Víme, proč pijeme! Končí desátý ročník kampaně Suchej únor. Měsíční střízlivost si letos vyzkoušelo až 900 tisíc lidí.

Končí 10. ročník zdravotně-osvětové kampaně Suchej únor, která podporuje muže a ženy ve snaze prověřit jejich vztah k alkoholu a změnit zaběhlé návyky. Povědomí o kampani se vyšplhalo na 84 % napříč českou populací starší 18 let. Celkově v letošním roce deklarovalo účast 13,7 % dospělých, tedy v přepočtu až 900 000 lidí.  Mezi „Sušiči” byly i letos desítky známých osobností. Přidalo se i 12 českých krajů, 33 měst, 7 dopravních podniků, řada institucí od městské policie přes ZZS nebo Policii ČR, řada škol a firem, a to jak v Česku, tak na Slovensku. 

Tisíce registrovaných účastníků finančně podpořilo prostřednictvím registrace realizaci kampaně a další činnost organizace Suchej únor. „Všem velmi děkujeme! Díky tomu se můžeme věnovat nejen přípravě dalšího ročníku, ale také tématům jako je vztah firem k alkoholu nebo pití (více či méně) alkoholických nápojů u dětí,” vysvětluje za organizátory Petr Freimann, ředitel neziskové organizace Suchej únor, která kampaň pořádá. Suchej únor je stále možné podpořit přes www.suchejunor.cz, třeba nákupem knihy nebo pravidelným dárcovstvím.

Lidem únorové sucho chutná. Kampaň už zná skoro každý.

Kampaň Suchej únor už zná 84,4 % české populace 18+. Znamená to nárůst o dalších 8 % oproti roku 2021. Počet lidí, kteří v letošním roce deklarovali účast, se vyšplhal na 13,7 %, to je v přepočtu na 900 000 lidí. „Za 10 let konání kampaně si únorové sušení vyzkoušelo už 26,4 % dospělé populace. Na vysoké úrovni se drží také sympatie lidí s kampaní. Za pozitivní ji považuje 78,2 % oslovených respondentů, kteří ji znají,”  přidává další čísla Hana Friedlaenderová z agentury Nielsen Admosphere. Ta průzkum realizovala na reprezentativním vzorku 474 respondentů populace 18+ v rámci pravidelného omnibusového šetření na Českém národním panelu.

Konzumaci sníží každý druhý účastník – dlouhodobě

Klíčový je také objektivně pozitivní dopad kampaně na účastníky. Suchej únor jim umožňuje dát si na jeden měsíc od alkoholu odstup, díky čemuž mohou poznat, jak moc své pití ovládají a jak moc alkohol ovládá je. Podle průzkumu mezi 706 účastníky v roce 2021 deklaruje snížení spotřeby alkoholu ještě 4 měsíce po kampani 53 % z nich. Ještě důležitější je srovnání spotřeby podle adiktologického testu Audit C. Ten byl proveden na 662 účastnících, kteří vyplnili v roce 2020 i 2021 tzv. Test nezávislosti (celkem ho již vyplnili desetitisíce Sušičů). Po celém roce od konce kampaně pilo 47 % účastníků nadále méně. Více informací o výzkumu mezi Sušiči můžete nalézt na www.suchejunor.cz/vyzkum

Dopad kampaně potvrdil také průzkum Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti (NMS), který byl realizovaný na reprezentativním vzorku 3542 respondentů z populace ve věku 15+ let v roce 2020. Podle tohoto průzkumu deklarovalo účast v kampani v roce 2020 (8. ročník kampaně) celkem 6,2 % dotázaných. Přibližně třetina ze zúčastněných respondentů spotřebu alkoholu vlivem kampaně omezila dlouhodobě (celkem 2,1 % respondentů, z toho toho 0,4 % úplně přestalo pít alkohol). „Z výsledků je patrné, že kampaň v současné podobě má potenciál snížit celkovou spotřebu alkoholu v ČR řádově o jednotky procent, přičemž největší dopad je vlivem redukce konzumace ve skupině uživatelů s frekvencí užívání alkoholu 1–4krát týdně,” doplňuje k výstupům průzkumu  Viktor Mravčík, jeden z jeho autorů a bývalý šéf NMS, nyní ředitel výzkumu ve Společnosti Podané ruce.

Proč vůbec pijeme?

Letos organizátoři kampaně udělali kvalitativní sondu mezi 344 účastníky s cílem zmapovat jejich  motivaci k pití i nepití – ta se totiž lépe a jasněji vyjeví až ve chvíli, kdy lidé abstinují, a tedy začnou pocity, které alkoholem běžně přepíjejí, nezkresleně vnímat. Ukázalo se například, že zkoumaní jedinci si s chutí na alkohol častěji spojují negativní, než pozitivní emoce. „Nejčastěji je to stres, smutek, nervozita, úzkost, vztek, únava nebo třeba pocit zmatku a bezmoci,” popisuje psychoterapeutka Johanka Růžková z organizace Suchej únor. „S tím souvisí i to, že chuť na alkohol spouští situace, které jsou s těmito emocemi spojené, například stresové situace v rodině, jako jsou hádky s partnery nebo potíže s dětmi. Nejvýznamnějším činitelem je potřeba uvolnit se a vyrovnat se se stresem,” doplňuje. 

