Společnost Kazakhaltyn získává 14 tun zlata z těžebního odpadu

Společnost Rockwell Automation podporuje program na rozšíření produkce těžební společnosti usilující o zvýšení výnosů

Úkol

Těžební společnost chtěla zajistit správné načasování a účinnost svého programu na rozšíření produkce a potřebovala tak, aby byla její architektura plně integrována na všech pracovištích.  

Řešení

 

 • Zajišťuje celopodnikové síťové systémy využívající otevřené síťové technologie odpovídající průmyslovým normám. 

 

   • Poskytuje společnou řídicí platformu a společné vývojové prostředí pro všechny oblasti řízení. 

 

 

   • Prostřednictvím integrovaného prostředí pro navrhování optimalizuje produktivitu a zkracuje dobu potřebnou k uvedení zařízení do provozu.

 

 

   • Chrání aplikace automatizačního systému pro řízení motorů proti přetížení. 

 

 

   • Vyznačují se zabudovaným přemostěním a flexibilní komunikací s pokročilým výkonem, diagnostikou a ochranou. 

 

 

  • Jednoduché ovládání stroje, rychlé polohování a náročné řízení nízkého napětí. 

Výsledky

Vyšší výkonnost 

 

 • Výrazné zkrácení doby strávené manuálními změnami systému a údržbou

 

Zvýšená konektivita 

  • Významné snížení odstávek 

Překonávání milníků

MMC Kazakhaltyn JSC je zlatokopecká společnost se sídlem v Kazachstánu, která se zaměřuje na průzkum, těžbu a zpracování zlatonosné rudy, výrobu produktů ze zlata a zpracování, skladování a prodej zlata a dalších drahých kovů. Založena byla v roce 1932 a jde tak o jednu z nejstarších zlatokopeckých společností v Kazachstánu. Nedávno se jí podařilo dosáhnout mezníku v podobě 400 tun zlata vytěženého od zrodu této společnosti, zároveň se však potřebovala vypořádat s hromadícím se odpadem. 

 

Za 85 let provozu se ve výrobních závodech společnosti Kazakhaltyn nashromáždilo více než 25 milionů tun minerálního odpadu obsahujícího zlato. Ten sestává z rudy a hlušiny, u kterých byla rafinace příliš nákladná nebo přímo neproveditelná. V důsledku toho se tento minerální odpad nejen hromadil, ale společnosti zároveň unikala příležitost vytěžit z něj více. 

Za účelem maximalizace výnosů z tohoto odpadu zahájila společnost Kazakhaltyn v roce 2015 program na rozšíření produkce. V rámci něj zřídila supermoderní závody pro zušlechťování rudy, které měly za úkol těžit další zlatonosnou rudu z hlušiny na třech pracovištích – Zholymbet, Bestobe a Aksu. První dvě pracoviště využívala metodu vyluhování uhlíku (CIL), která brání ostatním uhlíkatým materiálům absorbovat zlato. Jejich výstup byl následně převezen do třetího závodu, kde se pomocí eluce a elektrolytického získávání kovů z rudy vytěžilo zlato, které se poté roztavilo na tzv. Doré slitky. Cílem bylo zpracovat a získat 14 tun zlatých Doré slitků za tři až pět let.

Cesta k úspěchu 

Aby bylo možné tohoto ambiciózního cíle dosáhnout, společnost Kazakhaltyn nejdříve musela zajistit, že její nové závody budou pomocí nových technologií dosahovat maximální možné výkonnosti. 

Společnost Kazakhaltyn požadovala plně jednotný a vysoce dostupný řídicí systém a flexibilní infrastrukturu, které by řídily všechny aspekty automatizace, včetně senzorů polí, rozvodu energie, inteligentního řízení motorů, provozních panelů s rozhraním HMI, správy sítě EtherNet/IP a databází historických dat.

Výkonnost už od návrhu 

Vzhledem k tomu, že se program společnosti Kazakhaltyn zaměřoval na obvykle časově velmi náročnou těžbu kovu z hlušiny, bylo pro ni naprosto zásadní, aby byla úspěšnost tohoto procesu zajištěna už od samého začátku. 

