Pro IT ředitele jsou inovace a růst hlavní prioritou v podnikání, chybí jim ale investice

Praha, 2. března 2016 – Z aktuálního průzkumu společnosti Deloitte vyplývá, že IT ředitelé shodně považují inovace a růst za hlavní priority svého podnikání, nicméně prostředky na rozvoj těchto oblastí jsou velmi omezené. Významnější investice do nových technologií zaměřených na inovace a růst realizuje pouze 15 % z dotázaných ředitelů IT za využití pouhých 16 % z rozpočtů určených na rozvoj IT oblasti. (TZ)

  • IT ředitelé z různých průmyslových odvětví a zeměpisných oblastí se shodnou na pěti prioritách: výkon (48 %), inovace (45 %), zákazníci (45 %), náklady (45 %) a růst (44 %).
  • Inovace a růst jsou považovány za klíčové oblasti, existuje ale spousta různých způsobů, jak je realizovat.
  • IT ředitelé považují úzkou vazbu s vrcholovým vedením za velmi důležitou a hledají způsoby, jak získat větší vliv na strategii.

Podle průzkumu společnosti Deloitte, který proběhl koncem loňského roku pod názvem Celosvětový průzkum názorů IT ředitelů v roce 2015, označují IT ředitelé na celém světě inovace a růst za nejdůležitější priority v podnikání, nicméně 84 % IT rozpočtů se utratí na každodenní operace a narůstající změny. V době, kdy se objevují nové podnikové ekosystémy a dochází ke stále větší propojenosti businessu a technologií, se IT ředitelé snaží nalézt rovnováhu mezi inovacemi a efektivitou provozu a zároveň se snaží vylepšit své vůdčí schopnosti a vztahy s vrcholovým vedením společnosti.

 

„S tím, jak se vyvíjí globální podnikové ekosystémy, se od IT ředitelů stále více očekává, že budou schopni zaznamenat a předvídat rychlost, s jakou tyto změny nastanou, a jaký bude jejich dopad na technologické potřeby celé firmy. Vrcholové vedení firem dnes více než kdy jindy hledí na IT ředitele jako na manažera, který je připraven prosadit a realizovat globální priority podniku pomocí rozšiřitelných technologických řešení a chytrých investic,“ uvedl k výsledkům nové studie Zdeněk Křížek, partner v oddělení ICT poradenství a řízení rizik ve společnosti Deloitte.

Růst a inovace – priority, jejichž význam se však neodráží v investiční strategii

Přestože se IT ředitelé z různých průmyslových odvětví shodnou na tom, že podnikové inovace jsou pro ně hlavní technologickou prioritou, je pouze 16 % z IT rozpočtů směřováno do inovací a růstu. U globálních společností, které patří mezi technologické lídry, investuje do nových technologií pro podporu inovací a růstu pouze 15 % z nich.

„Získávání dostatečných financí a určování priorit při rozdělování financí je obvykle závislé na vztahu s užším vedením podniku a představuje velkou výzvu. Téměř 70 % dotazovaných IT ředitelů ohodnotilo svůj vztah s finančními řediteli jako výborný nebo velmi dobrý a 51 % ohodnotilo jako výborný nebo velmi dobrý i vztah s generálním ředitelem. Pouze 42 % dotazovaných se označilo za spolutvůrce nebo iniciátory podnikové strategie. Tři ze čtyř IT ředitelů si myslí, že analytika a digitální technologie budou mít významný vliv na jejich podnik. Zároveň řada IT ředitelů zmínila, že musí neustále shánět dostatečné zdroje na investice do klíčových i tzv. legacy systémů, které by měly být základem pro další růst a inovace,“ doplnil Petr Viktora, partner v oddělení ICT poradenství společnosti Deloitte.

IT ředitelé určili 5 priorit, které odpovídají globálním potřebám podniku

Průzkum ukázal, že IT ředitelé z různých malých i velkých podniků se shodnou na pěti základních prioritách přímo souvisejících se samotnou podstatou těchto podniků: výkon (48 %), inovace (45 %), zákazníci (45 %), náklady (45 %) a růst (44 %).

