Výzkum Dell Technologies: podniky a organizace, které užívají k ochraně dat řešení více než jednoho dodavatele, jsou přibližně dvakrát zranitelnější

Praha, 17. března 2020 – Studie společnosti Dell Technologies Global Data Protection Index 2020 Snapshot ukazuje, že podniky a organizace spravují v průměru13,53 petabytů (PB) dat. To je téměř o 40 % větší objem dat než před rokem, kdy průměrná hodnota dosahovala 9,70 PB, a 831% nárůst od roku 2016, kdy činila 1,45 PB. Takto strmý nárůst množství dat s sebou přirozeně nese problémy. Naprostá většina respondentů (81 %) uvádí, že jejich stávající řešení na ochranu dat nebudou zcela pokrývat jejich budoucí požadavky. V rámci studie Snapshot, která navazuje na dvouletou studii Global Data Protection Index, bylo 1000 pracovníků IT s rozhodovací pravomocí v podnicích a organizacích z veřejného i soukromého sektoru s více než 250 zaměstnanci v 15 zemích tázáno na dopady těchto problémů a zavádění pokročilých technologií na stav ochrany dat. Výsledky průzkumu ale ukazují také pozitivní vývoj. Stoupající podíl subjektů – 80 % v roce 2019 oproti 74 % v roce 2018 – spatřuje ve svých datech hodnotu a v současné době ji z nich těží nebo plánuje těžit do budoucna.

Případů nákladného narušení provozu přibývá alarmujícím tempem

Největší hrozbou pro rostoucí množství dat se zdá být stoupající množství událostí narušujících provoz – od kybernetických útoků přes ztrátu dat po výpadky systémů. Většina oslovených subjektů (82 % v roce 2019, 76 % v roce 2018) takovou událost v předchozích 12 měsících zaznamenala. A 68 % se obává, že k ní dojde v následujících 12 měsících. 

Ještě více znepokojující je zjištění, že podniky a organizace, které užívají k ochraně dat řešení více než jednoho dodavatele, jsou přibližně dvakrát zranitelnější vůči bezpečnostním incidentům, které jim zabrání v přístupu k datům (39 % u těch, kteří užívají řešení od dvou nebo více dodavatelů, oproti 20 % u těch, kteří užívají řešení pouze jednoho dodavatele). Paradoxně však stoupá počet podniků a organizací, které užívají řešení od dvou nebo více dodavatelů – v současné době jich je 80 %, o 20 procentních bodů více než v roce 2016. 

Ztráty způsobené narušením provozu rovněž stoupají alarmující rychlostí. Průměrné náklady způsobené výpadkem vzrostly meziročně o 54 % z odhadovaných 526 845 USD v roce 2018 na 810 018 USD v roce 2019. Odhadované náklady způsobené ztrátou dat rovněž vzrostly, a to z 995 613 USD v roce 2018 na 1 013 075 USD v roce 2019. Tyto náklady jsou výrazně vyšší u subjektů, které užívají řešení na ochranu dat od více než jednoho dodavatele – v průměru téměř dvojnásobné v případě přerušení provozu a téměř pětinásobné v případě ztráty dat.

Nastupující technologie kladou nové nároky na řešení na ochranu dat 

Nově nastupující technologie se stále rozvíjí a ovlivňují podobu digitálního prostředí. Podniky a organizace se postupně učí s nimi zacházet a využívat je k dosahování lepších obchodních výsledků. Studie uvádí, že téměř všechny podniky a organizace do určité míry investují do novějších nebo nastupujících technologií. Mezi pět nejvýznamnějších patří: nativně cloudové aplikace (58 %), umělá inteligence (AI) a strojové učení (ML) (53 %), software ve formě služby (SaaS) (51 %), 5G a cloudová edge infrastruktura (49 %) a internet věcí / koncové body (36 %).

