Ericsson zveřejnil hospodářské výsledky za první čtvrtletí 2016

HLAVNÍ ÚDAJE ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ 2016:

 • Vykázané tržby meziročně poklesly o 2 %. Tržby, upravené pro srovnatelné jednotky a zohledňující změny směnných kurzů, meziročně poklesly o 1 %.
 • Tržby poklesly v důsledku zhoršeného hospodářského vývoje v Evropě a zhoršeného makroekonomického prostředí na některých nově se rozvíjejících trzích. (TZ)

 • Došlo k nárůstu tržeb v Severní Americe, pevninské Číně a jihovýchodní Asii.
 • Příjmy z prodeje práv k duševnímu vlastnictví meziročně vzrostly, o což se zasloužily především nedávno uzavřené smlouvy zahrnující jednorázové prodeje určitého duševního vlastnictví.
 • Hrubá marže poklesla na 33,3 % (35,4 %), zejména v důsledku nižších marží u Globálních služeb, vyššího podílu projektů pokrytí mobilním vysokorychlostním připojením v částech Asie a poklesu prodeje softwaru pro sítě IP a páteřní sítě.
 • Provozní marže meziročně vzrostla na 6,7 % (4,0 %), zejména díky lepším výsledkům v segmentu Sítě, což částečně kompenzovalo nižší zisky u Globálních služeb.
 • Vedle programu globálního snižování nákladů a zvyšování efektivity ve výši 9 miliard švédských korun, byla ve sledovaném čtvrtletí zahájena opatření, která přizpůsobí provoz aktuálním objemům projektů mobilního vysokorychlostního připojení. Odhadované výdaje na restrukturalizaci v roce 2016 proto vzrostly z původních 3-4 miliard švédských korun na 4-5 miliard v téže měně.
 • Společnost dnes oznámila strukturální změny, které dále urychlí realizaci její strategie a budou klást větší důraz na efektivitu a růst napříč společností.
 • Tok hotovosti z provozní činnosti činil -2,4 (-5,9) miliardy švédských korun.

TABULKA KLÍČOVÝCH FINANČNÍCH UKAZATELŮ ZA Q1 2016:

Miliard švédských korun První čtvrtletí 2016 První čtvrtletí 2015 Meziroční změna Čtvrté čtvrtletí 2015 Mezi -kvartální změna
Čistý objem tržeb 52,2 53,5 -2 % 73,6 -29%
Růst tržeb upravený pro srov-natelné jednotky a zohledňující změny směnných kurzů -1 % -28%
Hrubá marže 33,3 % 35,4 % 36,3%
Hrubá marže bez restrukturalizačních nákladů 33,9 % 36,3 % 36,6%
Příjmy z provozní činnosti 3,5 2,1 63 % 11,0 -69%
Příjmy z provozní činnosti bez restrukturalizačních nákladů 4,1 2,7 50 % 11,7 -65%
Provozní marže 6,7 % 4,0 % 15,0 %
Provozní marže bez restrukturalizačních nákladů 7,9 % 5,1% 16,0 %
Čisté příjmy 2,1 1,5 45 % 7,0 -70%
Zředěný zisk na akcii ve švédských korunách 0,60 0,40 50 % 2,15 -72%
Zisk na akcii (neodpovídající metodice IFRS) ve švédských korunách 1) 0,87 0,77 13 % 2,50 -65%
Tok hotovosti z provozní činnosti -2,4 -5,9 -60 % 21,9 -111%
Čistá hotovost ke konci sledovaného období 2) 36,5 39,7 -8 % 41,2 -11%
 1. Zředěný zisk na akcii bez amortizace, odpisů pořízeného nehmotného majetku a výdajů na restrukturalizaci.
 2. Definice Čisté hotovosti byla změněna a nezahrnuje benefity po skončení pracovního poměru, viz účetní pravidla společnosti na straně 24.