  • IT ředitelé společností pracujících v oblasti technologií, telekomunikací a finančních služeb považují inovace za významný obchodní aspekt (58 %), přičemž polovina je dokonce považuje vyloženě za hlavní obchodní prioritu.
  • Výkon je považován za nejdůležitější ve spotřebitelském sektoru, výrobním průmyslu a zdravotnickém sektoru, kde jej více než polovina IT ředitelů zvolila jako svou podnikovou prioritu.
  • U IT ředitelů ze státních podniků a podniků z oblasti energetiky a zdrojů stojí na prvním místě náklady – uvádělo je jako prioritu 65 % IT ředitelů státních podniků a 59 % IT ředitelů podniků na poli energetiky a zdrojů.

IT ředitelé stále více vnímají širší souvislosti přesahující jejich oblast a snaží se zaměřit na širší ekosystémy, ve kterých jejich společnosti působí. Jak vyplývá z průzkumu, více než polovina dotázaných IT ředitelů zvolila za jednu z priorit oblast, která není vnímána jako jedna ze tří nejvyšších priorit pro oblast IT.

Jakou roli tedy mají hrát IT ředitelé a jak na tom pracují?

IT ředitelé musí být schopni zaujímat spoustu různých přístupů a využívat řadu komplexních dovedností, aby dokázali prosazovat všechny výše uvedené priority. Avšak 91 % IT ředitelů si myslí, že nemají všechny dovednosti, které úspěšný vedoucí pro oblast technologií potřebuje. Průzkum ukázal, že způsoby, jak IT ředitelé přispívají k vytváření hodnoty podniku, se značně liší a lze je přirozeně rozdělit do tří základních skupin:

  • Důvěryhodní provozovatelé: v rámci společnosti podporují provozní disciplínu, protože se soustředí na náklady, efektivitu provozu a spolehlivý výkon. Zároveň poskytují technologie, které podporují snahy o transformaci podniku a přispívají k plnění podnikové strategie.
  • Podněcovatelé změny: Podněcují transformaci podniku na základě technologií a jiné změny. Část svého času věnují podpoře podnikové strategie a přípravě technologií, které by takové změny umožnily.
  • Spolutvůrci strategie: Většinu času tráví vytvářením podnikové strategie a snahou prosadit ve společnosti změny, které by vedly k efektivnímu plnění podnikové strategie.

Závěry celé studie jsou dostupné na www.deloitte.com/cz/cio-survey.

Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britské privátní společnosti s ručením omezeným zárukou („DTTL“), jejích členských firem a jejich spřízněných subjektů. Společnost DTTL a každá z jejích členských firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Společnost DTTL (rovněž označovaná jako „Deloitte Global“) služby klientům neposkytuje. Podrobný popis právní struktury společnosti Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jejích členských firem je uveden na adrese http://www.deloitte.com/cz/onas.

Společnost Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, daní, poradenství a finančního a právního poradenství klientům v celé řadě odvětví veřejného a soukromého sektoru. Díky globálně propojené síti členských firem ve více než 150 zemích a teritoriích má společnost Deloitte světové možnosti a poskytuje svým klientům vysoce kvalitní služby v oblastech, ve kterých klienti řeší své nejkomplexnější podnikatelské výzvy. Přibližně 200 000 odborníků usiluje o to, aby se společnost Deloitte stala standardem nejvyšší kvality.

Společnost Deloitte ve střední Evropě je regionální organizací subjektů sdružených ve společnosti Deloitte Central Europe Holdings Limited, která je členskou firmou sdružení Deloitte Touche Tohmatsu Limited ve střední Evropě. Odborné služby poskytují dceřiné a přidružené podniky společnosti Deloitte Central Europe Holdings Limited, které jsou samostatnými a nezávislými právními subjekty. Dceřiné a přidružené podniky společnosti Deloitte Central Europe Holdings Limited patří ve středoevropském regionu k předním firmám poskytujícím služby prostřednictvím více než 5 000 zaměstnanců ze 41 pracovišť v 17 zemích.

 

 

Reklamy