Kincentric Best Employers 2020 – tisková zpráva

Praha, 2. března 2021 –Kincentric, mezinárodní poradenská společnost v oblasti řízení lidských zdrojů, ocenila nejlepší zaměstnavatele České republiky a Slovenska za rok 2020. S ohledem na pokračující nepříznivou situaci ve světě proběhlo vyhlášení výsledků této tradiční studie i letos virtuálně v rámci odborného webináře. Ze 17. ročníku si odnáší titul Kincentric Best Employer celkem 9 společností, a to (v abecedním pořadí) Cisco Systems, Fresenius Kabi, JYSK, Nutricia, Stavebniny DEK a ÚRS za Českou republiku; a DÔVERA zdravotná poisťovňa, JYSK a Servier za Slovensko. Oceněné společnosti dokázaly, že i v nelehké době pandemie zvládnou poskytovat svým lidem výjimečnou zaměstnaneckou zkušenost, která vede k jejich nadstandardní motivovanosti a spokojenosti. 

Titulem Kincentric Best Employers jsou zaměstnavatelé oceňováni na základě své schopnosti dosáhnout výjimečných výsledků ve čtyřech měřitelných ukazatelích. Jsou jimi motivovanost zaměstnanců, adaptace a flexibilita společnosti, motivující vedení a zaměření na talenty. Zúčastněné společnosti spolupracují s týmem odborníků Kincentric, aby porozuměli názorům a vnímání svých zaměstnanců, kteří jim poskytují zpětnou vazbu prostřednictvím dotazníkového šetření. A jsou to právě názory a zkušenosti zaměstnanců, analyzované za pomoci moderních technologií a porovnávané s relevantními tržními benchmarky, které jsou základem pro hodnocení a případný zisk titulu Kincentric Best Employer.

Výjimeční zaměstnavatelé, kteří chápou přínos vytváření unikátní zaměstnanecké zkušenosti a kteří dosahují úspěchu prostřednictvím svých motivovaných lidí, jsou v České republice a na Slovensku oceňováni titulem Best Employer pravidelně již od roku 2004. 

Abychom zajistili co nejvyšší relevantnost a stabilitu benchmarků, porovnáváme výsledky společností, které se ucházejí o titul Kincentric Best Employer, s klouzavým tříletým benchmarkem trhu. V tomto ročníku jej tvořilo 204 společností z České republiky a 146 ze Slovenska. O svůj názor se s námi anonymně podělilo více než 109 000 zaměstnanců.

Které společnosti se staly nejlepšími zaměstnavateli roku 2020?

Titulem Kincentric Best Employer 2020 bylo oceněno 6 společností v České republice a 3 společnosti na Slovensku. 

ČESKÁ REPUBLIKA
 Název společnosti (abecedně)Odvětví
Cisco Systems (Czech Republic) s.r.o.Informační technologie
Fresenius Kabi s.r.o.Farmaceutický průmysl
JYSK s.r.o.Retail
Nutricia a.s.Potravinářství
Stavebniny DEK a.s.Prodej stavebního materiálu
ÚRS CZ a.s.Stavebnictví
SLOVENSKO
 Název společnosti (abecedně)Odvětví
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.Pojišťovnictví
JYSK s.r.o.Retail
SERVIER SLOVENSKO spol. s r.o.Farmaceutický průmysl

Klíčové závěry studie Kincentric Best Employers za rok 2020:

Míra motivovanosti (z angl. Employee Engagement)

Vývoj míry motivovanosti ve světě reagoval v průběhu roku 2020 na krizovou situaci spojenou s globální pandemií COVID-19. Zatímco v prvním čtvrtletí roku 2020 byla průměrná globální míra motivovanosti 65 %, ve druhém čtvrtletí vyskočila na překvapivých 75 %. Ve třetím a čtvrtém čtvrtletí pak opět klesla, a to na 69 % ve třetím a 67 % ve čtvrtém čtvrtletí.

