Praha využila 11 miliard korun z evropských fondů na podporu 1200 obecně prospěšných projektů

Hlavní město splnilo cíle Operačního programu Praha – Adaptabilita a Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost. Nyní stanovilo nové priority pro využití dalších evropských dotací. (TZ)

V současnosti úspěšně končí dva operační programy: Praha – Adaptabilita a Praha – Konkurenceschopnost. Hlavní město splnilo cíle obou programů, díky nimž bylo celkem investováno přes jedenáct miliard korun do podpory či realizace více než tisícovky projektů. Tyto prostředky významně přispěly ke zvýšení kvality života Pražanů i návštěvníků Prahy. Hlavní město Praha nyní získalo jako jediný kraj v ČR další vlastní operační program, který využije k dalšímu rozvoji metropole a k posílení své konkurenceschopnosti mezi regiony EU a celého světa. Prostředky v celkové výši více než 11 miliard korun v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR využije na čtyři prioritní osy určené žadatelům pro čerpání financí na projekty v oblastech inovací, energetických úspor, zlepšení pražské dopravy, sociálního začleňování a vzdělávání.

„Oba pražské programy si vedly velmi úspěšně, celkem bylo investováno přes 11 miliard korun a celkově bylo podpořeno více než 1200 projektů. Chtěl bych proto poděkovat všem, kteří s maximálním nasazením pracovali, aby se podařilo úspěšně vyčerpat alokované prostředky, a to v průběhu celého programového období,“ doplňuje Petr Dolínek, náměstek primátorky hlavního města Prahy.

Díky evropským fondům se povedlo realizovat řadu obecně prospěšných projektů

Mezi podpořenými projekty Operačního programu Praha – Adaptabilita, který během let 2007 – 2013 mimo jiné zmodernizoval vzdělávání, podpořil profesní růst zaměstnanců a usnadnil vstup na trh práce znevýhodněným osobám, bylo tréninkové pracoviště Bezbalinka. Provozuje jej nezisková organizace Pestrá společnost, jež má za cíl podporovat nezávislost lidí s postižením a otevírat jim možnosti žít pestrý život. „Peníze od hlavního města Prahy a Evropského sociálního fondu nám pomohly vybudovat toto tréninkové pracoviště a najít tak práci 12 lidem s postižením,“ uvádí Michal Prager, ředitel Pestré společnosti, o.p.s. Pracovníci na Bezbalince mají zároveň za úkol pomáhat handicapovaným získávat informace o bezbariérovosti při cestování městem, projekt tedy má hned dvojí pozitivní dopad.

Aktivity projektu celkově pomohly k udržení zaměstnání osobám v různých věkových kategoriích, lidem zdravotně postiženým či osobám s nízkou kvalifikací.  V nadpoloviční většině případů se zlepšilo jejich postavení na trhu práce, přičemž například v kategorii mladých zaměstnanců je tento podíl dokonce tříčtvrtinový. Vysoký je také podíl pracovníků, kteří považují s odstupem min. půl roku po ukončení podpory z projektu své postavení na trhu práce za lepší. Kariérní růst a potenciál lepšího uplatnění ve srovnání se svou situací před zahájením podpory z projektu potvrzuje více než polovina úspěšně podpořených osob. U dvou třetin je to díky větší jistotě v zaměstnání.

Z Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost, který podpořil zlepšení dopravní infrastruktury, životního prostředí a také vědu, výzkum a rozvoj podnikání, byla například spolufinancována rekonstrukce tramvajové trati v ulici Bělohorská. V rámci rekonstrukce byl zmodernizován úsek v celkové délce 2,6 km. Tramvajová trať je po rekonstrukci bezpečnější a méně hlučná. Zároveň byla valná část úseku zatravněná, tím se zvýšil její estetický dojem pro cestující i obyvatele okolních ulic. Rekonstrukcí prošly také tramvajové zastávky, nyní jsou lépe vybavené pro handicapované a nevidomé cestující, vznikly také nové přístřešky pro větší pohodlí při cestování Prahou.

Operační program Praha – pól růstu ČR alokuje přes 11 miliard Kč

Hlavní město má nyní jedinečnou možnost realizovat v období 2014 – 2020 vlastní Operační program Praha – pól růstu ČR, který byl Evropskou komisí schválen v červnu letošního roku. Výhodou jednoho programu je ucelený metodický systém, ve kterém by se žadatelé a příjemci měli lépe orientovat. Současně dojde k jednodušší implementaci programu. Tento program nenahrazuje předchozí operační programy Operační program – Praha Adaptabilita a Operační program Praha – Konkurenceschopnost, ale představuje novou dotační možnost pro oblasti, které Praha potřebuje rozvíjet.

„Naše zkušenosti za poslední roky ukázaly, že v metropoli umíme využívat a pracovat s evropskými finančními prostředky. Podpořené projekty přinesly obyvatelům nové pracovní možnosti nebo zlepšily jejich běžný život. Nyní nás čeká další zajímavý program, kterým podpoříme například inovativní a výzkumné projekty, sociální začleňování nebo vzdělávání. Naším hlavním úkolem je přesvědčit případné žadatele o podporu, aby nás neváhali kontaktovat, žádali dostatek informací a aktivně podávali svoje projekty do výzev,“ vysvětlil Jan Hauser, ředitel Odboru evropských fondů Magistrátu hl. m. Prahy.

Operační program Praha – pól růstu ČR má k dispozici alokaci z Evropské unie ve výši 201 590 104 eura. Finance přichází z Evropského sociálního fondu a Evropského fondu pro regionální rozvoj. Protože pro hlavní město Prahu, jako více rozvinutý region, stanovila Evropská komise podmínku 50% spolufinancování ze zdrojů EU, je třeba k této částce připočíst dalších 201 590 104 eura, které jsou hrazeny ze zdrojů národních. Do národních zdrojů patří zdroje veřejné (prostředky z rozpočtu hl. m. Prahy nebo státního rozpočtu) a dále zdroje soukromé (prostředky, které do financování projektu vkládá příjemce podpory). Celková alokace Operačního programu Praha – pól růstu ČR tedy činí přesně 403 180 208 eur (11,087 mld. Kč), které byly rozděleny do čtyř následujících prioritních os určených žadatelům a jedné osy podpůrné:

  • Prioritní osa 1: Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
  • Prioritní osa 2: Udržitelná mobilita a energetické úspory
  • Prioritní osa 3: Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
  • Prioritní osa 4: Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
  • Prioritní osa 5: Technická pomoc (není určena pro žadatele. Jejím prostřednictvím je zajišťováno

administrativní fungování a propagace programu)

Blíže jsou prioritní osy, specifické cíle a podmínky pro předkládání žádostí o podporu specifikovány na www.prahafondy.eu.

Důležité odkazy:

Operační program Praha – pól růstu ČR

http://www.prahafondy.eu/cz/opppr/dokumenty/1146_operacni-program-praha—pol-rustu-cr.html

Pravidla pro žadatele a příjemce grantů:

http://www.prahafondy.eu/cz/opppr/dokumenty/1339_pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-op-ppr.html