Canon je nejlépe hodnocenou japonskou společností ve studii organizace Climate Counts zaměřené na snižování emisí CO2

PRAHA, 31. ledna 2014 – Společnost Canon Inc. oznámila, že se umístila na čtvrtém místě ve studii zaměřené na podnikové emise CO2, kterou společně vypracovaly organizace Climate Counts1 a Středisko pro trvale udržitelné organizace CSO (Center for Sustainable Organizations)2. Mezi japonskými společnostmi se Canon umístil na první příčce. (TZ)

Organizace Climate Counts analyzuje ve studii „Climate Counts Science-Based Carbon Study 2013“ emise CO2 z provozních činností stovky globálních korporací v letech 2005 až 2012 a porovnává skutečný stav s cíli, které byly vytyčeny na základě vědeckých poznatků. Do studie byly zahrnuty společnosti z 10 průmyslových odvětví, včetně strojírenství, zdravotnictví, ropného a plynárenského průmyslu a výroby spotřebního zboží. Studie vychází z kontextového hodnocení emisí CO2 (Context-Based Carbon Metric), jehož metodiku vypracovalo Středisko pro trvale udržitelné organizace CSO (Center for Sustainable Organizations).3 Do systému hodnocení CSO byly pro účely studie Climate Counts zahrnuty cíle pro snižování emisí, které s přihlédnutím k vědeckým poznatkům stanovila mezioborová nezisková výzkumná a konzultační organizace Tellus Institute.

Studie hodnotí výsledky v oblasti ekologie nejen z hlediska přínosů pro životní prostředí, ale i ze sociální a ekonomické perspektivy. Výsledky jednotlivých společností vyhodnocuje a posuzuje podle ukazatele množství emisí na dolar vytvořeného HDP, přičemž přihlíží k podílu, jímž společnost přispívá k HDP.

Podle této studie bylo 49 (jednou z nich je právě Canon Inc.) ze sledovaných 100 společností shledáno trvale udržitelnými a jejich aktivity jsou plně v souladu s vědeckými cíli pro snižování emisí CO2, které byly stanoveny ve snaze odvrátit nebezpečnou změnu klimatu. Navíc 25 z těchto 49 trvale udržitelných společností dosáhlo úspěšného růstu příjmů při současném snížení emisí.

Canon usiluje o snižování emisí CO2 v rámci celé skupiny Canon Group ve všech fázích životního cyklu produktu, od získávání materiálů až po likvidaci odpadu a recyklaci. Jako ocenění za tyto aktivity obdržel Canon v prosinci 2012 jako první společnost certifikaci v rámci japonského programu Carbon Footprint Program4 pro multifunkční kancelářské systémy. Canon je přesvědčen o tom, že právě tento druh podnikových iniciativ vedl k vynikajícímu hodnocení ve studii Climate Counts.

Značka Canon ve snaze o realizaci své ekologické vize Action for Green5 usiluje o výrobu vysoce funkčních produktů s minimální zátěží životního prostředí a zároveň hledá způsoby, jak snížit dopady na životní prostředí při používání produktů samotnými uživateli.

1 Climate Counts je neziskovou organizací, založenou v roce 2007, která každoročně hodnotí společnosti podle jejich dobrovolných kroků, směřujících k odvrácení změny klimatu.

2 Center for Sustainable Organizations (CSO) je neziskovou organizací, která se zabývá výzkumem, vývojem, vzdělávacími a konzultačními aktivitami s cílem urychlit integraci kontextových principů a metod trvalé udržitelnosti v organizacích, standardech pro měření a výkaznictví a na kapitálových trzích.

3 http://www.sustainableorganizations.org/context-based-metrics-in-public-domain.html

4 Carbon Footprint of Products (CFP) je systém pro výpočet emisí skleníkových plynů produktu během jeho celého životního cyklu, od získávání surovin, přes výrobu, prodej a používání až po jeho likvidaci na konci životnosti. Výsledek se udává v ekvivalentu emisí CO2.

5 Ekologická vize Action for Green společnosti Canon usiluje o kombinaci zvýšené funkčnosti produktu s minimálním zatížením životního prostředí.

O společnosti

Společnost Canon Europe je dceřinou společností japonské společnosti Canon Inc., předního světového inovátora a poskytovatele fotografických a zobrazovacích technologií.

Společnost Canon, Inc., byla založena v roce 1937 a již více než 70 let úspěšně působí v oblasti výzkumu a vývoje optických systémů.

Další informace o společnosti Canon Europe a Canon CZ jsou k dispozici na www.canon.cz.

Reklamy