Významný nárůst míry motivovanosti se, možná trochu překvapivě, časově překrývá s dobou největší nejistoty a stresu spojenou s pandemií COVID-19. Dle našich výzkumů za tímto zdánlivým paradoxem stojí tři faktory.

Tím prvním je změna chování managementu společností. Lídři všech úrovní začali v krizové situaci daleko lépe komunikovat se zaměstnanci, podporovat je a upřímně se o ně zajímat. Firmy byly také okolnostmi donuceny jednat efektivně, agilně a flexibilně i tam, kde to doposud z různých důvodů nebylo možné. Díky obrovskému úsilí manažerů i zaměstnanců dokázaly přesunout velká procenta zaměstnanců na home office. A v neposlední řadě se společnosti nikdy tolik nezajímaly o blaho a zdraví svých zaměstnanců, jako právě ve druhém čtvrtletí roku 2020. To vše vedlo k tomu, že se zaměstnanci cítili oceňovaní, respektovaní a motivovaní. 

Proč tedy došlo mezi druhým a třetím čtvrtletím k poklesu míry motivovanosti? 

V kontextu tradičního výzkumu organizační změny nabízí vysvětlení změnová křivka švýcarsko-americké psychiatričky Elisabeth Kübler-Rossové, která po prvotním přílivu energie a optimismu předpokládá vystřízlivění. Převedeno na naši situaci, akutní krizový mód druhého čtvrtletí (spolu s jeho nábojem a soudržností) vystřídaly nevyhnutelné nepříjemnosti třetího čtvrtletí – restrukturalizace, propouštění, snižování platů – a do toho ruku v ruce pokračující dopady pandemie – stres, přepracování, izolace, práce z domova, výuka dětí, obavy, fyzické i psychické zdraví a všeobecná únava. Míra motivovanosti zaměstnanců klesala společně s mírou motivovanosti manažerů, na jejichž práci kladlo virtuální nebo částečně virtuální uspořádání společností výrazně zvýšené nároky.

Většina zemí pokračovala v tomto nebo velmi podobném režimu i v průběhu čtvrtého čtvrtletí roku 2020, pokračující trend poklesu míry motivovanosti byl tedy zcela předpokládaný. 

Podobným vývojem prošla motivovanost také v České republice a na Slovensku, ačkoliv se aktuální tříletýbenchmark v konečném důsledku příliš neproměnil. V České republice zůstala průměrná míra motivovanosti s koncem roku 2020 na 57 %, na Slovensku mírně stoupla, a to z 53 % na 55 %. 

Trendy ve spokojenosti zaměstnanců

Otázky, které byly zaměstnanci v České republice a na Slovensku hodnoceny nejpozitivněji, se tradičně týkaly zejména práce přímého nadřízeného. Přímí nadřízení českých a slovenských zaměstnanců podle jejich zkušenosti komunikují otevřeně a upřímně, poskytují podporu a smysluplnou zpětnou vazbu, oceňují úsilí i dosažené výsledky a podporují zaměstnance v generování  inovativních řešení.

Stejně jako v předchozím roce zaměstnanci pozitivně hodnotili pracovní úkoly. Většina zaměstnanců byla přesvědčena, že jejich práce odpovídá jejich schopnostem a zkušenostem. Naopak daleko častěji vyjadřovali porozumění tomu, jak jejich pracovní cíle souvisejí s cíli celé společnosti. 

V roce 2019 byly velmi pozitivně hodnoceny také otázky týkající se bezpečí – ať už v souvislosti se samotnou bezpečností v práci nebo s jistotou práce jako takové. O tyto jistoty nás globální pandemie do velké míry připravila, otázky k nim vztažené byly v roce 2020 hodnoceny o poznání negativněji. Co se naopak zlepšilo, bylo hodnocení spolupráce. Daleko větší procento zaměstnanců v roce 2020 uvádělo, že kolegové respektují jejich myšlenky a pocity, že vzájemně sdílí know-how, a že dokážou efektivně spolupracovat na dosažení společných cílů. 