KOMENTÁŘ HANSE VESTBERGA, PREZIDENTA A GENERÁLNÍHO ŘEDITELE ERICSSONU (BURZA NASDAQ: ERIC)

Tržby, upravené pro srovnatelné jednotky a zohledňující změny směnných kurzů, byly meziročně stabilní. Růst v Severní Americe, pevninské Číně a jihovýchodní Asii byl kompenzován horším hospodářským vývojem v Evropě a na některých nově se rozvíjejících trzích. Ziskovost meziročně vzrostla, o což se zasloužily lepší výsledky v segmentu Sítě, přičemž segment Globální služby zažil náročné čtvrtletí.

Obchodní činnost

Tržby v segmentu Sítě meziročně nepatrně poklesly. Přetrvávající zhoršené makroekonomické prostředí se negativně promítlo do tržeb na některých nově se rozvíjejících trzích Středního východu a Latinské Ameriky. Tržby v Evropě také vykázaly pokles, zejména kvůli dokončení projektů mobilního vysokorychlostního připojení v roce 2015. Tržby z mobilního vysokorychlostního připojení v Severní Americe a jihovýchodní Asii vzrostly, zavádění sítí 4G v pevninské Číně pokračovalo rychlým tempem. Příjmy z prodeje práv k duševnímu vlastnictví meziročně vzrostly, o což se zasloužily především nedávno uzavřené smlouvy zahrnující jednorázové prodeje určitého duševního vlastnictví. Tržby z prodeje softwaru pro sítě IP a páteřní sítě vykázaly pokles.

Tržby v segmentu Globální služby meziročně poklesly, zejména v důsledku omezení aktivit při zavádění sítí v Evropě a Latinské Americe. Tržby v segmentu Profesionální služby byly stabilní, bylo dosaženo růstu v segmentu Konzultace a integrace systémů, zejména díky projektům transformace a stabilním tržbám u manažovaných služeb  – ve sledovaném čtvrtletí bylo uzavřeno 21 smluv.

Tržby v segmentu Řešení podpory meziročně vzrostly díky vyšším příjmům z prodeje práv k duševnímu vlastnictví. Hlavní poptávka po systémech provozní a obchodní podpory (OSS a BSS) zůstává vysoká – nárůst datových přenosů a rostoucí důraz na zákaznickou zkušenost nutí operátory transformovat svá řešení provozní a obchodní podpory.

Ziskovost

Došlo k poklesu hrubé marže, navzdory vyšším příjmům z prodeje práv k duševnímu vlastnictví. Hlavními důvody byl pokles marží u Globálních služeb, vyšší podíl projektů pokrytí mobilním vysokorychlostním připojením v částech Asie a pokles prodeje softwaru pro sítě IP a páteřní sítě. Provozní marže meziročně vzrostla na 6,7 % (4,0 %), zejména v důsledku omezení provozních výdajů a pozitivních dopadů devizového kurzu.

Došlo k nárůstu provozní marže v segmentu Sítě v důsledku vyšší ziskovosti bezdrátových řešení a růstu příjmů z prodeje práv k duševnímu vlastnictví. Segment Globální služby zažil náročné čtvrtletí, částečně v důsledku omezení aktivit pokrytí mobilním vysokorychlostním připojením, což dočasně způsobilo větší ztráty u zavádění sítí. Také došlo k poklesu marže v segmentu Profesionální služby – větší počet projektů transformace integrace systémů je teprve v počáteční fázi.

Pohyb hotovosti

Sledované čtvrtletí skončilo se zápornou hodnotou toku hotovosti z provozní činnosti ve výši -2,4 miliardy švédských korun, což v porovnání s předchozím rokem představuje významné zlepšení. Jelikož tok hotovosti mezi jednotlivými čtvrtletími kolísá, měl by být posuzován na základě celoročních výsledků. I nadále platí stanovený cíl dosáhnout 70% míry konverze hotovosti za celý sledovaný rok.