Úkolem dodat takové řešení byla s ohledem na rozsáhlé zkušenosti s podobnými integračními projekty pověřena společnost Silumin-Vostok LLP, která je jedním z uznávaných systémových integrátorů programu PartnerNetwork™ společnosti Rockwell Automation. Původně se plánovalo, že se řídicí systém navrhne na zařízení jiných dodavatelů, těsně před dokončením specifikací však byla jako nejvhodnější řešení vybrána nabídka společnosti Rockwell Automation, protože ta má v této oblasti bohaté zkušenosti.  

Společnost Silumin-Vostok zavedla integrovanou architekturu společnosti Rockwell Automation v rámci jednotné sítě EtherNet/IP, aby umožnila centrální konfiguraci všech zařízení prostřednictvím procesorů ControlLogix 5570. Díky tomu měla společnost Kazakhaltyn přehled o celém prostředí řídicího systému, a když bylo potřeba vyměnit některou jednotku nebo část architektury, po připojení do sítě se automaticky nakonfigurovaly a nastavily, což ušetřilo čas i prostředky.  

K navrhování, konfiguraci, programování a údržbě procesorů byl použit automatizační software společnosti Rockwell Automation Studio 5000®. Společnost Silumin-Vostok dále integrovala nástroj Application Code Manager (ACM), který umožnil zefektivnění pracovních postupů, opakované využívání objektů knihovny a automatické generování obsahu. Procesory byly rovněž vybaveny moduly POINT I/O™. 

Všechna zařízení byla navíc uspořádána do čtyř kruhových topologií (DLR), každá pro jednu konkrétní oblast výroby, a pro proces eluce v závodě Aksu byl také vyhrazen redundantní procesor. 

V rámci integrace byly začleněny technologie DeviceLogix™ a elektronická ochranná relé E300, které chrání motory, poskytují diagnostické informace a definují integrální adaptivní logiku, aby se snížilo riziko selhání motorů. Dále byly nainstalovány AC měniče PowerFlex 753 a 755, které usnadňují programování a konfiguraci a zároveň zkracují čas potřebný pro nastavení, přípravu a uvedení do provozu. 

Závody společnosti Kazakhaltyn byly vybaveny novými účinnými systémy automatizace procesů, které umožňují další škálování a integraci na úrovni podniku.

Společnost je tak připravena pro další vylepšení na cestě k propojenému podniku.

Nové milníky 

Díky zapojení integrované architektury společnosti Rockwell Automation se společnosti Kazakhaltyn podařilo dosáhnout cíle vytěžit během tří až pěti let 14 tun čistého zlata. Centrální konfigurace síťových zařízení umožnila organizaci výrazně zkrátit dobu strávenou manuálními změnami systému a údržbou, omezit odstávky a vynaložit cenné zdroje na další rozvoj programu. V důsledku toho pak v organizaci vzniklo prostředí založené na spolupráci. 

„Investice do výstavby nových továren činily 102,5 milionů dolarů. Technologické procesy v nových závodech jsou automatizovány a zcela zapadají do konceptu Průmysl 4.0,“ poznamenává zastupující hlavní energetik Sergey Shulga. „Nové továrny, které jsme v roce 2018 uvedli do provozu s připravenými řídicími systémy propojeného podniku, nám s přihlédnutím k současným požadavkům trhu dláždí cestu k digitalizaci výroby.“

Díky tomu, že jsou závody společnosti Kazakhaltyn vybaveny účinným systémem procesní automatizace, se tato společnost může v průběhu svého vývoje dále škálovat a nadále tak maximálně využívat příležitosti k růstu a produkovat více zlata z nových dolů.

O společnosti Rockwell Automation

Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK), světově největší společnost zaměřená na průmyslovou automatizaci a informační technologie, zajišťuje vyšší produktivitu svých zákazníků a vyšší stupeň udržitelnosti světového vývoje. Společnost Rockwell Automation sídlí v Milwaukee ve státě Wisconsin a zaměstnává kolem 22 000 lidí starajících se o zákazníky společnosti ve více než 80 zemích.