Již za 3 měsíce musí velké podniky k povinným energetickým auditům.

Praha, 3. září 2015 – Velkým firmám nad 250 zaměstnanců hrozí již za tři měsíce pokuta až do výše 5 milionů korun, pokud nesplní novou zákonnou povinnost. Budou muset od 5. prosince 2015 zpracovávat každé čtyři energetické audity nebo certifikovat svůj management pro hospodaření energií dle norem ISO. Stovky českých poboček zahraničních firem si ale neoprávněně myslí, že se jich nová povinnost netýká. Velké nejasnosti panují také u energetických auditů pronajatých prostor, v nichž podniky působí. Upozorňuje na to Jakub Kejval, generální ředitel inspekční a certifikační společnosti Bureau Veritas v souvislosti s novelou zákona o hospodaření energií. (TZ)

České pobočky omylem nepřičítají zaměstnance mateřské společnosti

„Zejména české pobočky zahraničních podniků žijí v mylném přesvědčení, že se na ně energetické audity nevztahují, protože mají méně než 250 zaměstnanců. Ve skutečnosti však musí ze zákona připočítat také pracovníky své „matky“ a toto kritérium pak lehce naplní. Při posuzování statutu velkého podniku je totiž nutné posoudit i vztah k propojeným podnikům v rámci EU. Při výpočtech záleží na výši vlastnického podílu. Toto se dotkne stovek českých poboček, které nejsou na novou povinnost vůbec připravené,“ říká Jakub Kejval z Bureau Veritas. Zákon se dále vztahuje na všechny firmy s obratem vyšším než 50 milionů eur a současně s bilanční sumou roční rozvahy vyšší než 43 milionů eur.

Časté nejasnosti jsou ohledně energetických auditů na pronajaté prostory firem

Firmy si dále nejsou jisté, zda auditovat rovněž budovy sloužící k podnikání, které sice nejsou jejich majetkem, ale užívají je v pronájmu. Zákonná povinnost se ale týká všech užívaných budov neboli energetických hospodářství (dále jen EH) bez ohledu na vlastnictví. Podle Jakuba Kejvala se mohou v praxi objevit 3 níže uvedené případy:

  • vlastník EH není malým nebo středním podnikatelem a pronajímá EH podnikateli, který je malý nebo střední, poté se povinnost vztahuje na vlastníka;
  • vlastník EH je malým nebo středním podnikatelem a nájemce jím není. Povinnost se v takovém případě vztahuje na uživatele – nájemce EH;
  • oba dva subjekty, vlastník i nájemce, nejsou malými nebo středními podnikateli a tudíž se povinnost vztahuje na oba dva a je pouze na dohodě mezi těmito stranami, jak tuto povinnost naplní.

„V případě, že si pronajímáte pouze části budov, převládá právní názor, že se nejedná se o energetické hospodářství, neboť EH je soubor technických zařízení a budov sloužících k nakládání s energií,“ dodává generální ředitel Bureau Veritas Jakub Kejval.

Do kdy musí podniky povinnost splnit a co hrozí, když ji nesplní?

Velké podniky jsou povinny zpracovat energetický audit či si certifikovat systém podle ISO 50001 do 5. prosince 2015. Pokud má firma energetický audit, který byl zpracován v období tří let přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (1. 7. 2015), musí si nechat udělat nový energetický audit až k 30. 6. 2019. Jinak se právnická osoba se dopustí správního deliktu a může jí být uložena pokuta až do výše 5 milionů korun. Pokuty vybírá a vymáhá Státní energetická inspekce.