Další překvapení přinesly výsledky v oblasti nejhůře hodnocených otázek, kde se již několik let opakovalo téma vrcholové vedení. V roce 2020 tyto otázky mezi ty nejhorší nepatřily, zaměstnanci v České republice a na Slovensku vnímali práci vrcholových manažerů daleko pozitivněji než doposud.

Tradičně patřila mezi nejhůře hodnocené oblasti odměna a uznání, a také téma práce s talenty a nábor. To v letech 2018 a 2019 rezonovalo hlavně v České republice, v roce 2020 už i na Slovensku. Jen malé procento českých a slovenských zaměstnanců souhlasilo s tím, že jejich pracovní výkon má významný vliv na jejich mzdu, a že jsou odměňováni spravedlivě s ohledem na svůj přínos. Zaměstnanci v obou zemích shodně vypovídali, že jejich zaměstnavatel nemá dostatek lidí pro zvládnutí potřebné práce, že nedokáže přilákat z trhu zaměstnance, které potřebuje, a že nepovyšuje ty, kteří nejvíce přispívají k úspěchu společnosti. 

Nově se mezi negativně hodnocenými oblastmi objevil také rozvoj kariéry, který mnoho společností v době krize upozadilo. Zaměstnanci v roce 2020 pro sebe ve firmě neviděli dobré kariérní příležitosti, a ani nevnímali, že by jejich zaměstnavatel poskytoval dobré kariérní příležitosti těm nejvýkonnějším. 

V čem vynikají ti nejlepší zaměstnavatelé?

Nejlepší zaměstnavatelé na trhu, z jejichž řad se rekrutují také společnosti oceněné titulem Kincentric Best Employer, mají dlouhodobě vyšší podíl motivovaných zaměstnanců. V letošním roce dosáhl rozdíl v míře motivovanosti 15 procentních bodů. Jak v České republice, tak na Slovensku, mají nejlepší zaměstnavatelé zejména výrazně vyšší počet vysoce motivovaných (o 8 p.b. v České republice, o 9 p.b. na Slovensku), a nižší počet aktivně demotivovaných. V České republice to bylo v roce 2020 dvojnásobně méně, na Slovensku dokonce více než dvojnásobně. 

Těchto výsledků dosahují nejlepší společnosti především díky tomu, jakým způsobem přistupují ke svým zaměstnancům, a jakou zkušenost jim v průběhu jejich zaměstnání poskytují. V průměru skórují lépe ve všech sledovaných oblastech.

Největší rozdíly mezi těmi nejlepšími a průměrnými vidíme v přístupu vrcholového vedení. Zaměstnanci těch nejlepších vnímají, že vrcholové vedení jejich společnosti je viditelné a přístupné, že dělá dobrá obchodní rozhodnutí a poskytuje vizi budoucnosti společnosti, pro kterou zaměstnance dokáže nadchnout. 

Zaměstnanci zároveň daleko pozitivněji vnímají značku zaměstnavatele. Mise společnosti jim dává smysl, vidí svého zaměstnavatele jako společensky a environmentálně zodpovědného a uvádějí, že má ve svém okolí dobrou pověst. Zároveň jsou výrazně častěji než zaměstnanci průměrných společností přesvědčeni, že produkty jejich firmy si chválí a doporučují i jejich zákazníci. 

Navrch toho pracují zaměstnanci těch nejlepších v prostředí, které akceptuje odlišnosti a různé způsoby myšlení, a dokonce si jich cení. Za své zásluhy a úspěchy jsou zaměstnanci také férově odměňování, a to nejen finančně, ale i nefinančně. 

„Pracovat pro takovou společnost naplňuje zaměstnance hrdostí a přináší s sebou výrazně vyšší míru jejich loajality, výkonu a doporučení na trhu práce,“ tvrdí Ján Debnár, CZ & SK Market Leader, Kincentric.

