessing je mezinárodní advokátní kancelář poskytující svým klientům celosvětově kompletní servis ve všech odvětvích jejich podnikání. Více než 1 100 právníků přistupuje k poradenství cílevědomě a o obchodních záležitostech klientů přemýšlí inovativně, čímž jim pomáhá uspět zejména v rychle se rozvíjejících oblastech. Taylor Wessing podporuje své klienty všude tam, kde chtějí podnikat. Celkem 32 kanceláří v Evropě, na Středních východě a v Asii, stejně tak dvě kanceláře v USA, nejsou jen symbolickým zastoupením;  jedná se o týmy se znalostí místního obchodního, průmyslového a kulturního prostředí, ale zároveň s mezinárodní zkušeností, která advokátní kanceláři umožňuje vždy poskytovat efektivní a integrovaná řešení.

 

Reklamy