V menší míře účastníci popisovali jako spouštěče chutě na alkohol naopak emoce a situace „pozitivní” či „neutrální”, například „příjemné situace pohody” a „oslavy a setkání”. Za zmínku určitě stojí i to, že část lidí pije ze zvyku a setrvačnosti. „Lidi k pití alkoholu nejčastěji ponoukají  přátelé, kteří pijí, i alkohol v televizi, zvláště v reklamě, dosažitelnost alkoholu doma nebo v obchodě či návštěva restaurace. Tím spíš je dobré vědět, že odměnou za překonání chuti na alkohol je pro většinu lidí radost, hrdost a zvýšená sebeúcta,  doplňuje Růžková.

Suchej únor bude zvedat důležitá témata celý rok – nezávislé firmy i dopad pití na děti

Cílem kampaně Suchej únor není jen společenská změna, ale i snaha o udržitelné financování, které umožní celoroční aktivitu na poli osvěty a prevence. Letos podpořily kampaň prostřednictvím oficiální registrace opět tisíce Sušičů a Sušiček. „Letos jsme například otevřeli diskuzi o zdravém firemním prostředí ve vztahu k rizikovému užívání. Koneckonců, každý 7. dospělý, kterého potkáme v práci, je potenciálně rizikový konzument. Stejně tak se pouštíme do tématu konzumace více či méně alkoholických nápojů dětmi,” popisuje Petr Freimann. „Na téma konzumace u dětí budeme v řádu týdnů publikovat unikátní výzkum, který pokrývá témata, na která by nás možná ani nenapadlo pomyslet, ačkoliv jsme jejich přímými účastníky. Dáváte pít dětem nealkopivo? Tak to byste určitě měli zpozornět,” doplňuje.

Významnou novinkou letošního ročníku bylo vydání Suchého průvodce pro nezávislé firmy, který pomáhá se zvládáním rizikového chování a užívání na pracovišti. Pomůže všem českým firmám a vedoucím pracovníkům, kteří chtějí proniknout hlouběji do tématu alkoholu a rizikového chování stejně jako vytvářet zdravé a podpůrné pracovní prostředí pro své zaměstnance. Snahou je šířit interně i v rámci svého CSR tematickou osvětu, ale podpořit i ty zaměstnance, kteří už se přehoupli za hranu rizikového užívání. Do spolupráce se již zapojila řada známých firem, například  T-mobile, Albert, OEZ, Česká spořitelna, Dormer Pramet nebo SIKO koupelny. Do pilotního projektu se poté zapojila ZP MV ČR, tradiční partner kampaně.

Řada lidí se v důsledku závislosti na alkoholu a dalších psychoaktivních látkách dříve či později ocitá v péči zdravotnických zařízení. Ukazují to i data Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR. Zatímco v roce 2018 činily celkové náklady ZP MV ČR na léčbu závislostí 245 milionů korun, jen za jedenáct měsíců loňského roku už náklady přesáhly 300 milionů korun.

„Převážnou část představují náklady na léčbu komplikací, které vyžadují hospitalizaci, jen za tři roky se tyto náklady zvýšily o 25 %.  Například za léčbu alkoholického onemocnění jater uhradila ZP MV ČR během čtyř let přes 11 milionů korun. V současnosti evidujeme celkem 12 500 pojištěnců, z nichž více než 60 % tvoří muži.  Velmi znepokojivé ale je, že roste počet dětských pojištěnců. Každoročně evidujeme kolem 400 dětí, které jsou v péči adiktologů,“ uvádí Zdeňka Salcman Kučerová, ředitelka Úseku zdravotnického, ZP MV ČR.

Co přináší Suchej únor jeho účastníkům?

Široká podpora kampaně napříč společností
– kraje, města, dopravní podniky, ZZS, firmy i instituce… 

Odborná partnerství akci tradičně poskytla Klinika adiktologie 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice (KAD) nebo Národní ústav duševního zdraví (NUDZ). Hlavním partnerem ročníku 2022 je opět Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (ZP MV ČR)

„ČR se dlouhodobě drží mezi zeměmi s nejvyšší spotřebou čistého lihu na hlavu. Za hranicí rizikového pití se u nás pohybuje přes 1 000 000 lidí. V průběhu pandemie se navíc zintenzivnila konzumace alkoholu hlavně u těch, kteří již před pandemií pili rizikově. Akci Suchej únor vnímáme jako dobrý způsob, jak pomoci revidovat svůj vztah k alkoholu,” říká PhDr. Ladislav Csémy z NUDZ.

Pravidelně kampaň podporují též mnohé veřejné instituce. Oficiální záštitu udělilo jen v Česku 12 krajů a 33 měst a městských částí. Dále 7 dopravních podniků, Policie ČR či složky ZZS (kompletní seznam zde). Zapojila se i řada českých a mezinárodních firem jako Česká spořitelna, SIKO, Dormer Pramet, OEZ, Albert nebo T-Mobile. Pozadu nezůstali ani slovenští kolegové a svoji záštitou kampaň podpoří například Žilina, Prešov nebo Banská Bystrica.

