Hospodářské výsledky skupiny MONETA za Q1 2018: Konsolidovaný čistý zisk ve výši 1,2 miliardy Kč, nárůst o 13 %

 

  • Doručen konsolidovaný čistý zisk ve výši 1,2 miliardy Kč představující meziroční nárůst o 13 %
  • Zrychlený nárůst klientské základny, čistý přírůstek nových klientů o 8202
  • Dosažen silný růst úvěrů o 12,6 % meziročně díky úvěrům pro podnikatele a malé firmy (+90,5 %) a hypotékám (+35,9 %)
  • Díky inovacím učiněn výrazný pokrok v online úvěrování retailových klientů a klientů z řad podnikatelů
    a malých firem
  • Kapitalizace a likvidita i nadále na solidní úrovni umožňující další růst
  • Návrh dividendy za rok 2017 úspěšně schválen na Řádné valné hromadě akcionářů

 

MONETA oznamuje za první čtvrtletí roku 2018 konsolidovaný čistý zisk ve výši 1,2 miliardy Kč a návratnost hmotného kapitálu na úrovni 18,9 %. MONETA se i nadále soustředí na spotřebitelské úvěry, budování pozice v segmentu hypoték a poskytování finančních služeb českým domácnostem. Současně MONETA usiluje o vedoucí pozici mezi předními bankami v obsluze českých živnostníků a podnikatelů. Banka si zároveň udržuje silnou pozici v poskytování finančních služeb českým malým a středním firmám a pokračuje v podpoře zemědělství.

Během prvního čtvrtletí 2018 dosáhla MONETA významné ziskovosti, zrychlila růst úvěrového portfolia napříč retailovým i komerčním segmentem a zvýšila svou atraktivitu pro zákazníky, což dokazuje nárůst v jejich počtu. MONETA i nadále těží ze silné kapitalizace ve výši 16,6 % a skvělé likvidity podpořené nárůstem klientských vkladů
o 4,6 %.

Tomáš Spurný, generální ředitel a předseda představenstva MONETA, komentoval výsledky následovně: „V našich aktivitách činíme výrazný pokrok, zrychlujeme růst a prostřednictvím inovací nastavujeme standardy. Naše výsledky jsou také podpořeny skvělým výkonem české ekonomiky. Úspěch naší digitální strategie se začíná zřetelně promítat do našich obchodních výsledků.

Segment živnostníků, podnikatelů a malých a středních firem

MONETA dosáhla solidního růstu v úvěrových aktivitách, komerční úvěrové portfolio vzrostlo o 9,2 % ve srovnání s prvním čtvrtletím roku 2017. Tento růst byl z významné části výsledkem silného růstu v oblasti úvěrů pro malé firmy a podnikatele. Nadto čistý přírůstek nových klientů činil přibližně 1900, což představuje celkové zlepšení oproti výsledkům srovnatelného období roku 2017.

Retailové bankovnictví

MONETA dosáhla silného růstu prakticky ve všech produktových kategoriích, přičemž celkové úvěry vzrostly meziročně o 16,1 %. Tento nárůst byl dán především skvělými výsledky v hypotékách (+35,9 %), solidním růstem ve financování automobilů (+25,5 %) a stále se zvyšujícím nárůstem ve spotřebitelských úvěrech (+9,5 %). Bilance kreditních karet a kontokorentních úvěrů poklesly (-14,3 %), což je v souladu s obecným trendem na trhu. V dalších čtvrtletích roku se Banka zaměří na opatření ke zlepšení výsledků svých revolvingových produktů.

Nabídka digitálních produktů

MONETA pokračuje ve svém závazku k inovacím na bankovním trhu. Míra používání digitální platformy Smart Banka, mobilní bankovní aplikace MONETA, výrazně stoupla, což bylo podpořeno především meziročním nárůstem počtu registrovaných uživatelů o 92 % na 210 tisíc. Skrze mobilní aplikaci Smart Banka bylo zadáno více než 14 % našich elektronických plateb. MONETA také vykázala významný pokrok v online sjednávání úvěrů. Během prvního čtvrtletí 2018 bylo sjednáno online 30 % nových spotřebitelských úvěrů a 25 % nových úvěrů pro podnikatele. Banka tak postupuje solidním tempem k dosažení svých střednědobých strategických cílů.

Provozní výnosy

MONETA vykázala celkové provozní výnosy ve výši 2,4 miliardy Kč, což je v souladu s očekáváním managementu. Během prvního čtvrtletí 2018 Banka úspěšně stabilizovala sazby nových spotřebitelských úvěrů a pokračovala ve stabilizaci výnosů komerčního portfolia. Vedle toho Banka pokračovala v realizaci příležitostných repo operací s Českou národní bankou, byť v menším rozsahu než ve čtvrtém kvartálu roku 2017.