Trend jménem Employee Experience

Vzhledem k proměnlivosti a dynamice dnešního světa není překvapením, že ani oblast práce se zaměstnaneckou zpětnou vazbou nezůstala beze změny. Stále častěji se setkáváme se záměrem nahradit jednorázové komplexní průzkumy jednou za rok tzv. průběžným dialogem se zaměstnanci během celého jejich zaměstnaneckého cyklu (od náboru až po odchod ze společnosti) a designem konkrétních zaměstnaneckých programů, procesů a zkušeností „na míru“ jejich specifickým potřebám v daném momentu. Inspirováno pojmem „Customer Experience“ nazýváme tento přístup „Employee Experience“ (eX), neboli česky „práce se zaměstnaneckou zkušeností“. Dle výsledků největší globální studie Kincentric na toto téma, které se zúčastnilo 1324 společností z celého světa, až 69 % společností věří, že téma eX je pro jejich společnost důležité a 79 % tvrdí, že výrazně ovlivňuje jejich business výsledky. Jen 31 % společností se však cítí být na tento trend připraveno, přičemž největší výzvou není navenek blahořečená technologie, ale jasná interní strategie a koncepce eX ve společnosti. Naše studie ukazují, že nejlepší zaměstnavatelé s koncepcí eX stále více aktivně pracují a dokážou tak lépe zprostředkovat takovou unikátní zaměstnaneckou zkušenost, kterou slibují.

Metodologie studie Kincentric Best Employers

Kincentric Best Employers je přední srovnávací studie, která již 20 let na základě dat získaných od zaměstnanců oceňuje výjimečné zaměstnavatele, a to za podpory více než 50letého výzkumu v oblasti práce s lidmi a aktuální globální databáze zahrnující odpovědi více než 15 milionů zaměstnanců. 

V České republice a na Slovensku probíhá studie již od roku 2004. Účast v ní je dobrovolná, mohou se do ní přihlásit společnosti, které mají alespoň 50 stálých zaměstnanců. Zájemci o účast ve studii mohou kontaktovat společnost Kincentric kdykoliv během roku. Podkladem pro ocenění zaměstnavatelů titulem Kincentric Best Employer je názor jejich zaměstnanců, získaný v dotazníkovém šetření v dané společnosti. Klíčovou roli pro udělení titulu hrají výsledky dané společnosti ve 4 sledovaných indexech: 

  1. Motivovanost zaměstnanců – zaměstnanci mluví o svém zaměstnavateli pozitivně, chtějí u něj pracovat i nadále a jsou ochotni vynakládat mimořádné úsilí při plnění pracovních úkolů.
  2. Adaptace a flexibilita společnosti – zaměstnanci vidí, že společnost je vysoce přizpůsobivá, inovativní, inkluzivní a dokáže pružně reagovat na měnící se potřeby trhu a svých zákazníků. 
  3. Motivující vedení – vrcholoví manažeři motivují své zaměstnance, dokážou je nadchnout pro vizi společnosti a jednají s vysokou mírou integrity. 
  4. Zaměření na talenty – zaměstnanci si uvědomují, že společnost se snaží získat a udržet si talentované pracovníky a vytvářet takové pracovní prostředí, ve kterém se jim bude dařit.  

O Kincentric

V Kincentric, společnosti skupiny Spencer Stuart, přistupujeme k lidskému kapitálu jinak – pomáháme vám zjistit, co táhne vaše lidi, aby mohli oni táhnout vaše podnikání. Jako dřívější součást společnosti Aon Hewitt máme desítky let odborných zkušeností a znalostí v oblasti organizační kultury, motivovanosti zaměstnanců a employee experience, hodnocení a rozvoje vrcholového vedení a poradenství v oblasti lidských zdrojů, které nám umožňují pomáhat společnostem, aby se měnily zevnitř. Naše globální síť kolegů, osvědčená metodologie, data a intuitivní technologie, nám poskytují unikátní možnosti, jak pomoci společnostem využít potenciál svých lidí, podpořit změny a dosáhnout úspěchu. Pro více informací navštivte prosím kincentric.com.