Výsledky NN Group za první pololetí roku 2020: Silná pozice a výsledky navzdory ekonomické situaci

      Praha, 11. srpna 2020 – Shrnutí hlavních bodů z výsledků NN Group za 1H 2020:

Robustní kapitálová pozice

 • Kapitálový ukazatel Solvency II NN Group dosáhl 221 % oproti 224 % ke konci roku 2019; před odečtením prozatímní dividendy a zpětného odkupu vlastních akcií v objemu 183 milionů eur dokonce kapitálový ukazatel Solvency II za první pololetí 2020 činil 231 %.
 • Hotovostní pozice holdingové společnosti klesla na 1,315 miliardy eur z 1,989 miliardy eur na konci roku 2019, což odráží výdaje ve výši 1,132 miliardy eur včetně těch za akvizici neživotní pojišťovny VIVAT, splacení seniorního dluhu ve výši 300 milionů eur a zpětný odkup vlastních akcií, částečně vyvážený platbami přijatými do holdingu od dceřiných společností skupiny.
 • Prozatímní dividenda za rok 2020 činí 2,26 eura na kmenovou akcii neboli cca 705 milionů eur, do čehož je kromě aktuální prozatímní dividendy zahrnuta i konečná dividenda za rok 2019, jejíž výplata byla pozastavena.
 • Obnovení programu zpětného odkupu vlastních akcií ve zbývajícím objemu 67 milionů eur, z původně oznámeného objemu 250 milionů eur na celý program.

Výborné výsledky ve stávajícím ekonomickém prostředí

 • Provozní tvorba kapitálu (Operating capital generation) poklesla na 543 milionů z 697 milionů eur v prvním pololetí roku 2019, hlavně kvůli nižším úrokovým sazbám a dopadu omezení vyvolaných pandemií COVID-19.
 • Provozní výsledek hospodaření se zvýšil na 926 milionů z 914 milionů eur v první polovině roku 2019, kdy se pozitivně projevily tehdejší dividendy z private equity, zatímco do tohoto pololetí je započteno pouze 16 milionů z dividend private equity a jednorázových výnosů.
 • Na výsledcích z prvního pololetí roku 2020 se jen omezeně negativně podepsal dopad pandemie koronaviru ve výši 30 milionů eur.
 • Celkový čistý výsledek hospodaření dosáhl 587 milionů eur, což znamená pokles oproti 1,118 miliardě eur za první polovinu roku 2019, kdy skupina těžila z pozitivního dopadu přecenění majetku.
 • Náklady klesly v první polovině roku 2020 o dalších 21 milionů eur; kumulativní snížení nákladů tak již dosáhlo 381 milionů eur oproti srovnávací základně nákladů za rok 2016.
 • Hodnota nového obchodu (VNB) činila 122 milionů eur, což představuje pokles z 236 milionů eur v první polovině roku 2019, hlavně kvůli nižším prodejům v Japonsku a v Insurance Europe.

Prohlášení generálního ředitele NN Group Davida Knibbeho: 

 „I přes současné turbulentní ekonomické prostředí nyní NN Group může zveřejnit solidní výsledky. Na pandemii COVID-19 jsme zareagovat rychle, zajistili jsme kontinuitu našeho podnikání a přizpůsobili se měnícím se potřebám našich zákazníků, zaměstnanců a dalších partnerů. Náš kapitálový ukazatel Solvency II zůstává na výborných 221 procentech, naše rozvaha je odolná a ke konci června 2020 se můžeme pochlubit silnou hotovostní kapitálovou pozicí ve výší 1,315 miliardy eur.

Rozhodnutí pozastavit v dubnu výplatu konečné dividendy za rok 2019 i program zpětného odkupu akcií jsme učinili na základě doporučení evropských i nizozemských regulačních orgánů v reakci na pandemii COVID-19 a vzhledem k nejistotě ohledně dalšího vývoje. Přesto jsme našim akcionářům tento zisk hodlali ve správný čas vyplatit, a proto nyní oznamujeme, že obnovujeme program zpětného odkupu akcií a vyplatíme prozatímní dividendu ve výši 2,26 eur za kmenovou akcii, která se skládá z pozastavené konečné dividendy a pravidelné prozatímní dividendy.

