Český telekomunikační úřad zveřejňuje návrh analýzy relevantního trhu č. 8

Praha, 21. prosince 2012. Rada Českého telekomunikačního úřadu projednala na svém zasedání dne 19. prosince návrh analýzy relevantního trhu č. 8 – přístup a původ volání (originace) ve veřejných mobilních telefonních sítích a souhlasila s jeho předložením k veřejné konzultaci. (TZ)

„Provedení analýzy tohoto nového relevantního trhu je, společně s probíhající aukcí volných kmitočtů a posílením ochrany koncových uživatelů mobilních služeb, jednou z nejvýznamnějších regulačních aktivit ČTÚ v oblasti mobilních služeb v České republice“, konstatuje u příležitosti zveřejnění návrhu analýzy Pavel Dvořák, předseda Rady ČTÚ a dodává: „Návrhu analýzy předcházel dlouhodobý proces zahájený už v roce 2011.“

ČTÚ tehdy na základě průběžného vyhodnocování národního mobilního trhu a jeho porovnávání s obdobnými trhy v jiných evropských zemích shledal, že hospodářská soutěž na tomto trhu stagnuje. A to zejména v souvislosti s dlouhodobou absencí velkoobchodních nabídek, které by umožnily působení mobilních virtuálních operátorů.

Úřad proto ještě v roce 2011 zahájil proceduru, která v dubnu 2012 vyústila ve stanovení velkoobchodního trhu mobilního přístupu a originace regulace a k jeho zařazení do seznamu analyzovaných a regulovaných trhů, na nichž lze uplatnit specifickou sektorovou regulaci exante. ČTÚ bezprostředně poté zahájil zpracování analýzy tohoto trhu.

Úřad následně na pracovním setkání 1. listopadu tohoto roku seznámil dotčené operátory se svými závěry včetně výsledků hodnocení existence společné významné tržní síly a s návrhem zvažovaných nápravných opatření.

Podněty a připomínky z tohoto pracovního jednání pak ČTÚ vyhodnotil a v odůvodněných případech je zapracoval do dnes zveřejněné verze návrhu analýzy pro účely veřejné konzultace.

Hlavní výsledky zveřejněného návrhu analýzy:

Vymezení trhu

Trh je vymezen jako velkoobchodní trh služeb přístupu jak k hlasovým, tak k SMS a datovým službám, a služeb původu volání (originace), zahrnující veškerá mobilní volání (veřejně dostupná telefonní služba) poskytované v mobilních sítích GSM a UMTS. ČTÚ trh vymezil na celé území České republiky.

Existence společné významné tržní síly

V rámci analýzy ČTÚ neshledal dostatečné důkazy svědčící o existenci podniku se samostatnou významnou tržní silou. Nalezl však dostatečné důkazy, že na relevantním trhu existují podniky se společnou významnou tržní silou. Podle závěrů ČTÚ tři současní mobilní operátoři Telefónica, T-Mobile a Vodafone na tomto trhu disponují společnou významnou tržní silou, přičemž ČTÚ neshledává žádný faktor, který by mohl toto konstatování v době, na kterou je analýza zpracována (2 roky), změnit. A to i přesto, že vzal do úvahy i předpokládané dopady probíhající aukce kmitočtů.

Uvažovaná nápravná opatření

Vzhledem ke dlouhodobé neexistenci komerčních dohod o vzniku mobilních virtuálních operátorů jsou navržená nápravná opatření zaměřena právě na podporu vstupu dalších soutěžitelů na mobilní trh. Navržené povinnosti by měly zejména zajistit dostupnost velkoobchodní nabídky služeb pro MVNO a nabídku přístupu k síti, včetně propojení sítí pro účely originace mobilního volání.

ČTÚ si je vědom důležitosti této analýzy a proto stanovil pro uplatnění připomínek lhůtu až do konce ledna příštího roku. Poté bude následovat detailní vyhodnocení uplatněných návrhů, dopracování návrhu analýzy, jeho projednání s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a notifikace s Evropskou Komisí. ČTÚ obě instituce – ÚOHS i EK – o svých postupech průběžně informuje.

Zájemci naleznou návrh analýzy relevantního trhu č. 8 – přístup a původ volání ve veřejných mobilních telekomunikačních sítích – trh mobilní originace zde.

Průběh přípravy návrhu analýzy relevantního trhu č. 8

Návrhu analýzy relevantního trhu č. 8 – přístup a původ volání (originace) ve veřejných mobilních telefonních sítích předcházelo provedení a splnění testu tři kritérií, jako podmínky pro ustanovení trhu jako relevantního ČTÚ zveřejnil výsledky testu dne 13. 4. 2012 v opatření obecné povahy č. OOP/1/04.2012-4 ze dne 4. 4. 2011 (dále jen „OOP“) a je přílohou této analýzy.

