Investice do inteligentní digitální budoucnosti

Aktuálně se často setkáváme s výrazem „inteligence organizace“ a ambiciózními plány vedoucích představitelů podniků z celého světa na její zvýšení. Jde o to, jakým způsobem by měli zaměstnanci využívat dostupné systémy i o celkovou transformaci firemní kultury tak, aby každý proces zohledňoval co možná nejvíce dostupných informací. 

Aby firmy naplnily tyto cíle, musí se vypořádat s obrovským množstvím dat, které samy produkují. Dříve neužitečná data mohou organizace přeměnit na opravdové informační nuggety prostřednictvím jejich správy v cloudu, přičemž takovýmto shromažďováním poznatků a následným jednáním na základě takto získaného přehledu se mohou odlišit od ostatních. 

Velká očekávání 

Jedním ze závěrů výzkumné zprávy 2019 Veeam Cloud Data Management report je, že vrcholoví IT manažeři plánují utratit v průměru přes 40 miliónů amerických dolarů za řešení a technologie umožňující rozhodování založené více na datech. Pokud jde o konkrétní preferované technologie, téměř tři čtvrtiny (73 %) respondentů uvedlo, že již nasadili nebo plánují během následujících 12 měsíců do své podnikové informační architektury implementovat technologie umělé inteligence a strojového učení. Více než tři pětiny (62 %) podniků již využívá technologie pro big data a pokročilé analytické zpracování a další čtvrtina (26 %) to plánuje pro příští rok. Zavádění technologií jako umělá inteligence, big data a pokročilé analýzy potvrzují snahu o transformaci do podoby inteligentnějších, konkurenceschopnějších a úspěšnějších organizací. Ať již jde o navýšení kapacit pro zpracování dat nebo zlepšení kvality informací a přehledu získaného z big dat. 

Je zřejmé, že organizace od zavedení těchto technologií očekávají brzké výsledky – v průměru IT manažeři předpokládají reálné provozní přínosy do sedmi měsíců a finanční benefity do devíti měsíců. Více než polovina (55 %) IT manažerů chce technologie pro správu dat v cloudu nasadit napříč celou organizací, zatímco třetina (34 %) dotázaných plánuje zavádět tyto technologie postupně. 

Většina dotázaných má pocit, že by se digitální transformace měla od samého začátku týkat celé organizace. Pravděpodobně za tím stojí fakt, že do cloudu je transformována podniková informační architektura a spolu s tím je plánováno odstranění všech tradičních datových úložišť. I když je pravděpodobné, že by tento přístup mohl přinést rychlejší výsledky, jako vhodnější pro řízení změn může být odzkoušení v několika málo oblastech a následné rozšíření na celou organizaci při současném zohlednění již získaných zkušeností. Zejména pak u podniků, které chtějí okamžitě rozšířit digitální transformaci na celou organizaci, existuje jeden velmi důležitý faktor, který by mohl management přehlédnout, a tím je firemní kultura. 

Inteligentní kultura

Manažerský guru Peter Drucker říká, že firemní kultura si dává strategii k snídani. V některých ohledech to samé platí i pro diskuse o tom, jak mohou data ovlivňovat podnikání. I když předpokladem úspěšné digitální transformace je ucelený plán pro zavedení odpovídajících technologií napříč celou firmou, tou nejzásadnější výzvou je přesvědčit zaměstnance, aby novinky přijali za své jako celek, jako novou kulturu fungování společnosti. Jinými slovy, principy založené na řízení daty se musí stát přirozenou součástí každodenních aktivit. V to, že jedním z nejdůležitějších faktorů pro úspěšnou transformaci podniku do podoby inteligentnější organizace je právě firemní kultura, která by změny aktivně podporovala, věří více než třetina dotázaných IT manažerů. Firma sice může mít vybudovanou správnou infrastrukturu, ale pokud nevyužívá klíčové poznatky vycházející z dat, nelze ji označovat za organizaci řízenou daty. 

IT manažeři si začínají uvědomovat, jaký může mít transformace firemní kultury vliv na způsob práce s daty. A většina z nich má proto pocit, že pokud mají organizace maximalizovat přínosy plynoucí ze správy dat v cloudu, musí dojít ke změnám. Více než dvě třetiny (69 %) respondentů je pro větší otevřenost firemní kultury i pro přijetí nových technologií. Může ale existovat odpor k novým platformám, systémům a strukturám, které zpochybňují status quo. Vzhledem k široce diskutované roli umělé inteligence se mohou navíc zaměstnanci obávat, jak nové technologie navržené pro větší efektivitu a produktivitu ovlivní jejich tradiční role. Více než polovina (52 %) IT manažerů je přesvědčená o nutnosti více akceptovat fakt, že spolu s tím, jak budou firmy stále inteligentnější a více řízené daty, bude se měnit i náplň pracovních pozic a s tím souvisí i skutečnost, že téměř tři pětiny (59 %) respondentů si myslí, že v rámci firemní kultury by se nové technologie měly vnímat jako spolupracovník. 

Jde o čerstvý pohled na to, jakou roli mají technologie v inteligentním podniku hrát – poskytnout zaměstnancům nástroje a informace, které co nejvíce zefektivní jejich práci. Ať již z pohledu lepšího generování nových obchodních příležitostí nebo pohodlnějšího sledování obchodních diskusí či relevantních úkolů. Firmy se neustále snaží snižovat náklady, zvyšovat příjmy a hledat nové cesty pro odlišení se od konkurence a v inteligentním podniku může každý jednotlivý zaměstnanec přijmout za své podobnou snahu o sebezdokonalování. Téměř polovina (47 %) IT manažerů se domnívá, že jejich organizace musí do firemní kultury zavést podporu nepřetržitého vzdělávání, přičemž díky chápání technologií jako příležitostí, nikoli jako hrozby, mohou zaměstnanci rozšířit své znalosti a podporovat svoji stávající odbornost informacemi, které dříve k dispozici neměli. 

Transformace do podoby inteligentnějšího podnikání je o neustálém učení a zdokonalování jak jednotlivých pracovníků, tak i organizace jako celku. Jakmile jsou implementovány ty správné stavební bloky a firma úspěšně využívá správu dat v cloudu, má datově řízené podnikání veškeré předpoklady k úspěchu. IT manažeři musí aktivně usilovat o to, aby do využití nových technologiích byl zapojený každý zaměstnanec a každý z nich pochopil, jak ze změn co nejvíce profitovat. 

Martin Štětka, regionální ředitel CEE, Veeam Software