V současnosti se zaměřujeme na provozní tvorbu kapitálu (OCG) a na plnění závazku zvýšit časem růst provozní tvorby kapitálu na vyšší jednociferné číslo. Provozní tvorba kapitálu v první polovině roku 2020 činila 543 milionů eur – tento výsledek ovlivnil dopad nízkých úrokových sazeb i pandemie koronaviru. Za první pololetí vykazujeme provozní zisk na úrovni 926 milionů eur, což je nárůst o 1,3 % meziročně. Dopad pandemie na náš provozní výsledek se podařilo omezit na přibližně 30 milionů eur, přičemž na tržbách a hodnotě nových obchodů se podepsala omezení v souvislosti s COVID-19 a změnou daňové legislativy v Japonsku. V nizozemské životní pojišťovně jsme zrychlili přechod na aktiva s vyšším výnosem a v Insurance Europe jsme v zájmu zachování efektivity v rámci několika iniciativ snižovali náklady. V Japonsku se nám podařilo udržet nízký podíl ukončení pojistných smluv s výplatou odbytného, například nabídkou půjčky navázané na pojistnou smlouvu.

V prvních šesti měsících roku 2020 uzavřela NN Bank téměř 15 tisíc nových hypoték v celkovém objemu 4,4 miliardy eur oproti 12,5 tisícům hypoték o hodnotě 3,7 miliardy eur v první polovině roku 2019. Celková aktiva ve správě v NN IP vzrostla na 285 miliard eur ve srovnání s 276 miliardami eur na konci roku 2019. Náš správce aktiv získal v prvním pololetí do správy čistá aktiva třetích stran ve výši 3,5 miliardy eur, zejména díky investicím s pevným výnosem a investování do diverzifikovaného portfolia, ale také díky jeho hypotečního fondu omezeného na investice do bydlení v Nizozemsku. Pandemie pochopitelně podrobila zatěžkávací zkoušce NPS (míru loajality zákazníků), zatímco spokojenost našich zaměstnanců výrazně vzrostla. Zaměstnanci přitom sami uvádějí, že si cení opatření přijatých společností k zajištění jejich zdraví a usnadnění práce z domova.

V první polovině roku jsme snížili administrativní náklady o dalších 21 milionů eur, čímž jsme na konci první poloviny roku 2020 snížili naše výdaje kumulativně již o 381 milionů eur. Po dokončení akvizice neživotní pojišťovny VIVAT jsme 1. dubna zahájili proces integrace našeho podnikání, například přesměrováním uzavírání nových smluv na platformy NN a úzkou spoluprací s našimi zprostředkovateli na převodech. Celkově si v první polovině roku 2020 neživotní pojištění v Nizozemsku vedlo dobře s kombinovaným poměrem 94,9 %. Přijímáme také opatření ke zlepšení efektivity nizozemského neživotního pojištění, zejména v segmentech úrazového pojištění a pojištění invalidity.

Během červnového Dne kapitálových trhů jsme představili naši strategii a nové cíle pro celou skupinu i jednotlivé obchodní segmenty. Naším cílem je vytvářet hodnotu pro všechny naše partnery. Šíře naší společenské odpovědnosti se odráží v našich nefinančních cílech, jako je například urychlení přechodu na nízkouhlíkové hospodářství – i my investujeme do technologií, které umožní snížit emise CO2 na nulu do roku 2050. Tento závazek vyhovět závěrům Pařížské dohody o klimatu navazuje na naše dřívější kroky, jako je strategie postupného vyřazování investic do těžby koksovatelného uhlí do roku 2030, analýza naší uhlíkové stopy a analýza scénářů souvisejících se změnou klimatu. Ke konci června 2020 činil podíl našich spravovaných aktiv, kde investiční proces zohledňuje životní prostředí, kulturu řízení a sociální otázky (ESG), celých 71 procent.

