Léto s nanomateriály: Prémiová letní nanoškola pro vysokoškoláky odstartuje na konci srpna

Od pondělí 27. 8. do středy 29. 8. 2018 se pod záštitou velké výzkumné infrastruktury NanoEnviCz koná první ročník letní nanoškoly s názvem „Nanomateriály a životní prostředí“. Její program je určen pro studenty vysokých škol, kteří se zajímají o nové poznatky ze světa nanomateriálů a nanotechnologií. Účastníky čekají tři nabité dny zaměřené na aplikaci nanomateriálů a nanotechnologií související s ochranou životního prostředí a lidského zdraví. Mottem školy je „Ve třech dnech ze tří různých pohledů“.

Praha, 17. srpna 2018

Program školy začíná 27. 8.  2018 v Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.  Studenti se mohou těšit na témata nanotoxikologie a nanobezpečnost. Rozvoj těchto vědních oborů úzce souvisí s vývojem nových nanomateriálů a nanotechnologií, kdy je třeba sledovat, jak vlastní používání nanočástic může ovlivnit naše zdraví, popř. jak nalézt nejsnadnější způsob jejich záchytu či odbourávání.

Druhý den školy účastníky přivítá Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i., kde je čeká pohled na strukturu a fyzikálně – chemické vlastnosti nanočástic. V praktických cvičeních si otestují, jak fyzikální vlastnosti ovlivňují funkčnost nanomateriálů. Studenti také budou mít možnost detailně se seznámit s mikroskopickou technikou pro určování tvaru a velikosti nanočástic a práci s reaktivními sorbenty.  

S využitím nanočástic v praxi se studenti seznámí třetí den v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i., kde budou mít možnost nahlédnout do laboratoře elektroniky a sensorů.  Studenti si prakticky vyzkouší přípravy sensorů na bázi grafenu nebo se seznámí s metodou přípravy zpevňovacích nano-gelů. Ty jsou využívány při restaurování památek. Nové zkušenosti si také odnesou z oblasti fotokatalytického odbourávání polutantů z vody i ze vzduchu.

Praktická cvičení nejsou jedinou náplní letní nanoškoly. Na každém ústavu jsou připraveny odborné přednášky z různých oborů, které s danou problematikou souvisí. Diskuzní fórum v posterové sekci nabízí prostor studentům k rozhovorům s vědeckými pracovníky o tématech, jež je v daném oboru zajímají.

„Studenti tak během letní nanoškoly nenucenou formou získají přehled o tom, jaké experimentální techniky jsou k dispozici pro syntézu, charakterizaci a testování nanostrukturních materiálů,“ doplňuje hlavní organizátorka Dr. Ing. Kateřina Minhová Macounová z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR.

Poznámka pro editory:

NanoEnviCz je vědecká výzkumná infrastruktura (VVI) s názvem „Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost“ (LM2015073) podporovaná z veřejných prostředků MŠMT od roku 2016. NanoEnviCz spojuje špičkové vědecké týmy tří ústavů AV ČR – Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i., Ústavu anorganické chemie AV ČR, v. v. i. a Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. a tří univerzitních pracovišť – Univerzity Palackého v Olomouci, Technické univerzity v Liberci a Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.  NanoEnviCz nabízí služby v oblasti nanomateriálů a nanotechnologií od cílených syntéz nových nanostrukturních materiálů, přes jejich chemické, strukturní a povrchové charakterizace až po testování funkčnosti či stanovení toxicity a ohodnocení nebezpečnosti jejich používání. V rámci infrastruktury je řešeno ročně přes 100 projektů s externími uživateli jak z České republiky (70%), tak i ze zahraničí (30%). Dalších 100 projektů je řešeno mezipartnerskými projekty uvnitř infrastruktury. Za rok 2017 bylo za podpory NanoEnviCz publikováno 95 publikací, podáno 6 patentů a sepsáno 6 studentských prací různé vzdělávací úrovně. Vyjímkou nejsou ani spolupráce s průmyslovými partnery jako je Nanovia s.r.o v Litvínově či Advanced Materials JTJ, s.r.o. v Praze. http://www.nanoenvicz.cz/cs

Na další rozvoj VVI NanoEnviCz byla získána finanční podpora v roce 2017 v rámci projektu Pro – NanoEnviCz s názvem „Dobudování a upgrade RI Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost“. Projekt (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001821) je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), který je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, v jehož rámci je možné v programovém období 2014–2020 čerpat finanční prostředky z evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF). Tyto finanční prostředky byly použity na pořízení nového experimentálního vybavení, jež doplnilo a rozšířilo portfolio služeb nabízených v rámci NanoEnviCz. Hlavní vědecký program je zaměřen na čtyři oblasti: analýza organizovaných nanostrukturních materiálů pro heterogenní katalýzu zaměřenou na ochranu životních prostředí, studium efektivních fotokatalytických procesů, biosenzory pro environmentální a biomedicínské aplikace a analýza nepříznivých vlivů nanomateriálů. http://www.pronanoenvicz.cz/cs