Státní podpora pro podniky v nouzi

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 15. 11. 2022 příjem žádostí v rámci Výzvy 1 z Programu podpory na zvýšené náklady na zemní plyn a elektřinu. Podpora je určena firmám, které zápasí s prudkým růstem cen elektriky a plynu. Ty mohou do konce ledna příštího roku zažádat o státní pomoc. Na tuto výzvu je prozatím alokováno 30 mld. Kč.

Žádosti mohou podávat fyzické nebo právnické osoby provozující podnikatelskou činnost, které mají alespoň jedno odběrné nebo předávací místo připojené k distribuční soustavě elektřiny anebo plynu, na které se nevztahuje nařízení vlády o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci, tedy tzv. „zastropování ceny“. 

Michal Vondruška, auditor, Grinex Czech Republic

Tito oprávnění žadatelé musí prokázat, že v období od 1. února 2022 do 31. října 2022 došlo k navýšení jednotkových cen na plyn anebo elektřinu oproti roku 2021 více než dvojnásobně. Pokud navýšení prokážou, mohou zažádat o 30 % způsobilých nákladů, maximálně však 45 mil. Kč. 

Způsobilými náklady se dle této výzvy rozumí rozdíl mezi náklady na energie v roce 2021 a dvojnásobek nákladů na energie za období 1. února až 31. října 2022. Každý žadatel má možnost si vybrat ze dvou způsobů prokázání způsobilých nákladů. Prvním způsobem je měsíční vykazování způsobilých nákladů pro jednotlivá odběrná a předávací místa, druhým způsobem je pak souhrnné prokazování způsobilých nákladů za jednotlivé dodavatele. V prvním případě je povinnost výkaz způsobilých nákladů pro měsíční vykazování nechat ověřit auditorem, v druhém případě postačí pouze potvrzení dodavatele energií. 

Výzva myslí i na žadatele, pro které jsou současné ceny energií existenčním problémem. Pokud podá žadatel žádost jako energeticky náročný podnik či podnik ve vybraném odvětví, může dosáhnout na podporu až 50 %, respektive 70 % způsobilých nákladů maximálně. Podpora se bude pak týkat té nižší z částek, kterými jsou buď 80 % provozní ztráty, nebo 200 mil. Kč. Energeticky náročným podnikem je podnik, u kterého náklady na spotřebu energie činí alespoň 3 % obratu. Podnik ve vybraném odvětví je podnik, jehož více než 50 % obratu v roce 2021 spadá do odvětví, která jsou uvedena v rámci této výzvy.

Pro oba tyto žadatele navíc platí další podmínky. EBITDA dle této výzvy (provozní výsledek před odpisy, úroky a zdaněním) musí být záporná a způsobilé náklady, které jsou definované stejně jako u tzv. „běžného“ oprávněného žadatele, tvoří alespoň 50 % provozní ztráty. Tito žadatelé však musí využít vždy nezávislého auditora a nechat si ověřit upravený výkaz zisku a ztráty, výkaz o energetické náročnosti podniku a v případně podniku ve vybraném odvětví také výkaz podniku ve vybraných odvětvích. Podrobnější informace včetně odkazu na samotnou výzvu najdete na webové adrese https://www.mpo.cz/energie2022.  Naleznete zde odkaz i na AIS, informační systém, přes který je možné podávat žádosti. Nejzazší termín pro podání žádosti je 31.1.2023.

Michal Vondruška, auditor, Grinex Czech Republic