Jankovský: Hledáme návrh klíčové aplikace pro elektronizaci veřejných zakázek

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR dnes vyhlásilo soutěž o návrh na zpracování návrhu řešení Národního elektronického nástroje (NEN). Součástí soutěže je i provádění autorského dozoru nad softwarovou realizací NEN včetně vytvoření vazeb na ostatní moduly NIPEZ.  (TZ)

„Součástí otevřené soutěže bude jak návrh tohoto klíčového nástroje, tak i jeho dopracování do podrobné technické specifikace,“ uvedl ministr Kamil Jankovský. NEN by měl spolu s e-tržišti být páteří připravovaného projektu Národní infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ). Dokumenty vzniklé na základě aktuálně zahájené soutěže budou podkladem pro klíčovou veřejnou zakázku celého projektu – Výběr systémového integrátora NEN – tedy dodavatele softwarového řešení NEN. Celý projekt NIPEZ je financován z peněz Evropské unie prostřednictvím Integrovaného operačního programu (IOP).

„Zjednodušeně řečeno, aplikace NEN každému uživateli pomůže připravit, vést a vyhodnotit libovolnou veřejnou zakázku striktně dle zákona. Očekáváme, že tak vedle snížení administrativní zátěže přispěje k zásadnímu posunu v transparentnosti nakládání s veřejnými financemi,“ pokračoval Kamil Jankovský.

Na plné obrátky běží i práce na přípravě druhé zásadní aplikace NIPEZu, kterou jsou e-tržiště. V současné době probíhá první kolo koncesního řízení na výběr jejich provozovatelů. Komisi bylo předloženo šestnáct žádostí o účast v koncesním řízení, což ukazuje na velký zájem dodavatelských firem i vhodně nastavené soutěžní podmínky. Záměrem ministerstva je plná funkčnost e-tržišť od ledna 2012.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) patří do systému ústředních orgánů státní správy České republiky v oblastech, vymezených příslušnými právními dokumenty. Objemem svých pravomocí, kompetencí a odpovědností za správu finančních prostředků hraje ve státní správě významnou roli. Ministerstvo bylo zřízeno s účinností od 1. listopadu 1996 a je ústředním orgánem státní správy ve věcech: regionální politiky, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu, nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování, stavebního řádu, vyvlastnění, investiční politiky, cestovního ruchu, pohřebnictví. MMR také vykonává roli Národního orgánu pro koordinaci (NOK) pro čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie (EU). Více na www.mmr.cz.

Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) je modulárně členěná soustava informačních systémů podporujících procesy elektronizace zadávání veřejných zakázek. NIPEZ zahrnuje moduly pro plnění zákonných povinností – uveřejňovací systém, modul e-tržišť, Národní elektronický nástroj pro zadávání veřejných zakázek (NEN) a rozhraní na jiné interní a externí informační systémy. NIPEZ má za cíl dosáhnout finančních úspor elektronizací zadávání veřejných zakázek v České republice a to snížením cen nakupovaných komodit a snížením transakčních nákladů spojených s procesy zadávání veřejných zakázek na straně zadavatelů i dodavatelů.

Národní elektronický nástroj  (NEN) pro zadávání veřejných zakázek je klíčový prvek celé infrastruktury NIPEZ a to formou koncepční, funkční a datové architektury. Národní elektronický nástroj pokryje veškeré úkony zadavatele i dodavatele v rámci celého životního cyklu veřejné zakázky.

Elektronické tržiště pro subjekty veřejné správy (e-trižiště) v nové podobě rozšíří využívání na všechny ústřední orgány státní správy a na veškerý nákup na vyjmenované standardizovatelné komodity (např. kancelářské vybavení, počítače, kancelářské potřeby, opravy, dopravní a logistické služby).