Konference „Bezpečí na síti: Tvořme jej společně” nabídne interaktivní workshopy i přednášky odborníků

Nadávky, vyhrožování, vydírání, zveřejňování intimních fotografií, krádež identity – to je jen hrstka příkladů toho, jak se může projevit kybernásilí, tedy násilí probíhající skrze internet či mobilní telefony. A právě bezpečí v elektronickém světě je hlavním tématem chystané konference Bezpečí na síti: Tvořme jej společně, kterou pořádá organizace Konsent jako součást svého projektu POWER. Celodenní konference se uskuteční v pátek 16. dubna od 9:15 do 17:15 a vzhledem k aktuální situaci proběhne on-line na platformě ZOOM.

V průběhu posledního roku se naše životy z velké části přesunuly do on-line prostoru. Čas trávíme chatováním, videohovory, a dokonce i ti nejmladší musí překonávat výzvy distanční výuky. Právě nyní, víc než kdy dřív, se otevírá důležitost tematiky spojené s nebezpečím, které číhá na internetu. Dle průzkumu provedeného v roce 2020 iniciativou EU Kids Online 84 % českých dětí ve věku 9 až 17 let používá denně chytrý telefon. Bohužel ne vždy se jedná o formu neškodné zábavy. K útokům na děti jsou nejčastěji používané sociální sítě. Výzkum Kamila Kopeckého z roku 2016 potvrdil, že více než třetina dětí zažila kyberšikanu prostřednictvím verbálního ponižování na Facebooku. Vedle verbálních útoků se děti také setkaly se sdílením ponižujících fotografií či videí.

“Abychom kybernetickému násilí zabránili, je třeba zvyšovat povědomí o něm. Důležité je mluvit o tom, co jej způsobuje, z čeho se skládá a jaké jsou jeho důsledky. Děti a mládež se nejčastěji obracejí s prosbou o pomoc na dospělé, konkrétně své rodiče či pedagogy, proto je velmi důležité vědět, jaké formy kybernetického násilí existují a jak k nim přistupovat, jak o nich s dětmi mluvit a dále je řešit,” komentuje Nela Faltusová, spolukoordinátorka projektu POWER. 

Kyberšikana je specifickou formou šikany. Kromě násilného charakteru, jako je vydírání či sexuální obtěžování, označuje také krádež osobních dat a následnou manipulaci s nimi. S rostoucím počtem násilných činů, které s moderními technologiemi souvisí, se vytváří také nové formy útoků na jednotlivce i skupiny. Je tedy důležité vědět, jak na případnou negativní zkušenost dítěte reagovat a jak ji dále řešit. Neméně důležitá je také prevence, tedy vědět, jak vůbec on-line násilí zabránit. 

“Projekt POWER se zaměřuje zejména na prevenci kybernásilí. Ta ale není jen o tom říkat lidem, jak kybernásilí vypadá a jaké má formy. Často se setkáváme s tím, že si lidé neuvědomují, jak je na internetu jednoduché sklouznout k šikaně druhého jedince. To, co se nám na první pohled může zdát v pořádku, může druhé straně opravdu ublížit. Prostřednictvím osvěty tak lidem vysvětlujeme, jak se nestát pachatelem, jaké důsledky tyto činy mohou mít, a také co dělat v případě, že se staneme svědky kybernásilí. Konferenci jsme nazvali „Bezpečí na síti: Tvořme jej společně” právě proto, že na utváření bezpečného prostředí nejen na internetu musíme pracovat společně,” doplňuje Ivan Kobelev, spolukoordinátor projektu POWER.

Konference je primárně určena pro osoby, které pracují s dětmi, nebo jsou s nimi často v kontaktu – může se tak jednat nejen o pedagogy, ale také lektory, sociální pracovníky, pracovníky s mládeží a v neposlední řadě samozřejmě také rodiče a další rodinné příslušníky. Zúčastnit se ale může kdokoliv, kdo má zájem se o této problematice dozvědět více, nebo chce své dosavadní znalosti rozšířit o praktické informace.

Odborné debaty, úvod do problematiky a interaktivní workshopy

Konference je rozdělena na dopolední a odpolední část. Během dopoledne bude představen projekt POWER a společně s lektory z organizací Digikoalice a Jules a Jim účastníky uvedeme do tématiky kybernásilí. Rovněž budou představeny vzdělávací projekty studentů, které poslední dva roky v rámci projektu POWER vznikaly. Dopolední program zakončí odborná debata o rozdílných možnostech a přístupech ve vzdělávání v oblasti bezpečí na internetu.

Po obědové pauze navážeme odpoledním programem, který bude probíhat formou dvou tematických bloků, během kterých se uskuteční interaktivní workshopy hostujících organizací – Jules a Jim, DigiKoalice, Nesehnutí, Linka bezpečí. Připraveno je celkem šest workshopů, každý účastník si tak může vybrat až dva, kterých se během konference zúčastní. Závěr konference se ponese v duchu tematického networkingu, kde si účastníci mohou vyměňovat v oddělených místnostech zkušenosti, tipy a dále se společně bavit na předem danou oblast této problematiky. 

Konference proběhne v pátek 16. dubna od 9:15 hod do cca 17:15 hod přes platformu ZOOM. Účast na konferenci je zdarma, ale je nutné se předem registrovat. Podrobnosti o připojení získají všichni registrovaní účastníci. Kapacita workshopů je omezena. Registrační formulář na konferenci je k dispozici na bit.ly/bezpecinasiti.