V rámci analýzy ČTÚ upřesnil věcné vymezení trhu z OOP a zpracoval analýzu trhu s cílem zjistit, zda je efektivně konkurenční nebo zda na něm působí podnik/podniky s významnou tržní silou, která jim umožňuje chovat se nezávisle na konkurenci a odběratelích. Protože Úřad na základě analýzy stanovil podniky se společnou významnou tržní silou, navrhl těmto podnikům uložit nápravná opatření, která mají nahradit účinky efektivní soutěže na relevantním trhu.

V rámci věcného vymezení trhu ČTÚ nejprve provedl věcné vymezení maloobchodního trhu a následně vymezil odvozený velkoobchodní trh přístupu a původu volání (originace) ve veřejných mobilních telefonních sítích. Vzhledem k tomu, že velkoobchodní trh v České republice se na komerční úrovni nerozvinul a poskytovány jsou pouze služby v rámci propojení, je těžištěm ex-ante analýzy soutěžního prostředí na maloobchodním trhu. ČTÚ zkoumal nejprve existenci samostatné významné tržní sily, a to na základě vyhodnocení celé škály kritérií uvedených v metodice (viz část B návrhu dokumentu), jakými jsou např. velikost a vývoj tržních podílů, kritéria zaměřená na charakteristiku podniku, kritéria související s charakteristikou zákazníků či s charakteristikou konkurence na relevantním trhu.

V rámci analýzy ČTÚ neshledal na trhu existenci podniku se samostatnou významnou tržní silou, proto pokračoval v analýze relevantního trhu vyhodnocením kritérií pro existenci společné významné tržní síly. Zde vyhodnotil zejména kritéria podle Vyhlášky č. 228/2012 Sb., o stanovení kritérií pro posuzování, zda má více subjektů společnou významnou tržní sílu na relevantním trhu elektronických komunikací a rovněž tzv. kritéria „AirTours“, které popsal Tribunál Evropské unie v rozhodnutí „AirTours“ (T-342/99) a další kritéria uvedená v Metodice (viz výše). ČTÚ tak dospěl k závěru, že relevantní trh č. 8 není trhem efektivně konkurenčním, neboť na něm působí podniky se společnou významnou tržní silou.

ČTÚ na základě analýzy identifikoval následující soutěžní problémy:

  • odmítání přístupu ostatním podnikatelům v elektronických komunikacích,

  • odmítání požadavku na velkoobchodní nabídku,

  • excesivní cena za originaci, která neumožňuje replikovatelnost nabídky na maloobchodě.

Zároveň pozorování vývoje tohoto trhu v posledních letech ve všech zkoumaných aspektech ukázalo na nedostatečnou míru konkurence a uplatnění tzv. tacitní koluze. Úřad tak má za prokázané, že na tomto relevantním trhu disponují soutěžitelé Telefónica Czech Republic, a.s., T-Mobile Czech Republic a.s. a Vodafone Czech Republic a.s. společnou významnou tržní silou, přičemž Úřad neshledává žádný faktor, který by mohl toto konstatování v době, na kterou je tato analýza časově vymezena (2 roky), změnit.

Na základě výše uvedených zjištění navrhuje ČTÚ uložit výše uvedeným podnikům se společnou významnou tržní silou následující nápravná opatření/povinnosti:

  • průhlednosti nediskriminace,

  • oddělené evidence nákladů a výnosů,

  • přístupu k specifickým síťovým prvkům a přiřazeným prostředkům,

  • cenovou regulaci na úrovni zákazu stlačování marží.

Dne 21. prosince 2012 předložil ČTÚ návrh analýzy do veřejné diskuse podle § 130 Zákona o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZEK“). V rámci této veřejné diskuse mohou ve lhůtě do 31. ledna 2013 dotčené subjekty uplatnit stanoviska a návrhy/připomínky na úpravu textu předloženého návrhu. ČTÚ provede následně jejich vypořádání, včetně případných změn textu návrhu analýzy. Dále bude provedena rovněž dle výše uvedeného § 130 ZEK konzultace s národním soutěžním úřadem (ÚOHS) a jeho stanovisko zapracováno do návrhu analýzy. Poté bude návrh dokumentu podle § 131 ZEK předložen Evropské komisi, sdružení BEREC a regulačním úřadům ostatních členských států Evropské unie, čímž bude zahájen poslední krok notifikačního procesu. Ukončení konzultace je nutným předpokladem pro vydání analýzy a zahájení procesu uplatnění nápravných opatření na relevantním trhu.

Na základě analýzy Úřad konstatoval, že relevantní trh není efektivně konkurenčním trhem, neboť na něm působí podniky s významnou tržní silou a nápravná opatření vnitrostátního práva nebo práva EK oblasti hospodářské soutěže nepostačují k řešení daného problému.