Stanovisko APRA k publikovanému textu serveru aktualne.cz o PR kampani budující pozitivní obraz Číny v České republice

Etická pravidla public relations nedovolují PR profesionálům lhát, apelují naopak na poctivost informací

Praha 10. prosince 2019 – Stanovisko APRA k publikovanému textu serveru aktualne.cz o PR kampani budující pozitivní obraz Číny v České republice.

Podle etického kodexu mezinárodní organizace ICCO, k němuž se u nás hlásí i všechny agentury sdružené v Asociaci public relations, nesmí PR profesionál vědomě poskytovat zavádějící a lživé informace, ať už jde o faktické údaje, nebo o zájmy klienta, jehož reprezentuje.

„Je právem každé instituce komunikovat s veřejností a snažit se ji přesvědčit o svém názoru. Je však třeba trvat na tom, aby komunikace vedená PR profesionály dodržovala etická pravidla a nelhala a aby se komunikace vedla transparentně – tedy aby ten, kdo komunikaci řídí nezakrýval svoji identitu nebo identitu toho, v jehož zájmu vystupuje,” říká předseda Etické a smírčí komise APRA Vladimír Bystrov.

Členové Asociace public relations (APRA) a jejich zaměstnanci mají povinnost dodržovat etický kodex mezinárodní organizace ICCO, jejímž je APRA členem. Tento kodex je v aktuální podobě formulován tzv. Stockholmskou chartou z r. 2003 a doplněn Helsinskou deklarací z roku 2017.

Stockholmská charta v bodě “Poctivost informací“ zakazuje, aby členské agentury vědomě klamaly veřejnost ohledně faktů a ohledně zájmů klientů, jež reprezentují. Helsinská deklarace (v bodě 3) agentury zavazuje mj. „respektovat pravdu, jednat čestně a transparentně s (…) médii, zástupci státu i s veřejností“ a (v bodě 8) ukládá “nikdy se nezapojovat do vytváření nebo vědomého šíření smyšlených zpráv”.