Taylor Wessing Česká republika upozorňuje na zákon o distribuci pojištění a zajištění

26.11.2018 – Advokátní kancelář Taylor Wessing v České republice připomíná změny vyvolané v celé Evropě zvyšováním ochrany spotřebitele a snahou o jednotnou regulaci oblastí finančního trhu. Od 1. prosince tak dozná trh pojišťovacích služeb značných změn. Ty jsou důsledkem transpozice směrnice EU 2016/97, o distribuci pojištění (Insurance Distribution Directive, „IDD“).

Vzhledem ke komplexnosti této směrnice bylo jako transpoziční řešení do českého právního řádu zvoleno přijetí zcela nového zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, který k 1. prosinci 2018 ruší dosud platný a účinný zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí.

Nový zákon v návaznosti na směrnici zvyšuje prostřednictvím nových opatření mj. ochranu spotřebitelů, zvyšuje požadavky na odbornost, kvalifikaci i průběžné vzdělávání pojišťovacích zprostředkovatelů, a přispívá tak k větší profesionalitě na trhu pojišťovacích služeb. Změn je však více. Ty nejpodstatnější změny se týkají změny pojišťovacích zprostředkovatelů, dále těch, které se dotknou převážně práv spotřebitelů při distribuci pojištění a zajištění a ostatní změny.

Markéta Deimelová, partnerka Taylor Wessing Česká republika k tomu uvádí: “Lze shrnout, že zákon č. 170/2018 Sb. zavádí jednodušší kategorizaci pojišťovacích zprostředkovatelů, klade větší důraz na jejich odbornou způsobilost, včetně průběžného vzdělávání, rozvádí jejich povinnosti ve vztahu ke spotřebitelům a stanovuje podrobnější pravidla jednání se spotřebiteli oproti stávajícímu právnímu stavu. V neposlední řadě dochází k vyčlenění samostatných likvidátorů pojistných událostí ze zákona regulujícího pojišťovací zprostředkovatele a přesunu této úpravy do rámce živnostenského zákona.”

Nově zavedené změny se v oblasti pojišťovacích zprostředkovatelů týkají především jejich definování, dále pak výjimkami z působnosti zákona u doplňkových pojišťovacích zprostředkovatelů a věnují se také pojišťovnám v roli zprostředkovatelů. Zároveň s tím i úzce souvisí zavedení časového omezení platnosti oprávnění k jejich činnosti.  V oblasti ochrany spotřebitele dochází na poli jeho ochrany k systematizaci úprav práv spotřebitele, a to nejen při sjednávání pojištění, ale i po dobu jeho trvání. Zajištěna je rovněž vysoká míra informovanosti spotřebitele prostřednictvím podrobného výčtu informací, které mu je zprostředkovatel či zaměstnanec pojišťovny povinen poskytnout.

A Deimelová dodává: “Změny provedené novou právní úpravou lze hodnotit jako veskrze pozitivní, které povedou ve svém důsledku ke zvýšení kvality zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví a k dalšímu přiblížení se jednotné regulaci distribuce na finančním trhu, neboť obdobné instituty jsou již upraveny kupříkladu v zákoně č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru (obdobná úprava registru, dohledu, informačních povinností, apod.).”

Ostatní změny

Zákon č. 170/2018 Sb. do své úpravy nepřevzal celý okruh osob, které dosud podléhají regulaci zákona č. 38/2004 Sb. Jedná se o činnost samostatných likvidátorů pojistných událostí, která spočívá v likvidaci pojistných událostí. Tato činnost se nově stává živností vázanou v režimu živnostenského zákona. Důvodová zpráva k tomu pouze stručně uvádí, že likvidace pojistných událostí nepředstavuje distribuci pojištění. Tímto krokem však nutně dojde ke snížení nároků na profesi samostatného likvidátora pojistných událostí, která je s distribucí pojištění velice úzce spjata a která byla dosud bez jakýchkoliv problémů upravena v zákoně č. 38/2004 Sb.

O Taylor Wessing:

Taylor Wessing je mezinárodní advokátní kancelář poskytující svým klientům celosvětově kompletní servis ve všech odvětvích jejich podnikání. Více než 1 100 právníků přistupuje k poradenství cílevědomě a o obchodních záležitostech klientů přemýšlí inovativně, čímž jim pomáhá uspět zejména v rychle se rozvíjejících oblastech. Taylor Wessing podporuje své klienty všude tam, kde chtějí podnikat. Celkem 33 kanceláří v Evropě, na Středních východě a v Asii, stejně tak dvě kanceláře v USA, nejsou jen symbolickým zastoupením;  jedná se o týmy se znalostí místního obchodního, průmyslového a kulturního prostředí, ale zároveň s mezinárodní zkušeností, která advokátní kanceláři umožňuje vždy poskytovat efektivní a integrovaná řešení.

 

Reklamy