Řízení nákladů

Banka dosáhla dobrých výsledků v řízení svých celkových provozních nákladů, a to i přes silné inflační tlaky pramenící ze situace na pracovním trhu. Při srovnání běžných nákladů nedošlo meziročně k významné změně. Meziroční nárůst provozních nákladů o 8,9 % byl z velké části způsoben jednorázovým rozpuštěním rezerv v roce 2017. Celkově MONETA vykázala ukazatel poměru nákladů k výnosům ve výši 52,6 %, což je v souladu s očekáváním managementu. Výše nákladů v prvním čtvrtletí 2018 byla také ovlivněna příspěvkem do fondu pojištění vkladů a fondu na řešení krize, a to v plné roční výši.

Řízení rizika

MONETA těží z velmi příznivého prostředí z hlediska úvěrového rizika. Celkové náklady na riziko očištěné o jednorázové aktivity v důsledku úspěšného odprodeje historického portfolia nevýkonných úvěrů tvořily 0,62 %. Prodej historického portfolia nevýkonných úvěrů přinesl zisk před zdaněním ve výši 475 milionů Kč, díky němuž ukazatel nákladů na riziko dosáhl kladné hodnoty, což dále přispělo k celkové ziskovosti skupiny MONETA.

MONETA plně implementovala účetní standard IFRS 9. Jeho zavedení mělo za následek vytvoření dodatečných opravných položek ve výši 695 milionů Kč. Náklady na implementaci standardu neovlivnily ziskovost a byly zaúčtovány vůči vlastnímu kapitálu. Zavedení standardu mělo také za následek zvýšení úrovně celkového krytí úvěrového portfolia Banky a příslušných podrozvahových položek.

Na základě výsledků za první čtvrtletí management Banky potvrdil celkové očekávání výsledků skupiny, přičemž navýšil výhled zisku společnosti MONETA pro rok 2018 z 3,4 miliardy Kč na 3,5 miliardy Kč.

Zkrácený konsolidovaný výkaz zisku a ztráty za období končící 31. březnem 2018

Kč mil. 1Q 2018 1Q 2017 % změna
Výnosy z úroků a podobné výnosy 1,873 1,939 (3,4 %)
Náklady na úroky a podobné náklady (77) (47) 63,8 %
Čistý výnos z úroků 1,796 1,892 (5,1 %)
Výnosy z poplatků a provizí 519 534 (2,8 %)
Náklady na poplatky a provize (74) (76) (2,6 %)
Čistý výnos z poplatků a provizí 445 458 (2,8 %)
Čistý zisk z finančních operací 85 103 (17,5 %)
Ostatní provozní výnosy 59 79 (25,3 %)
Provozní výnosy celkem 2,385 2,532 (5,8 %)
Náklady na zaměstnance (593) (562) 5,5 %
Správní náklady (468) (525) (10,9 %)
Odpisy hmotného a nehmotného majetku (127) (84) 51,2 %
Ostatní provozní náklady (67) 19 (452,6 %)
Provozní náklady celkem (1,255) (1,152) 8,9 %
Zisk před zdaněním a čistou ztrátou ze znehodnocení úvěrů a pohledávek

a realizovatelných finančních aktiv

1,130 1,380 (18,1 %)
Čistá ztráta ze znehodnocení úvěrů a pohledávek 281 (80) (451,3 %)
Zisk za účetní období před zdaněním 1,411 1,300 8,5 %
Daň z příjmů (238) (260) (8,5 %)
Zisk za účetní období po zdanění 1,173 1,040 12,8 %

Vývoj úvěrového portfolia

Kč mil. 31. 3. 2018 31. 3. 2017 % změna
Bilance retailových úvěrů      
Nezajištěné spotřebitelské úvěry 35,226 32,160 9,5 %
Hypotéky 22,036 16,210 35,9 %
Kreditní karty a kontokorenty 3,678 4,291 (14,3 %)
Úvěry na nákup vozidel 2,789 2,223 25,5 %
Ostatní 19 15 21,3 %
Retailové portfolio celkem 63,748 54,899 16,1 %
Bilance komerčních úvěrů      
Investiční úvěry 34,392 31,521 9,1 %
Provozní úvěry 9,817 8,535 15,0 %
Úvěry na financování vozidel a zařízení 14,764 15,023 (1,7 %)
Nezajištěné splátkové úvěry pro živnostníky a malé podniky 2,604 1,367 90,5 %
Kreditní karty a kontokorenty 601 498 20,6 %
Komerční portfolio celkem 62,177 56,944 9,2 %

 

Reklamy