Téměř tři čtvrtiny (71 %) dotázaných se však domnívají, že tyto nastupující technologie komplikují ochranu dat, a 61 % tvrdí, že nastupující technologie z hlediska ochrany dat představují riziko. Více než polovina subjektů užívajících novější nebo nastupující technologie má potíže nalézt vhodná řešení na tyto různé ochrany dat:

  • 5G a cloudová edge infrastruktura (67 %)
  • Platformy umělé inteligence a strojového učení (64 %)
  • Nativně cloudové aplikace (60 %)
  • Internet věcí a koncové body (59 %)
  • Robotická automatizace procesů (56 %)

Jak studie dále odhalila, 81 % respondentů se domnívá, že jejich stávající řešení na ochranu dat nebudou zcela pokrývat jejich budoucí požadavky. Dotázaní si tím nejsou jisti v těchto oblastech:

  • Obnova dat po kybernetickém útoku (69 %)
  • Obnova dat po jejich ztrátě (64 %)
  • Zajištění souladu s platnými předpisy na ochranu údajů (62 %)
  • Dosažení požadované úrovně služeb u zálohování a obnovy (62 %)

Ochrana dat spojuje síly s cloudem

Podniky při zavádění nových obchodních aplikací a ochraně pracovních zátěží, jako jsou kontejnery nebo nativně cloudové a SaaS aplikace, využívají kombinaci různých přístupů založených na cloudu. Výsledky studie ukazují, že dotázané subjekty upřednostňují veřejný cloud/SaaS (43 %), hybridní cloud (42 %) a privátní cloud (39 %) jako prostředí pro takovéto novější aplikace. Mimoto 85 % oslovených subjektů uvedlo, že je zcela nezbytné nebo velmi důležité, aby dodavatelé řešení na ochranu dat pokrývali i nativně cloudové aplikace. 

Vzhledem k rostoucím objemům dat tekoucích z okraje sítě, na okraj sítě nebo skrz okraj sítě mnoho respondentů upřednostňuje cloudové zálohování, přičemž 62 % uvádí privátní cloud a 49 % veřejný cloud jako svůj přístup ke správě a ochraně dat vznikajících na okraji sítě. 

„Tato zjištění dokazují, že ochrana dat musí být nedílnou součástí podnikové strategie,“ říká Beth Phalenová, prezidentka Dell Technologies pro řešení na ochranu dat. „Podniky a organizace disponují stále rozsáhlejší a složitější strukturou dat. Potřebují proto flexibilní a dlouhodobě udržitelné strategie ochrany dat, které obstojí v multiplatformním a multicloudovém světě.“

Další zdroje:

Studie Dell Technologies Global Data Protection Index 2020 Snapshot

Společnost Dell Technologies zadala zpracování studie Global Data Protection Index 2020 Snapshot u společnosti Vanson Bourne. Nová studie navazuje na řadu dvouletých studií Global Data Protection Index z let 2014, 2016 a 2018. V rámci studie Snapshot bylo dotázáno 1000 pracovníků IT s rozhodovací pravomocí v podnicích a organizacích s více než 250 zaměstnanci ve 14 odvětvích v 15 zemích na dopady cloudu a pokročilých technologií na stav ochrany dat. Společnost Vanson Bourne průzkum provedla v listopadu a prosinci 2019. Ve Velké Británii, USA, Francii, Německu a Číně se jej zúčastnilo po 100 respondentech a v Mexiku, Brazílii, Jihoafrické republice, Spojených arabských emirátech, Itálii, Austrálii, Japonsku, Jižní Koreji, Indii a Singapuru po 50 respondentech.

O společnosti Dell Technologies

Dell Technologies pomáhá organizacím a jednotlivcům budovat svoji digitální budoucnost, transformovat způsob, jakým pracují, žijí a hrají. Společnost poskytuje a dodává zákazníkům nejkomplexnější a nejinovativnější portfolio technologií a služeb, aby dokázali úspěšně konkurovat v dnešní éře dat.