Měsíční monitorovací zpráva za září 2014

Praha, 16. října 2014 – Připravovaná novela zákona o elektronických komunikacích podstatně omezuje práva zákazníků telekomunikačních operátorů a odporuje znění evropské směrnice. Informuje o tom Český telekomunikační úřad v dnes vydané Měsíční monitorovací zprávě č. 9/2014. Oproti směrnici limituje navrhovaná národní úprava práva zákazníků telekomunikačních operátorů v možnosti zareagovat na situaci, kdy operátor jednostranně změní smlouvu. (TZ)

V současné době platí, že v případě změny smluvních podmínek má operátor vůči zákazníkovi čtyři povinnosti; mimo jiné musí zákazníka o této změně informovat a ten má právo od smlouvy odstoupit. Nově má být možnost ukončit smlouvu zcela bez sankcí vázána na podmínku, že „jde o podstatnou změnu smlouvy vedoucí ke zhoršení postavení účastníka.“ Unijní legislativa však žádnou takovou dodatečnou podmínku nepřipouští. Při rozhodování sporů bude proto ČTÚ i nadále aplikovat zákon způsobem, který chrání práva účastníků v souladu s evropským právem.

Měsíční monitorovací zpráva na příkladu pravomocného rozhodnutí ve sporu jednoho z klientů společnosti DIGI Czech Republic uvádí, že ujednání zakládající smluvní pokutu mohou být obsažena výhradně ve vlastní spotřebitelské smlouvě, pod kterou klient připojí svůj podpis, nemohou však být součástí všeobecných obchodních podmínek. Tato ujednání mají navíc přesně specifikovat, jakou povinnost musí spotřebitel porušit, aby bylo možné se pokuty domáhat.

V návaznosti na informace v médiích ze začátku září prudce narostl počet přijatých hlášení na rušení televizního signálu, a to více než desetinásobně. Jen u každého čtrnáctého nahlášeného případu se však skutečně prokázalo rušení ze strany LTE. Poměr oprávněných případů rušení k počtu přijatých hlášení poklesl z obvyklých 10 – 20 % v dubnu až srpnu na 6,7 % v září.

Přílohu měsíční monitorovací zprávy tvoří diskusní dokument o implementaci univerzální služby v sektoru poštovních služeb. V něm jsou zmíněny například účinky nedávných změn v některých zemích a rozsah povinnosti univerzální služby.