Cíle pro rok 2016

Při oznámení hospodářských výsledků koncem roku 2015 jsme představili tři cílové oblasti pro rok 2016. První cílovou oblastí je náš hlavní předmět podnikání, ve kterém využijeme obchodních příležitostí u sítí 4G a posílíme naši vůdčí pozici u sítí 5G. Na Světovém mobilním kongresu (MWC), který se konal v březnu v Barceloně, jsme předvedli naši vůdčí pozici u sítí 5G v technické i komerční oblasti uzavřením 21 smluv se zákazníky a navázání spolupráce na výzkumu s vědeckými institucemi i průmyslovými podniky.

Druhou cílovou oblastí pro rok 2016 je zlepšení ziskovosti v oblastech cíleného růstu. Tržby v těchto oblastech vykázaly růst, zejména díky profesionálním službám. I nadále budeme klást větší důraz na tržby z prodeje softwaru a opakované obchody, které zvýší ziskovost.

Třetí cílovou oblastí pro rok 2016 je snížení nákladů a zvýšení efektivity, aby celé naše podnikání zůstalo konkurenceschopné. Globální program snižování nákladů a zvyšování efektivity pokračuje podle plánu a ve sledovaném čtvrtletí přispěl k meziročnímu poklesu provozních nákladů ve výši 0,5 miliardy švédských korun. Věříme, že jsme schopni během roku 2017 snížit čisté roční výdaje o 9 miliard švédských korun, v porovnání s rokem 2014.

Ve sledovaném čtvrtletí jsme začali realizovat další opatření nad rámec programu snižování nákladů a zvyšování efektivity ve výši 9 miliard švédských korun. Proto přizpůsobujeme naše provozy aktuálním objemům projektů mobilního vysokorychlostního připojení, což má dopad zejména na poskytování služeb. Dodatečná opatření se odrážejí ve zvýšení odhadovaných výdajů na restrukturalizaci v roce 2016.

Strukturální změny

Společnost dnes oznámila strukturální změny, které dále urychlí realizaci její strategie a budou klást větší důraz na efektivitu a růst napříč společností. Vytvoříme štíhlejší a lépe fungující společnost, která bude uspokojovat potřeby různých segmentů zákazníků a dokáže rychleji využívat příležitostí na trhu. Jelikož sítě 5G, Internet věcí a cloudy představují hybatele další fáze vývoje v našem odvětví, nastal čas tuto změnu uskutečnit.

Nová firemní struktura bude tvořena pěti obchodními jednotkami a jednou vyhrazenou zákaznickou jednotkou Průmysl a společnost, což odpovídá zaměření naší společnosti na svůj hlavní předmět podnikání, oblasti cíleného růstu a snižování nákladů a zvyšování efektivity. Změny zjednoduší našim zákazníkům obchodní spolupráci s naší společností, ať již se jedná o telekomunikační operátory, mediální firmy nebo jiná odvětví.

Nejsme spokojeni s vývojem celkového růstu a ziskovosti naší společnosti v posledních letech.  Jsem přesvědčen, že popsané změny zvýší její konkurenceschopnost a podpoří její růst, stejně jako růst našich příjmů.

POZNÁMKY PRO REDAKTORY:

Zpráva v anglickém jazyce ZDE

Brífink, prezentace, videa a další materiály:
www.ericsson.com/press a www.ericsson.com/investors

O SPOLEČNOSTI ERICSSON

Ericsson je předním mezinárodním dodavatelem telekomunikačních technologií a služeb. Prostřednictvím řešení fungujících v reálném čase vytváříme propojenou společnost, která nám všem umožňuje studovat, pracovat a svobodněji žít v trvale udržitelných společnostech po celém světě. Naši nabídku tvoří služby, software a infrastruktura informačních a komunikačních technologií určených telekomunikačním operátorům a jiným odvětvím. V současnosti se v sítích od Ericssonu uskutečňuje více než 40 % celosvětové mobilní komunikace a naše společnost zajišťuje servis sítí zákazníků s více než 2 miliardami uživatelů.

www.ericsson.com
www.ericsson.com/press
www.facebook.com/ericsson
www.facebook.com/technologyforgood
www.twitter.com/ericssonpress
www.youtube.com/ericssonpress