APC by Schneider Electric: 9 nejčastějších chyb při plánování datacentra

Praha – Budování nebo rozšíření datového centra často končí selháním kvůli nevhodnému plánování. APC by Schneider Electric upozorňuje v devíti bodech na nejčastější chyby, ke kterým dochází při špatném a nevhodném plánování datacentra. (TZ)

„Mnohé podniky budují datacentrum a nepočítají přitom s tím, že by mohlo být v budoucnu upraveno nebo rozšířeno. Chybí jim pak dostatečně velké, popřípadě vhodné prostory. Kromě toho existuje mnoho přeplněných nebo zastaralých datových center, které vytvářejí překážku pro růst společnosti. Rychlost uvedení na trh je přitom klíčem k úspěchu. To je důvod, proč správné plánování hraje významnou roli při předjímání nejrůznějších problémů,“ říká Jaroslav Žlábek, generální ředitel Schneider Electric.

Devět bodů stručně shrnuje nejčastější chyby při budování datacentra:

1. Propočet celkových nákladů

Velkým úskalím může být zaměření se pouze na investiční náklady. Do plánování musí být zahrnuty i náklady na provoz a údržbu celé infrastruktury. Budoucí návratnost investice například znemožní, pokud se do výpočtu nezahrne tři až sedm let provozu včetně výdajů na údržbu. Nutné je tedy zaměřit se na tři parametry celkového rozpočtu – kapitálové výdaje, provoz a údržba a v neposlední řadě náklady na energie.

2. Podceněné odhady

Další častou chybou bývá již samotný odhad na výstavbu datacentra. Mnoho odhadů je často podceněno, přičemž při realizaci projektu dochází k velkým zpožděním vinou nedostatečné přípravy nebo nižšího rozpočtu.

3. Nesprávné nastavení kritérií a výkonových charakteristik

Předimenzování datacentra je neefektivní a jde jen o plýtvání kapitálu. Často se úroveň designu a cílová energetická kapacita neshodují s reálnými obchodními potřebami společnosti. Je proto důležité vytvořit správná konstrukční kritéria a funkční vlastnosti a teprve pak řešit investiční a provozní výdaje.

4. Nejprve si stanovte kritéria, teprve pak hledejte vhodné místo

Společnosti často dělají chybu, když nejprve hledají vhodné místo a teprve pak řeší, co by mělo jejich datacentrum splňovat. Postup by přitom měl být opačný, tedy stanovit si kritéria a pak podle nich hledat vhodné místo.  Jinak se realizace takového projektu značně prodraží.

5. Prostorové plánování před návrhem designu

Jednotlivé komponenty datacentra bývají náročné na prostor, proto se vždy předem zaměřte na využití prostoru před výsledným designem.

6. Projektování do slepé uličky

Společnosti své projekty řeší až do mezních možností. To znamená, že při potřebě změny nebo rozšíření nemají možnost datacentrum adaptovat a končí tak ve slepé uličce. To je důvod, proč jsou modulární a flexibilní konstrukce klíčem k dlouhodobému úspěchu. Je velmi důležité zajistit v rámci designu možnost budoucích změn.

7. Nepochopení PUE hodnoty

Power Usage Effectiveness (PUE), tedy indikátor energetické efektivity, je výtečným nástrojem pro řízení a měření účinnosti. Nicméně, při stanovení cíle PUE hodnoty dochází často k tomu, že nejsou brány v úvahu všechny potřebné faktory. To může následně výrazně ovlivnit celkový rozpočet na provoz datacentra.

8. LEED certifikace

Není výjimkou, že provozovatelé chtějí získat LEED certifikaci pro své datacentrum. Ta jim totiž přinese potvrzení o nízké energetické náročnosti projektu. Nicméně je nutné s tímto certifikátem počítat již od prvopočátku, tedy při rozvržení datacentra. Zamezí se tím zbytečným komplikacím a pozdějšímu navyšování nákladů.

9. Příliš složitá konstrukce

Příliš vysoké nároky na redundanci vedou ke zbytečné komplikovanosti celého datacentra, což může ovlivnit úspěch jeho vybudování. Složitost se odráží na využití více zařízení a komponent, což automaticky přináší vyšší míru závadovosti. Druhotným efektem je exponenciální nárůst provozních nákladů na údržbu. Navíc se u komplexních a složitých systémů zvyšují také provozní rizika, protože většina výpadků datových center je způsobena lidskými chybami.

Pomocí správného plánování, při němž budou tyto „pasti“ vzaty v potaz, mohou společnosti vybudovat datová centra splňující jejich výkonové potřeby a obchodní cíle nejen v současnosti, ale také v budoucnu.

www.schneider-electric.cz