32 významných osobností českého byznysu představilo Výzvu k druhé transformaci ekonomiky

16. listopadu, Praha. Přesně 32 let od revoluce v roce 1989 se 32 osobností českého byznysu spojilo a podpořilo iniciativu, která má pomoci nastartovat druhou transformaci naší ekonomiky. Výzva je výsledkem spolupráce signatářů s odbornými organizacemi i neziskovým sektorem. Iniciátory byli Tomáš Salomon (Česká spořitelna), Radek Špicar (Svaz průmyslu a dopravy ČR), Martin Vohánka (Eurowag), Martin Wichterle (Wikov), kteří postupně i se svým záměrem oslovili kolegyně a kolegy z české podnikatelské komunity. Mezi signatáře patří majitelé či ředitelé společností, jako je např. Avast, Česká zbrojovka, ČEZ, Koh-i-noor, Mattoni, Rohlík, Škoda Auto, Tescoma ad.

Autoři výzvy se shodli na zásadních změnách, které je třeba ve společnosti provést, má-li se Česká republika stát úspěšnou a respektovanou zemí. Cílem je otevřená ekonomika postavená na vysoké přidané hodnotě, šetrná k životnímu prostředí a silných českých značkách, které jsou schopné soutěžit s nejlepšími ve světě. 

Slovy iniciátorů

Martin Vohánka:Je nás na začátku symbolických 32, protože je to 32 let od začátku první transformace. Je velkým úspěchem, že se takový počet předních osobností českého byznysu dal dohromady a shodl na tom, že potřebujeme nastartovat Druhou transformaci ekonomiky. Formulovali jsem tři pilíře nezbytné k úspěchu: česká značka, otevřená společnost, udržitelnost.“

Radek Špicar:Po roce 1989 proběhla první transformace naší ekonomiky. Pomohla nám vstoupit do vyspělého světa a stát se jeho součástí. Transformační model devadesátých let, založený na výhodné geografické poloze, levné a zároveň kvalifikované pracovní síle a ve své době dostatečné infrastruktuře, je dnes však už vyčerpaný.“

Tomáš Salomon:Nezbytnou podmínkou zdárné proměny ekonomiky je svobodná, moderní, otevřená a bezpečná Česká republika jako nedílná součást Evropy. I stát musí projít transformací, aby byl efektivním a transparentním pomocníkem občanů. Otevřenost je i naše krédo. Iniciativa je otevřená, jak novým členům, tak novým nápadům a přístupům.“

Martin Wichterle:Budoucnost úspěšné české ekonomiky je v technologicky vyspělých firmách, které nejen vyrábějí, ale i vyvíjejí a prodávají výrobky do celého světa pod vlastní značkou.“   

3 pilíře a sada úvodních návrhů opatřeních druhé transformace

1. Česká značka

 • Participace municipalit na daňovém výnosu z místního podnikání motivující k aktivnímu sepjetí samospráv a soukromého sektoru.
 • Posílení kapitálového trhu prostřednictvím reformy penzijního investování. 
 • Implementace systému daňové podpory investování obyvatel do akcií malých a středních veřejně obchodovaných firem.
 • Posílení podpory exportu prostřednictvím reformované EGAP, ČEB a další státní infrastruktury na úrovni srovnatelné s nejvyspělejšími státy Evropy.

2. Otevřenost

 • Nastavení jasných kritérií reflektujících potřeby pracovního trhu a bezpečnosti země. 
 • Přijetí sady integračních programů maximalizující pozitivní efekty pracovní migrace.      
 • Vypsání stipendijních programů pro talentované zahraniční studenty v Česku a současně české studenty na špičkových zahraničích univerzitách se závazkem návratu do země.
 • Zřídit centrální autoritu pro digitalizaci státu s dostatečnými kompetencemi a kapacitou k prosazování a usnadnění potřebných změn na úřadech.
 • Datově podložené vládnutí s dlouhodobou perspektivou a jasně definovanými cíli je základním předpokladem efektivní státní správy. 
 • Vytvoření komunikačních nástrojů státu podporujících informovanost obyvatel o významu a přínosu členství ČR v mezinárodních institucích, zejména EU a NATO.    

3. Udržitelnost

 • Úprava právního a daňového rámce pro zaměstnanecké akcie stimulující k participaci zaměstnanců na kapitálových výnosech podniků jako nástroj motivace a sociální koheze.
 • V rámci evropské diskuse o Green Dealu je třeba vyjednat parametry reflektující výchozí podmínky a možnosti České republiky. 
 • Vytvořit kompetenční centrum zodpovědné za efektivní exekuci Green Dealu a koordinaci státních institucí, sdílení know-how a následnou informovanost podnikatelské sféry.
 • Modernizace základního a středního vzdělávacího stupně v souladu se Strategií vzdělávací politiky ČR do roku 2030+.
 • Zvýšení kvality a konkurenceschopnosti vysokého školství prostřednictvím úpravy jejich správy a řízení včetně posílení pravomocí a odpovědností rektorů a správních rad.   
 • Systémová podpora rekvalifikačních programů v rámci celoživotního vzdělávání umožňujícího adaptaci na rychle se měnící podmínky světa.  

Na implementaci výše uvedených opatření budou signatáři výzvy spolupracovat s odbornými a neziskovými subjekty. Mezi ně patří například Svaz průmyslu a dopravy ČR či Česká bankovní asociace.

Více informací naleznete na webu: https://druhaekonomickatransformace.cz/.