SPIR varuje před dopady trestní odpovědnosti médií za pomluvu

Praha 22. února 2016 – Navrhované rozšíření trestní odpovědnosti právnických osob na trestný čin pomluvy povede podle Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR) k neúnosnému tlaku na autocenzuru novinářů i vydavatelů, provozovatelů televizního vysílání či provozovatelů internetových stránek. Za trestný čin pomluvy lze uložit sankci v podobě zákazu činnosti až na 20 let a v některých případech i zrušit právnickou osobu. Hrozba drakonických trestů tak povede k obavám médií z otvírání kontroverzních témat a ve výsledku k významnému omezení svobody projevu, základního předpokladu práce médií. (TZ)

2016-02-22 14_22_05-Pozm.návrhy

SPIR varuje před přijetím návrhu Ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny na rozšíření trestní odpovědnosti právnických osob o trestný čin pomluvy. Média jsou v demokratické společnosti nezbytná pro svobodné šíření a výměnu informací a názorů. V situaci, kdy pochybení konkrétní osoby, v tomto případě novináře, bude moci být přičitatelné právnické osobě, která příslušné medium provozuje, budou redaktoři pod tlakem autocenzury i předpokládaných dalších opatření ze strany provozovatelů medií. Hrozí tak, že zanikne svobodná žurnalistika prezentující osobní názory a stanoviska autorů.

Podle článku 17 odst. 3 Listiny základních práv a svobod je cenzura nepřípustná. SPIR se domnívá, že výše popsaná změna zákona č. 418/2011 Sb. by však k jejímu faktickému zavedení vedla, protože by ve svém důsledku garantované svobody významně omezovala. Navíc není nezbytná, neboť stávající zákonná úprava garantuje dotčené osobě dostatečně široké spektrum nástrojů soukromého práva k ochraně svých osobnostních či jiných práv, například omluvu a přiměřené finanční zadostiučinění.

SPIR se dále opírá o právní rozbor, který konstatuje, že Ústavně právním výborem navrhovaná změna, připouštějící trestní odpovědnost právnických osob za pomluvu je v rozporu se zásadou subsidiarity trestní represe vyjádřenou v § 12 odst. 2 trestního zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.), podle kterého trestní odpovědnost pachatele a trestněprávní důsledky s ní spojené lze uplatňovat jen v případech společensky škodlivých, ve kterých nepostačuje uplatnění odpovědnosti podle jiného právního předpisu.

Vládní návrh novely zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (sněmovní tisk 304) obrací logiku tohoto zákona tak, že zatímco dosud mohla být právnická osoba stíhána pouze pro trestné činy výslovně uvedené v jeho § 7, po přijetí novely ve vládou navrhovaném znění bude moci být právnická osoba stíhána za všechny trestné činy s výjimkou trestných činů uvedených v novelizovaném § 7. Počet trestných činů, které může spáchat právnická osoba, se tak velmi významným způsobem zvyšuje. Pokud by byl přijat pozměňovací návrh Ústavně právního výboru k této novele, který vypouští slovo „pomluva“, byla by trestní odpovědnost právnických osob rozšířena i na trestný čin pomluvy. To by se týkalo všech médií provozovaných právnickými osobami.

 

Označeno tagem