Kampaň oslovuje řadu známých osobností, které pomáhají šířit osvětu. Letos to byli například Terezie Kovalová, Jiří Procházka, Martina Viktorie Kopecká, Roman Vojtek, Berenika Kohoutová, Václav Noid Bárta, Adéla Elbel, David Kraus, Nikol Moravcová, Daniela Písařovicová, Janka Chudlíková, Pavlína Louženská, Petr Harazin, Lukáš Vácha, Anna Julie Slováčková, Michelle Losekoot, Tomáš Babek, Denisa Pfauserová, Lena Brauner, Jaro Slavik, Nikol Moravcová, Nicole Ehrenbergerová a další.  Na sociálních sítích letos kampaň spojoval hashtag odkazující na desáté výročí kampaně: #suchadesitka.

PLAKÁTY 2022   |   SOCIAL POSTY

Suchá kniha destilovaného poznání

V loňském roce Suchej únor také vydal knihu, která byla opět dostupná registrovaným účastníkům i na pultech českých knihkupectví. Ve 28 kapitolách představuje alkohol s lehkostí i vážností – ve všech jeho společenských rolích. Ať už je to spánek, sex, sport, práce, výchova dětí, závislost a léčba, zdraví nebo alkohol za volantem.


| 28 TEMATICKÝCH KAPITOL | 72 OSOBNOSTÍ |

| ALKOFAKTA | ROZHOVORY | PŘÍBĚHY |  

Do knihy přispělo 72 českých osobností, odborníků, novinářů i obyčejných smrtelníků s neobyčejnými lidskými příběhy. Těšit se můžeme na reprezentačního hokejistu Patrika Bartošáka, psychology Pavla Rataje či Ilonu Preslovou, spisovatele Josefa Formánka, primáře Petra Popova, koučku Janku Chudlíkovou, alkohologa Ivana Doudu, záchranáře Honzu nebo muzikanta Petra Fialu. 

„Kniha Suchej únor – 28 důvodů, proč ochutnat čistokrevnej život, z nás abstinenty neudělá – není to ani jejím cílem. Má být lidem především inspirací k příjemné sebereflexi a můžeme se díky ní ledacos dozvědět. Nejen o alkoproblematice, ale hlavně o sobě. Kniha má jediný cíl – abychom všichni znali upřímnou odpověď na jednoduchou otázku: „Ovládáme my alkohol, nebo alkohol ovládá nás?“ popisuje smysl knihy Petr Freimann.

Recenze knihy

Snaha přitáhnout zájem dalších lidí se s každým pokračováním vždy a s větším úspěchem daří. Rok od roku přibývá „Sušičů“, lidí, kteří si chtějí vyzkoušet, jaké to je aspoň jeden měsíc nepít. Letošní ročník přinesl zcela novou kvalitu v podobě velice zdařilé publikace – knihy Suchej únor. Ta nabízí odlehčenou formou náměty k hlubším úvahám o alkoholu a odpovědi na řadu závažných otázek, které člověka bez alespoň krátké zkušenosti s abstinencí většinou vůbec nenapadnou. Knihu proto doporučuji zejména těm, kteří „únorové sušení“ letos nebo už dříve ochutnali a začali přemýšlet o souvislostech konzumace alkoholu, které je předtím nenapadly, nebo ano, ale neměli důvod se jimi zabývat. Anebo nenašli odpovídající zdroj, či srozumitelnou a přitažlivou formu informací. Teď jsou jim – v této knize – k dispozici. Souvislosti tušené i netušené, informace závažné ale podané s vtipem.  Petr Popov, primář kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN 

Projekt „Suchej únor“ je opravdu nejen obdivuhodný a záslužný,ale vypovídá i o tom, že když se pár „nadšených“ lidí spojí a zaměří na nosné téma, tak se vše  podaří. Výslednou knihu mohu jen vřele doporučit všem věkovým kategoriím, žákům, studentům, učitelům… Je v ní spousta informací i zkušeností. To vše ve skvělé grafické podobě. A není to nuda.  Ivan Douda, alkoholog a zakladatel Drop In

Kniha Suchej únor umocňuje nesmazatelnou stopu, kterou kampaň v české společnosti zanechává. Umí být zábavná, umí odlehčeně hovořit o složitých a chmurných tématech, umí taky trochu poučit a je právě tou prima prodlouženou rukou celé kampaně. Jsou zde přední představitelé dotčených oborů i společenského života, jsou zde obyčejní lidé a jejich příběhy a je zde otisknut onen příjemný a nevtíravý narativ celé kampaně. Provedení knihy i její obsah dává tušit, že tento příběh má v roce 2020 skutečně milník reprezentovaný nejen touto knihou, ale zcela prostým faktem – Suchej únor se stal společenským fenoménem a jeho hlavní myšlenky rezonují na různých úrovní diskusí v médiích i mezi lidmi. 
Michal Miovský, klinický psycholog a přednosta 1. LF UK a VFN