Konference je vyvrcholením mezinárodního dvouletého projektu POWER a zaměřuje se na problematiku genderově podmíněného násilí a prevenci kyberšikany. Projekt vznikl pod záštitou Evropské unie ve spolupráci s partnery z Rakouska a Rumunska. Každá země vybrala svých dvacet zástupců (peer leaderů) ve věku 15-26 let, kteří se intenzivně v této oblasti v posledních dvou letech vzdělávali a nyní své znalosti šíří dál formou preventivních workshopů na školách (v důsledku aktuální epidemiologické situace on-line formou) a vlastních osvětových projektů.

Více informací o konferenci naleznete na Facebookové události, program konference je k dispozici zde.

Registrační formulář na konferenci k dispozici na bit.ly/bezpecinasiti.

Leták k projektu Power! Bezpečně na síti ke stažení pod odkazem.

***

O organizacích a jejich workshopech

Konsent: Jak mluvit s dětmi o kyber prostoru a  Power! Bezpečně na síti

Workshop “Jak mluvit s dětmi o kyberprostoru” ukáže, jak se orientovat v internetovém prostředí dětí a účastníky seznámí s některými formami internetového nebezpečí, a jak je řešit. Jádrem workshopu je nácvik pomocí rozhovorů v modelových situacích. 

Workshop “Power! Bezpečně na síti”, který je určený žákům 7.-9. tříd ZŠ a 1. a 2. roč. SŠ, byl vytvořen studujícími pro studující. Cílem workshopu je naučit studující poznat příčiny a formy násilí a hledat společně řešení.

Konsent je nezisková organizace, která boří mýty o tradičně tabuizovaných tématech. Organizace dlouhodobě usiluje o lepší sexuální gramotnost nejen mladistvých. Vedle toho také upozorňuje na palčivé problémy spojené s rovnoprávností pohlaví. Mezi ně patří i osvěta v digitálním prostoru a prevence genderově podmíněného kybernásilí. 

Nesehnutí: Bez násilí

Workshop “Bez násilí” je prevencí šikany, partnerského a sexuálního násilí a homofobního násilí s důrazem na řešení kyberšikany. Studující se v něm učí rozpoznávat násilné situace a komunikovat o nich a zjišťují, jak a kde vyhledat pomoc pro sebe či své blízké. Cílem je umožnit studujícím hledat příčiny konfliktů a násilných situací a zamýšlet se nad možnými řešeními. 

Nesehnutí je nezisková organizace, která se dlouhodobě soustředí na udržitelný životní styl a občanský aktivismus mimo jiné v oblasti genderu a rovných příležitostí. Kromě aktivismu Nesehnutí participuje na různých projektech, které se věnují osvětě a vzdělávání nejen mladistvých. 

DigiKoalice: Kyberprevence aneb DigiKoalice mapuje osvědčené preventivní programy pro oblast bezpečného chování dětí online

DigiKoalice je otevřené uskupení, které slučuje zástupce státních institucí, IT firem, ale také neziskových organizací, zkratkách všech, kteří působí v digitálním prostoru. Cílem organizace je především šířit mediální gramotnost a trend digitalizace. V rámci své činnosti mapovala osvědčené preventivní programy pro oblast bezpečného chování dětí online – výsledky dotazníkového průzkumu představí během svého workshopu. Cílem šetření je získat podklady pro vytvoření mapy všech preventivních programů v ČR, které se touto oblastí zabývají a zároveň je lze na základě posouzení komunitou odborníků považovat za odpovídající principům efektivní prevence. 

Linka bezpečí: Praxe linky bezpečí

Linka bezpečí je bezplatná telefonní služba, kam se mohou zdarma obrátit děti a mladiství v případě, že se setkali s tíživou životní situací. Na Linku bezpečí se, ale také mohou bezplatně obrátit rodiče, kteří si neví rady s dětmi. Workshop proběhne formou besedy, během které se účastníci seznámí se službami Linky bezpečí a možnostmi jejich využití dětmi i dospělými. 

Jules a Jim: Digitální well-being a scaffolding v kyberprevenci

Tento workshop představí techniky tzv. scaffoldingového přístupu ke kyberprevenci, díky kterému můžeme děti bezpečně provádět kyberprostorem, přestože se v něm sami možná příliš neorientujeme. Důležité je totiž vytvořit bezpečnou atmosféru, ve které je možné se naučit čerpat přínosy, které internet nabízí a zároveň se vyhýbat možným rizikům. 

Jules a Jim je nestátní organizace, která se dlouhodobě zabývá vzděláváním pedagogických pracovníků. Jejich ústřední téma je také prevence proti nejrůznějším druhům rizikového chování. Právě digitální gramotnost je jedním z dlouhodobých cílů organizace. V neposlední řadě se věnují osvětě v oblasti zdravého životního stylu a kritického myšlení. 

***

O projektu POWER

Power! Bezpečně na síti je dvouletý mezinárodní projekt, na kterém spolupracuje organizace Konsent s partnery z Rakouska a Rumunska. Každá země vybrala svých 20 peer leaderů, mladých lidí ve věku 15-26 let, kteří se nejprve sami vzdělávali v tématu kybernásilí a nyní své znalosti předávají dál, a to ve formě společně vytvořeného workshopu určeného žákům a žákyním 7.-9. tříd základních škol a studentům a studentkám 1. a 2. ročníků škol středních. Workshop je veden interaktivní formou s příběhy a modelovými situacemi a byl vytvořen studujícími pro studující. Díky tomu je komunikace mezi lektory a účastníky snadnější a otevřenější, workshop tak rovněž odráží aktuální požadavky mladých lidí. Projekt POWER je spolufinancován z programu Práva, rovnost a občanství (Rights, Equality and Citizenship – REC) při Evropské komisi. Více informací o projektu na konsent.cz/power nebo na mezinárodním webu project-power.eu.