Naší prioritou je udržovat silnou rozvahu a přijímat strategické kroky, abychom dosáhli dlouhodobé tvorby kapitálu odolné vůči otřesům. Nyní jsme proto v dobré pozici, abychom se mohli pohybovat i na nestabilních trzích, vytvářet zisk a růst a do budoucna a zároveň poskytovat atraktivní kapitálové výnosy.“

Klíčové údaje NN Group 

v mil. EUR 1H20 1H19 Změna
Provozní tvorba kapitálu                                              543 697 -22,1 %
Hodnota nového obchodu 122 236 -48,2 %
Provozní výsledek 926 914 1,3 %
Čistý výsledek 587 1 118 -47,5 %

Ukazatel Solvency II

30. 6. 2020

221 %

31. 12. 2019

224 %

          30. 6. 2019

           210 %

Hlavní výsledky divize Insurance Europe:

 • Provozní tvorba kapitálu klesla na 119 milionů eur ze 130 milionů eur v první polovině roku 2019; hlavně kvůli nižšímu podílu nového obchodu v důsledku nižších prodejů pojištění kvůli omezením v souvislosti s pandemií koronaviru. 
 • Hodnota nového obchodu za první polovinu roku 2020 činila 84 milionů eur, což představuje 22,2% pokles oproti 108 milionům eur ve srovnatelném období loňského roku; hlavně kvůli nižším prodejům a nižším úrokovým sazbám.
 • Provozní výsledek klesl na 133 milionů eur ze 140 milionů eur v první polovině roku 2019, včetně jednorázového příjmu ve výši 6 milionů eur.

—————————–

NN Group

NN Group působí v 18 zemích, kde poskytuje služby 17 milionům klientů, o které pečuje 15 000 zaměstnanců. NN navazuje na 170letou tradici v oboru finančních služeb a její název je odkazem na pojišťovnu Nationale-Nederlanden, pod jejíž vlajkou NN v minulosti působila i v České republice. NN Group se celkově zaměřuje především na životní pojištění, důchodové spoření a investiční management, v některých zemích ale poskytuje i bankovní a další finanční služby.

NN Životní pojišťovna 

NN Životní pojišťovna působí na českém trhu již od roku 1992, kdy pod názvem Nationale-Nederlanden začala jako první zahraniční pojišťovna nabízet životní pojištění. NN Životní pojišťovna je držitelem ocenění Superbrands 2016, 2018 a 2019, její produkty se pravidelně umisťují na předních místech v oborových soutěžích. Po stříbru mezi životními pojišťovnami ve výzkumu Hospodářských novin „Nejlepší pojišťovna 2018“ získala v roce 2019 nejvyšší titul „Nejlepší životní pojišťovna“. V soutěži „Finparáda.cz – Finanční produkt roku 2018“ se flexibilní životní pojištění NN Smart umístilo na 2. místě v kategorii „Investiční životní pojištění“ a rizikové životní pojištění NN Život na 2. místě v kategorii „Rizikové životní pojištění“. Více informací najdete na www.nn.cz.

NN Penzijní společnost 

NN Penzijní společnost začala nabízet soukromé spoření na penzi v roce 1995 jako jedna z prvních společností v České republice. Za 20 let působení v ČR připsala klientům zhodnocení ve výšce 5 miliard korun. V roce 2013 klientům přinesla inovativní řešení správy soukromého spoření na penzi v podobě on-line portálu Moje NN, který postupně rozšířila i na správu životní pojištění. NN Penzijní společnost je držitelem ocenění Superbrands 2017. V soutěži „Finparáda.cz – Finanční produkt roku 2017“ se NN Penzijní společnost umístila na 3. místě v kategorii „Doplňkové penzijní spoření“. Bližší informace o NN Penzijní společnosti najdete na www.nnpenzijnispolecnost.cz.